Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Asigurarea de Raspundere Civila Auto

Inapoi
Home » Blog » Asigurarea de Raspundere Civila Auto
SANCTIUNI PENTRU LIPSA ASIGURARII OBLIGATORII DE RASPUNDERE CIVILA
04/09/2020

SANCȚIUNI PENTRU LIPSA ASIGURĂRII OBLIGATORII DE RĂSPUNDERE CIVILĂ (RCA)

 

 

Asigurarea de Răspundere Civilă Auto (RCA) este un contract încheiat între proprietarul unui vehicul, persoană fizică sau juridică și o societate de asigurări care are dreptul de a practica asigurarea RCA pe teritoriul României.

 

Proprietarul unui vehicul trebuie să deţină un contract RCA valabil pe toată perioada în care vehiculul este înmatriculat/înregistrat, chiar dacă acesta nu este utilizat.

 

Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepţia celor cu tracţiune animală, care circulă pe drumurile publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii.

 

Persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi tramvaie au obligaţia să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de vehicule în următoarele limitele teritoriale:

 

a) teritoriul României;

b) teritoriile statelor membre ale Uniunii Europene, ale statelor părţi la Acordul privind Spaţiul Economic European, denumite în continuare state membre, şi teritoriul Confederaţiei Elveţiene;

c) teritoriile statelor situate între două state care leagă direct două state membre ale Uniunii Europene, în care nu există birou naţional auto;

d) teritoriile statelor în care sunt competente birourile naţionale auto care au semnat Acordul multilateral.

 

Încălcarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei legale de asigurare constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei şi cu reţinerea certificatului de înmatriculare/înregistrare a vehiculului până la prezentarea documentului privind încheierea asigurării.

 

Amenda pecuniară este prevăzută la art. 37 alin. (9) din Legea nr. 132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, cu modificările și completările ulterioare.

 

Sancțiunile complementare sunt prevăzute la art. 112 alin. (1), litera s, precum si la art. 112, alin.3 din O.U.G. nr. 195/2002 (Codul Rutier), cu modificările și completările ulterioare.

 

Mai mult, dacă deținătorul vehiculului nu face dovada asigurării acestuia, dupa 30 de zile de la data aplicării măsurii prevăzute anterior, poliția rutieră dispune radierea din evidența a vehiculului, potrivit art. 76, alin. 3 din Codul Rutier.

 

Constatarea şi aplicarea contravențiilor se fac de către personalul poliţiei.

 

Legislația specifică privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă (RCA)

 

1. LEGEA nr. 132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

 

Articolul 3

Obligativitatea încheierii contractului RCA

Persoanele fizice sau juridice care au în proprietate vehicule supuse înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi tramvaie au obligaţia să se asigure pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de vehicule în limitele teritoriale prevăzute la art. 2 pct. 18.

 

Articolul 4

Excepţii de la obligaţia încheierii contractului RCA

Nu sunt obligate să încheie un contract RCA persoanele fizice şi juridice care utilizează vehicule exclusiv în scopul antrenamentelor, curselor, întrecerilor sau raliurilor, organizate legal; pentru riscurile ce derivă din aceste activităţi, proprietarii de vehicule sau organizatorii competiţiei se pot asigura facultativ.

 

Articolul 37

Contravenţii şi sancţiuni

(1)Constituie contravenţie săvârşirea următoarelor fapte:

a)neplata integrală la termen de către asigurătorii RCA a despăgubirilor datorate din asigurarea obligatorie RCA către persoanele prejudiciate sau către asiguraţi, în condiţiile prezentei legi şi ale reglementărilor emise în temeiul art. 43;

b)neplata la termen de către asigurătorii RCA a sumelor destinate BAAR şi a contribuţiei procentuale din valoarea primelor brute încasate aferente asigurării obligatorii RCA;

c)nedepunerea la asigurătorii RCA de către intermediarii de asigurări a sumelor încasate cu titlu de prime de asigurare, dacă fapta nu constituie infracţiune;

d)nerespectarea de către asigurătorii RCA a obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (3), art. 11, art. 14, art. 18 alin. (1) şi (3)-(12), art. 21 alin. (1)-(5) şi art. 23 alin. (1);

e)nerespectarea de către BAAR a prevederilor art. 32 alin. (2) lit. b)-m) şi art. 32 alin. (3), (8) şi (9);

f)nerespectarea de către BAAR a obligaţiei privind solicitarea avizului/aprobării, conform art. 19 alin. (3), art. 32 alin. (10) şi (11) şi art. 36 alin. (2);

g)nerespectarea obligaţiei de către asigurătorii RCA de a încheia contracte RCA cu asiguraţii cu risc ridicat, în urma alocării de către BAAR conform art. 19 alin. (2);

h)nerespectarea de către asigurători şi BAAR a prevederilor prezentei legi şi a reglementărilor A.S.F.;

i)nerespectarea de către asigurători a interdicţiei de recuperare a diferenţei de despăgubire dintre asigurarea facultativă şi asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto, prevăzută la art. 23 alin. (4).

(2)Săvârşirea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se sancţionează astfel:

a)faptele asigurătorilor RCA prevăzute la alin. (1) lit. a),b), d), g), h) şi i), cu avertisment scris sau, prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, cu amendă de la 50.000 lei la 500.000 lei;

b)faptele persoanelor din conducerea asigurătorilor RCA sau ale persoanelor care deţin funcţii-cheie ori alte funcţii critice în cadrul acestora, prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), g), h) şi i), cu avertisment scris sau cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei;

c)faptele persoanelor din consiliul director al BAAR sau ale persoanelor care deţin funcţii de conducere în cadrul BAAR, prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f), cu avertisment scris sau cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei;

d)faptele intermediarilor în asigurări, prevăzute la alin. (1) lit. c), cu avertisment scris sau cu amendă de la 1.000 lei la 100.000 lei;

e)faptele BAAR prevăzute la alin. (1) lit. e) şi f), cu avertisment scris sau cu amendă de la 10.000 lei la 100.000 lei.

(3)Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se face de către persoanele cu atribuţii privind supravegherea şi controlul din cadrul A.S.F. Aplicarea sancţiunilor contravenţionale prevăzute la alin. (2) şi (5)-(7) se realizează de către Consiliul A.S.F. prin decizie, cu respectarea în mod corespunzător a prevederilor art. 8 alin. (3), art. 39 alin. (10), art. 40 şi art. 42^1 din Legea nr. 32/2000, cu modificările şi completările ulterioare, art. 163 alin. (12), (16) şi (17) şi ale art. 165 din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare. Prin derogare de la art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, art. 163 alin. (16) din Legea nr. 237/2015, cu modificările ulterioare, se aplică şi pentru persoane fizice.

(4)În funcţie de natura şi gravitatea faptei, Consiliul A.S.F. poate aplica şi alte sancţiuni contravenţionale:

a)asigurătorilor RCA;

b)persoanelor din conducerea asigurătorilor RCA sau persoanelor care deţin funcţii-cheie ori alte funcţii critice în cadrul acestora;

c)intermediarilor în asigurări.

(5)Sancţiunile contravenţionale aplicate asigurătorilor RCA potrivit alin. (4) lit. a) sunt următoarele:

a)interzicerea temporară sau definitivă a exercitării activităţii de asigurare pentru asigurarea obligatorie RCA;

b)retragerea autorizaţiei de funcţionare.

(6)Sancţiunile contravenţionale aplicate persoanelor din conducerea asigurătorilor RCA sau persoanelor care deţin funcţii-cheie ori alte funcţii critice în cadrul acestora potrivit alin. (4) lit. b) sunt următoarele:

a)interzicerea dreptului de a ocupa funcţii care necesită aprobarea A.S.F. pentru o perioadă cuprinsă între un an şi 5 ani de la comunicarea deciziei de sancţionare sau la o altă dată menţionată în mod expres în aceasta;

b)retragerea aprobării acordate de A.S.F.

(7)Sancţiunile contravenţionale aplicate intermediarilor în asigurări potrivit alin. (4) lit. c) sunt următoarele:

a)interzicerea temporară sau definitivă a activităţii de intermediere în asigurări;

b)retragerea autorizaţiei.

(8)Sancţiunile prevăzute la alin. (5)-(7) se pot aplica în mod cumulativ cu cele prevăzute la alin. (2).

 

Testeaza iLegis

 

(9)Încălcarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare prevăzute la art. 3 şi a obligaţiilor prevăzute la art. 6 alin. (6) şi (7) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei şi cu reţinerea certificatului de înmatriculare/înregistrare a vehiculului până la prezentarea documentului privind încheierea asigurării. Constatarea şi aplicarea acestora se fac de către personalul poliţiei.

(10)Actul emis de A.S.F. prin care se constată şi se individualizează obligaţia de plată a asigurătorilor RCA şi a persoanelor din conducerea asigurătorilor RCA sau a persoanelor care deţin funcţii-cheie ori alte funcţii critice în cadrul acestora constituie titlu de creanţă, care la data scadenţei devine titlu executoriu.

(11)În cazul constatării săvârşirii a două sau mai multe contravenţii se aplică amenda prevăzută pentru contravenţia cea mai gravă.

(12)A.S.F. publică sancţiunile aplicate conform alin. (5)-(7) în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(13)Aplicarea sancţiunilor prevăzute de prezentul articol nu înlătură răspunderea materială, civilă sau penală, după caz.

(14)Contravenţiilor prevăzute în prezentul articol le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea nu sunt contrare prevederilor prezentei legi.

(15)A.S.F. comunică de îndată Comisiei Europene următoarele:

a)prevederile prezentului articol;

b)modificările şi/sau completările prezentului articol.

 

Articolul 38

 

Infracţiuni

(1)Emiterea şi comercializarea poliţelor de asigurare RCA false sau falsificate constituie infracţiune, care se pedepseşte conform Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2)Utilizarea în reparaţia vehiculelor avariate a pieselor sau ansamblelor contrafăcute şi/sau falsificate de către unităţile reparatoare auto.

 

2. O.U.G nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice (republicată)

 

Articolul 10

(1) Este interzisă circulaţia pe drumurile publice a vehiculelor care nu corespund din punct de vedere tehnic, a celor neasigurate obligatoriu de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de circulaţie, a celor pentru care a intervenit suspendarea înmatriculării, precum şi a vehiculelor înregistrate al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat ori este anulată.

(2)Constatarea deficienţelor vehiculelor se face de către poliţia rutieră, iar verificarea stării tehnice a vehiculelor aflate în trafic pe drumurile publice se face de către poliţia rutieră, împreună cu instituţiile abilitate de lege.

 

Articolul 11

(7)Cu ocazia realizării oricărei operaţiuni privind înmatricularea unui vehicul, verificarea efectuării inspecţiei tehnice periodice şi a asigurării obligatorii de răspundere civilă, respectiv a valabilităţii acestora, se poate face şi pe cale informatica, în condiţiile stabilite prin protocol încheiat între autoritatea competentă din subordinea Ministerului Afacerilor Interne cu atribuţii de organizare şi coordonare a activităţii de evidenţă şi eliberare a certificatelor de înmatriculare şi a plăcuţelor cu numere de înmatriculare şi Registrul Auto Român, respectiv Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

 

Articolul 76

(1)Vehiculele înmatriculate sau înregistrate, cu excepţia celor cu tracţiune animala, care circulă pe drumurile publice, trebuie să aibă asigurare obligatorie pentru răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii.

(2)Poliţia rutieră dispune măsura reţinerii certificatului de înmatriculare sau înregistrare şi retragerea plăcuţelor cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare a vehiculelor neasigurate, aflate în trafic, eliberând dovada fără drept de circulaţie.

(3)Dacă deţinătorul vehiculului nu face dovada asigurării acestuia, după 30 de zile de la data aplicării măsurii prevăzute la alin. (2), poliţia rutieră dispune radierea din evidenţă a vehiculului.

 

Articolul 82

(1)Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere şi remorcile înmatriculate în România pot trece frontiera de stat pe drumurile publice, dacă îndeplinesc condiţiile cerute pentru a fi admise în circulaţia internaţională, iar conducătorii lor posedă permis de conducere valabil în condiţiile stabilite prin tratatele la care România este parte sau care este eliberat de autorităţile competente ale statelor membre ale Uniunii Europene ori Spaţiului Economic European sau a cărui valabilitate este recunoscută în aceste state pe baza de reciprocitate.

(2)Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere şi remorcile înmatriculate în alte state pot trece frontiera de stat şi pot circula pe drumurile publice din România, dacă îndeplinesc condiţiile tehnice prevăzute în Convenţia asupra circulaţiei rutiere, încheiată la Viena la 8 noiembrie 1968 şi ratificata de România prin Decretul nr. 318/1980, dar numai pe perioada cât sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a prejudiciilor produse prin accidente de autovehicule.

(4)Autovehiculele, tractoarele agricole sau forestiere şi remorcile înmatriculate în alte state, deţinute de persoane care au sediul sau domiciliul în România, pot fi conduse pe drumurile publice pe o perioada de maximum 90 de zile de la introducerea acestora în ţară, dacă sunt asigurate pentru cazurile de răspundere civilă ca urmare a pagubelor produse prin accidente de circulaţie.

 

Articolul 105

27. încălcarea dispoziţiilor legale privind efectuarea de modificări şi completări în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori în cartea de identitate a vehiculului, precum şi verificarea tehnică periodică a acestuia fără solicitarea prezentării de către proprietar a dovezii existentei asigurării de răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de autovehicule;

 

Articolul 112

(1)Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori dovada înlocuitoare a acestuia se reţine de către poliţia rutieră în următoarele cazuri:

s)vehiculul nu este asigurat de răspundere civilă în caz de pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, conform legii;

(2)În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), g), h^1), k), o), p), r), s) la reţinerea certificatului de înmatriculare sau de înregistrare, poliţistul rutier eliberează conducătorului de vehicul o dovadă înlocuitoare fără drept de circulaţie, iar în cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), d), f), h), i), j), l), m), n), t), u), v), x) şi y) o dovadă înlocuitoare cu drept de circulaţie pentru 15 zile.

(3)În situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. b), o), p), r) şi s), odată cu reţinerea certificatului de înmatriculare poliţistul rutier retrage şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare.

(4)Certificatul de înmatriculare sau de înregistrare şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, cu excepţia celor care nu corespund standardelor, se restituie proprietarului sau utilizatorului vehiculului de către poliţia rutieră, la prezentarea de către acesta a dovezii încetării motivului pentru care documentul a fost reţinut, în condiţiile prevăzute în regulament, precum şi la încetarea suspendării înmatriculării vehiculului.

Notă: Conform art. III din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 83 din 21 mai 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 448 din 27 mai 2020, Pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, cererile de restituire a documentelor reţinute/plăcuţelor de înregistrare ori înmatriculare reţinute de către poliţia rutieră se pot transmite şi prin orice mijloace care asigură transmiterea textului şi confirmarea primirii acestuia, precum fax, e-mail, poştă, curier rapid, iar restituirea acestora se realizează în condiţiile art. 112 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la adresa de corespondenţă precizată de către proprietar sau utilizatorul vehiculului, după caz, în cuprinsul cererii.

 

3. H.G. nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

 

Articolul 198

(1)În cazurile prevăzute de lege, odată cu constatarea faptei, poliţistul rutier sau, după caz, poliţistul de frontieră retine certificatul de înmatriculare sau de înregistrare ori plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare, eliberând dovada înlocuitoare cu sau fără drept de circulaţie, după caz.

(2)Documentele sau plăcuţele cu numărul de înmatriculare sau de înregistrare reţinute în condiţiile alin. (1), împreună cu raportul de reţinere, se trimit, cel mai târziu în prima zi lucrătoare care urmează celei în care a fost eliberată dovada înlocuitoare, la serviciul poliţiei rutiere pe raza căruia a fost săvărşită fapta, care are obligaţia să facă imediat menţiunile corespunzătoare în evidenta vehiculelor.

 

Testeaza iLegis

 

4. NORMA nr. 20 din 27 iulie 2017 privind asigurările auto din România

 

În conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. b), art. 3 alin. (1) lit. b) şi ale art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, în temeiul prevederilor art. 17 alin. (2) şi ale art. 43 alin. (1) lit. a)-h), j) şi lit. l)-n) din Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie, în urma deliberărilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din cadrul şedinţei din data de 26.07.2017, Autoritatea de Supraveghere Financiară emite NORMA nr. 20 din 27 iulie 2017

 

Articolul 1

Prevederi generale

(1) Prezenta normă reglementează:

a) elementele contractului de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţelor persoane prin accidente de vehicule şi de tramvaie, denumit în continuare contract RCA, inclusiv prevederi legate de reînnoirea acestuia;

b) formatul poliţei de asigurare RCA;

c) condiţiile şi criteriile de autorizare a asigurătorului pentru practicarea asigurării RCA;

d) procesul privind avizarea, constatarea prejudiciilor şi lichidarea dosarului de daună;

e) sistemul bonus-malus şi criteriile de aplicare a acestuia;

f) forma, dimensiunile, conţinutul şi procedurile privind utilizarea formularului de constatare amiabilă de accident;

g) procesul de avizare şi înregistrare, obligaţiile şi responsabilităţile personalului care efectuează constatarea daunelor;

h) modalitatea de decontare directă;

i) lista documentelor necesare soluţionării cererii de despăgubire;

j) prevederi aplicabile asiguraţilor cu risc ridicat;

k) criterii de risc, indici de încărcare, coeficienţi de majorare şi/sau corecţie ori alte instrumente de ajustare utilizate în calculul tarifului de primă.

(2) Condiţiile contractuale minime obligatorii pentru asigurarea RCA sunt stabilite de Legea nr. 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie şi de reglementările Autorităţii de Supraveghere Financiară emise în aplicarea acesteia.

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară

 

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) s-a înființat în 2013 ca autoritate administrativă autonomă, de specialitate, cu personalitate juridică, independentă, autofinanțată și își exercită atribuțiile prin preluarea și reorganizarea tuturor atribuțiilor și prerogativelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare (C.N.V.M.), Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) și Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (C.S.S.P.P.).

 

ASF este autoritatea competentă din România în sensul art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agențiile de rating de credit, cu modificările și completările ulterioare, și are atribuțiile și competențele stabilite prin acesta, exercitate în conformitate cu prevederile statutului propriu. 

 

ASF este autoritatea administrativă competentă din România în sensul art. 22 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 privind abuzul de piață, desemnată prin art. 124 din Legea nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă.

 

ASF este autoritatea competentă din România în sensul art. 48 din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului. 

 

ASF este autoritatea competentă la nivel național pentru aplicarea și urmărirea respectării actelor normative de directă aplicabilitate emise la nivelul Uniunii Europene, în domeniile prevăzute de prezentul act normativ, precum și pentru transpunerea și implementarea în legislația națională a acelor prevederi emise la nivelul Consiliului UE, Parlamentului UE, Comisiei Europene, precum și al altor autorități europene. 

 

ASF este unica autoritate națională competentă pentru reprezentarea intereselor României în cadrul Organizației Internaționale a Comisiilor de Valori Mobiliare – IOSCO, Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe – ESMA, Autorității Europene de Supraveghere pentru Asigurări și Pensii Ocupaționale – EIOPA și Asociației Internaționale a Supraveghetorilor în Asigurări – IAIS, fiind membă de drept a acestor autorități internaționale, în baza legislației internaționale aplicabile."

 

Contact ASF.

ADRESA POȘTALĂ: Splaiul Independenţei nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, Bucureşti 

 

Pentru cititorii LEGIStm, punem la dispozitie in format pdf. :

 

  1. LEGEA nr. 132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie
  2. O.U.G nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulaţia pe drumurile publice (republicată)
  3. H.G. nr. 1.391 din 4 octombrie 2006 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
  4. NORMA nr. 20 din 27 iulie 2017 privind asigurările auto din România

 

 

Autor: Ionut NISTOR - Jurist

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2020. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty