Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Concurs de selectie a cadrelor didactice

Inapoi
Home » Blog » Concurs de selectie a cadrelor didactice
Management Educational - iLegis
16/06/2018

Concurs de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului national de experti in management educational

 

La nivel național, Ministerul Educaţiei Naționale a înfiinţiințat și completează anual Corpul naţional de experţi în management educaţional, constituit în urma selecţiei, prin concurs specific, din rândul cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile.

 

Scopul acestui demers este unul de perfecționare continuă a cadrelor didactice cât și acela de a le oferi posibilitatea acestora să acceadă la funcţii de conducere, de îndrumare şi de control în unităţile de învăţământ şi inspectoratele şcolare, condiție obligatorie pentru a participa la concurs.

 

Procedura şi criteriile de selecţie se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educaţiei naționale.

 

În conformitate cu prevederile Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, cu prevederile art. 19, alin. (1) din Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 5549/06.10.2011, modificat şi completat prin O.M.E.C.T.S. nr. 4838/27.07.2012, precum şi cu prevederile O.M.E.N. nr. 3742/24.05.2018 privind Calendarul desfăşurării concursului de selecţie  a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, sesiunea 2018, seria a 13-a, Ministerul Educației Naționale, prin inspectoratele școlare județene scoate la concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, Sesiunea 2018, seria 1 (Seria a XIII-a) - serie în curs de desfășurare. 

 

Adresa oficială a site-ului este http://cneme.edu.ro.

 

Legislația specifică calendarul desfăşurării concursului, metodologia de concurs, precum şi instrucţiunile de utilizare a aplicaţiei informatice se pot găsi la adresa http://cneme.edu.ro/legislatie.

 

 

Concursul în vederea constituirii Corpului Naţional de Experţi în Management Educaţional are loc după următorul calendar:

 

Etape încheiate:

 

 

Etapa în curs:

 

14-21 iunie 2018 - Evaluarea portofoliilor candidaţilor de către comisiile de evaluare constituite la nivelul inspectoratului școlar, respectiv la nivelul MEN. 

 

Etape viitoare:

 

 

Criteriile şi procedura de selecţie a membrilor corpului naţional de experţi în management educaţional, conform O.M.E.C.T.S. nr. 5549/06.10.2011, modificat şi completat prin O.M.E.C.T.S. nr. 4838/27.07.2012.

 

Calitatea de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional se dobândeşte prin înscrierea în Registrul naţional al experţilor în management educaţional, în urma promovării concursului de selecţie organizat în conformitate cu prevederile prezentului ordin/metodologii.

 

La concursul de selecţie pentru dobândirea calităţii de membru al corpului naţional de experţi în management educaţional poate participa orice cadru didactic care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

 

 1. face dovada acumulării a 60 de credite transferabile în cadrul unor programe acreditate de formare în domeniul managementului educaţional;
 2. este titular în învăţământul preuniversitar/într-o unitate de învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II;
 3. este titular în învăţământ şi are cel puţin gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor;
 4. a obţinut calificativul "foarte bine" în ultimii 4 ani şi nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent;
 5. nu a fost lipsit de dreptul de a ocupa o funcţie de conducere sau de îndrumare şi control în învăţământ prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;
 6. nu a fost exclus, conform prevederilor art. 21, din Registrul naţional al experţilor în management educaţional.

 

Dosarul de înscriere la concurs cuprinde următoarele documente, numerotate pe fiecare filă şi consemnate într-un opis:

 

 1. cerere de înscriere;
 2. curriculum vitae, redactat după modelul comun european, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae;
 3. portofoliu personal, care să cuprindă dovezi referitoare la îndeplinirea criteriilor generale prevăzute la art. 3;
 4. copii legalizate la notariat sau la alte autorităţi învestite cu acest drept ale actelor de studii, diplomei/diplomei de licenţă şi ale certificatului/adeverinţei/diplomei de absolvire a unui program acreditat de formare în domeniul managementului educaţional, cu minimum 60 de credite transferabile;
 5. certificatul de naştere şi, dacă este cazul, certificatul de căsătorie;
 6. actul de titularizare în învăţământ;
 7. adeverinţe/certificate/diplome de acordare a gradelor didactice/titlului ştiinţific de doctor;
 8. documentul, carnetul de muncă/documentul echivalent, conform prevederilor art. 34 alin. (5) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, eliberat de unitatea de învăţământ/instituţia de la care provine candidatul, completat la zi;
 9. hotărâri judecătoreşti, pentru persoanele care şi-au schimbat numele din diferite motive;
 10. adeverinţă cu calificativele din ultimii 4 ani, în original;
 11. cazier judiciar în original;
 12. declaraţie pe propria răspundere prin care să confirme că documentele depuse la dosar aparţin candidatului şi că prin acestea sunt certificate activităţile desfăşurate, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3;
 13. opisul dosarului, în două exemplare, pe care se va consemna numărul total de file; un exemplar se restituie, cu semnătura persoanei care a depus dosarul şi a preşedintelui comisiei de înscriere;
 14. adeverinţă că nu a fost sancţionat disciplinar în anul şcolar curent, în original.

 

Documentele prevăzute mai sus la nr. 5)-9) vor fi prezentate în copie certificată "conform cu originalul" de către conducerea unităţii de învăţământ de la care provine candidatul.

 

Dosarul de înscriere la etapa de evaluare a portofoliilor se depune la comisia de înscriere şi evaluare a portofoliilor, conform programului orar al înscrierilor afişat la inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, şi este înregistrat. După înregistrare nu se admite completarea cu documente a dosarului.

 

Excluderea din Registrul naţional al experţilor în management educaţional are loc în situaţia în care se constată existenţa unei situaţii de incompatibilitate prevăzute la art. 2 din O.M.E.C.T.S. nr. 5549/06.10.2011, modificat şi completat prin O.M.E.C.T.S. nr. 4838/27.07.2012, incompatibilitate nedeclarată cu ocazia depunerii dosarului de înscriere la concurs de către cadrul didactic. Persoana respectivă va fi exclusă din Registrul naţional al experţilor în management educaţional, fără drept de reînscriere.

 

Cadrul didactic care a fost condamnat pentru săvârşirea unei infracţiuni sau a fost lipsit de dreptul de a ocupa un post didactic prin hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală va fi exclus din Registrul naţional al experţilor în management educaţional, fără drept de reînscriere.

 

Registrul naţional al experţilor în management educaţional se publică pe județe, pe site-ul Ministerului Educaţiei Naționale la adresa http://cneme.edu.ro/raport_om.php

 

Pentru mai multe informatii ne gasiti si pe Facebook.

 

Text: Ion NISTOR - consilier juridic

 

Foto: pexels.com

 

Testeaza acum aplicatia iLegis

Testeaza iLegis

Copyright © 2004-2018. Toate drepturile rezervate LEGIS TM.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty