Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Calendarul mobilitatii personalului didactic

Inapoi
Home » Blog » Calendarul mobilitatii personalului didactic
Mobilitate personal didactic
04/12/2018

Calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2019 - 2020

 

I. Ordinea desfăşurării etapelor mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2019 - 2020 este următoarea:

 

1) Constituirea comisiei judeţene/a municipiului Bucureşti de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar, prin decizia inspectorului şcolar general.

Până la 4 ianuarie 2019

 

2) Revizuirea deciziilor de numire/transfer/repartizare pe post catedră a personalului didactic titular conform prevederilor art. 19 alin. (3) şi (4) din Metodologie, întocmirea, de către unităţile de învăţământ, a listelor cuprinzând cadrele didactice titulare, femei, care optează pentru menţinerea în activitate ca titular până la împlinirea vârstei de 65 ani, în baza Deciziei Curţii Constituţionale nr. 387/2018, precum şi a listelor cuprinzând personalul didactic titular care îndeplineşte condiţiile legale de pensionare la 1 septembrie 2019, pe baza cererilor înregistrate la secretariatele unităţilor de învăţământ şi comunicarea acestora la inspectoratul şcolar:

Termen: 31 ianuarie 2019

 

3) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, încadrarea personalului didactic titular, soluţionarea cererilor de întregire/completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare la nivelul unităţilor de învăţământ a personalului didactic titular pentru anul şcolar 2019 - 2020 şi soluţionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevăzute la art. 48 alin. (2) şi (3) din Metodologie:

Până la 15 februarie 2019

Până la 31 ianuarie 2019

Termen: 8 februarie 2019

Termen: 12 februarie 2019

Perioada: 21 ianuarie-8 februarie 2019

Perioada: 12-22 februarie 2019

Termen: 22 februarie 2019

 

4) Stabilirea personalului didactic care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 28 alin. (4) din Metodologie şi se menţine în activitate ca titular în funcţia didactică, la cerere, în anul şcolar 2019 - 2020:

Până la 31 ianuarie 2019

Până la 4 februarie 2019

Perioada: 5-6 februarie 2019

Perioada: 7-11 februarie 2019

Perioada: 12-13 februarie 2019

 

5) Completarea normei didactice de predare-învăţare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul inspectoratului şcolar:

Termen: 26 februarie 2019

Perioada: 27-28 februarie 2019

Perioada: 28 februarie 2019-5 martie 2019

Termen: 7 martie 2019

Perioada: 7-11 martie 2019

 

6) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare ori prin desfiinţarea unor unităţi de învăţământ:

Termen: 11 martie 2019

Termen: 11 martie 2019

Termen: 11 martie 2019

Perioada: 11-12 martie 2019

Termen: 14 martie 2019

Perioada: 14-15 martie 2019

Perioada: 11-15 martie 2019

Termen: 18 martie 2019

Perioada: 15-19 martie 2019

Termen: 20 martie 2019

Perioada: 20-21 martie 2019

Termen: 25 martie 2019

Perioada: 25-26 martie 2019

Termen: 27 martie 2019

Perioada: 27-28 martie 2019

Termen: 29 martie 2019

Perioada: 29 martie - 2 aprilie martie 2019

 

7) Repartizarea, în şedinţă organizată de inspectoratul şcolar, pe perioadă nedeterminată, a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare:

Termen: 1 aprilie 2019

Perioada: 2-4 aprilie 2019

Perioada: 3-5 aprilie 2019

Termen: 8 aprilie 2019

Perioada: 8-9 aprilie 2019

Termen: 10 aprilie 2019

Perioada: 10-12 aprilie 2019

 

8) Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular:

Termen: 10 aprilie 2019

Termen: 10 aprilie 2019

Perioada: 11-17 aprilie 2019

Termen: 18 aprilie 2019

Perioada: 23-24 aprilie 2019

Termen: 25 aprilie 2019

Perioada: 12 aprilie-7 mai 2019

Perioada: 6-7 mai 2019

Termen: 8 mai 2019

Perioada: 8-9 mai 2019

Perioada: 9-10 mai 2019

Termen: 13 mai 2019

Perioada: 13-14 mai 2019

Termen: 15 mai 2019

Termen: 16 mai 2019

Perioada: 16-24 mai 2019

 

9) Stabilirea personalului didactic pensionat care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 59 alin. (1) din Metodologie şi solicită reîncadrarea în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2019 - 2020, cu condiţia suspendării pensiei pe durata reîncadrării, precum şi a personalului didactic prevăzut la art. 60 din Metodologie:

Perioada: 6-7 mai 2019

Termen: 8 mai 2019

Perioada: 8-9 mai 2019

Termen: 13 mai 2019

Perioada: 13-14 mai 2019

Termen: 15 mai 2019

Perioada: 16-24 mai 2019

 

10) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2019 - 2020, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ, în baza mediei de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2018 şi/sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2016 şi/sau 2015 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 61 din Metodologie:

Perioada: 6-7 mai 2019

Termen: 8 mai 2019

Perioada 8-10 mai 2019

Perioada: 9-14 mai 2019

(i) cererilor de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ;

(ii) cererilor de reîncadrare în anul şcolar 2019 - 2020 a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular în învăţământul preuniversitar;

(iii) cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2019 - 2020, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, conform prevederilor art. 61 din Metodologie.

Termen: 15 mai 2019

Perioada: 16-24 mai 2019

 

11) Ocuparea prin concurs naţional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar:

Până la 14 mai 2019

Termen: 15 mai 2019

Perioada: 16-24 mai 2019

Perioada: 17-27 mai 2019

Perioadele: 28-29 mai 2019; 10-12 iulie 2019 pentru absolvenţii promoţiei 2019/absolvenţii 2019 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic

Notă. În mod excepţional, absolvenţii promoţiei 2019 (studiilor medii/postliceale/universitare de licenţă/universitare de masterat/departamentelor pentru pregătirea personalului didactic/departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic) pot să prezinte adeverinţa de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică şi să valideze fişa de înscriere în data de 17 iulie 2019. Absolvenţii promoţiei 2019 pot participa la proba scrisă în cadrul concursului naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai după prezentarea adeverinţei de absolvire a studiilor/programului de pregătire psihopedagogică.

Termen: 30 mai 2019

Perioada: 31 mai-28 iunie 2019

Notă. În perioada 31 mai-28 iunie pot participa la probele practice/orale şi inspecţiile la clasă şi cadrele didactice titulare rămase cu reducerea de activitate nesoluţionată sau a căror reducere de activitate a apărut în perioada martie-iunie 2019.

Termen: 17 iulie 2019

Termen: 23 iulie 2019

Perioada: 23-24 iulie 2019

Perioada: 24-29 iulie 2019

Termen: 30 iulie 2019

Termen: 31 iulie 2019

Termen: 1 august 2019

Termen: 1 august 2019

Perioada: 2-20 august 2019

 

12) Detaşarea în interesul învăţământului:

Perioada: 20-21 august 2019

Termen: 22 august 2019

Până la 22 august 2019

Termen: 23 august 2019

Termen: 26 august 2019

Perioada: 26-29 august 2019

Notă. Începând cu data de 26 august 2019, prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, în toate şedinţele de repartizare, precum şi după începerea cursurilor, au în ordine cadrele didactice titulare cu reducerea de activitate nesoluţionată şi cadrele didactice care beneficiază de prelungirea contractului individual de muncă pe perioadă determinată conform prevederilor art. 61 din Metodologie.

13) Detaşarea la cerere:

Perioada: 6-7 mai 2019

Termen: 8 mai 2019

Perioada: 16-24 mai 2019

Notă. În mod excepţional, cadrele didactice care nu au depus cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, în perioada 6-7 mai 2019, mai pot depune cereri de înscriere pentru detaşare la cerere, prin concurs specific, în perioada 20-21 august 2019.

Perioada: 17-27 mai 2019

Termen: 28 mai 2019

Perioada: 28-29 mai 2019

Termen: 30 mai 2019

Perioada: 31 mai-28 iunie 2019

Termen: 26 august 2019

Termen: 27 august 2019

Perioada: 26-29 august 2019

 

14) Repartizarea candidaţilor care au obţinut cel puţin media de repartizare 7 (şapte) la concursul naţional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2019:

Perioada: 26-27 august 2019

Perioada: 27-29 august 2019

 

15) Reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluţionării, în ordine, a:

Termen: 27 august 2019

 

16) Modificarea duratelor contractelor individuale de muncă din perioadă determinată în perioadă nedeterminată pentru cadrele didactice prevăzute la art. 21 alin. (6):

Perioada: 20-23 august 2019

Termen: 24 august 2019

Perioada: 25-26 august 2019

Perioada: 27-29 august 2019

 

17) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2019 - 2020, pentru cadrele didactice angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obţinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2018 şi/sau 2017, respectiv 2018, 2017, 2015 şi/sau 2014 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar, pentru finalizarea ciclului primar la aceeaşi clasă de elevi, conform prevederilor art. 61 şi 85 din Metodologie:

Perioada: 6-7 mai 2019

Termen: 8 mai 2019

Perioada: 16-24 mai 2019

Notă. În mod excepţional, cadrele didactice care au primit acorduri de principiu şi nu au depus cereri de prelungire a duratei contractelor individuale de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2019 - 2020, în perioada 6-7 mai 2019, mai pot depune cereri în perioada 20-21 august 2019.

Termen: 28 august 2019

Perioada: 28-29 august 2019

 

18) Repartizarea şi ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe perioadă determinată:

Perioada: 16-24 mai 2019

Notă. În mod excepţional, candidaţii care nu au depus cereri pentru angajare pe perioadă determinată în anul şcolar 2019 - 2020, în perioada 16-24 mai 2019, mai pot depune cereri în perioada 20-21 august 2019.

Perioada: 17-27 mai 2019

Perioada: 31 mai-28 iunie 2019

Perioada: 29-30 august 2019

Perioada: 29-30 august 2019

 

19) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în regim de plata cu ora:

Perioada: 29 august-3 septembrie 2019

Termen: 4 septembrie 2019

Termen: 5 septembrie 2019

Perioada: 5-12 septembrie 2019

 

20) Organizarea concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti:

 

Perioada: 5-6 septembrie 2019

Termen: 9 septembrie 2019

Termen: 10 septembrie 2019

Perioada: 10-11 septembrie 2019

 

21) Organizarea la nivelul judeţului/municipiului Bucureşti a testării pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate:

Perioada: 5-6 septembrie 2019

Termen: 9 septembrie 2019

Perioada: 9-11 septembrie 2019

 

22) Repartizarea candidaţilor prevăzuţi la art. 84 alin. (13) care solicită detaşare.

Termen: 2 septembrie 2019

Termen: 3 septembrie 2019

Perioada: 3-4 septembrie 2019

Termen: 5 septembrie 2019

 

23) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rămase vacante/rezervate în şedinţă de repartizare organizată la nivelul inspectoratului şcolar, în ordine, după cum urmează:

Termen: 11 septembrie 2019

Termen: 12 septembrie 2019

Perioada: 12-13 septembrie 2019

Notă: În perioada 9-13 septembrie 2019 se pot efectua detaşări în interesul învăţământului, conform prevederilor art. 82 alin. (1) - (5) din Metodologie, pentru cadrele titulare anterior concursului naţional de ocupare a posturilor<

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty