Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Concursurile in vremea pandemiei

Inapoi
Home » Blog » Concursurile in vremea pandemiei
Concursuri in vremea pandemiei - LEGIStm
23/02/2021

Concursurile în vremea pandemiei

 

Ocuparea posturile vacante sau temporar vacante pe durata stării de alertă

 

În Monitorul Oficial nr. 396 din 15 mai 2020 a fost publicată Legea nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu dată de intrare în vigoare la 18.05.2020.

 

Forma actuală a LEGII nr. 55 din 15 mai 2020 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: DECIZIA nr. 457 din 25 iunie 2020; LEGEA nr. 103 din 2 iulie 2020; LEGEA nr. 203 din 16 septembrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 186 din 28 octombrie 2020; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 192 din 5 noiembrie 2020L; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 2 din 6 ianuarie 2021. Legea cuprinde și NORME DE APLICARE, aprobate prin ORDINUL nr. 86 din 26 mai 2020.

 

LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020 are ca obiect instituirea, pe durata stării de alertă declarate în condiţiile legii, în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19, a unor măsuri temporare şi, după caz, graduale, în scopul protejării drepturilor la viaţă, la integritate fizică şi la ocrotirea sănătăţii, inclusiv prin restrângerea exerciţiului altor drepturi şi libertăţi fundamentale. Măsurile restrictive de drepturi prevăzute în lege, precum şi, după caz, cele de renunţare sau de relaxare a acestora se dispun cu respectarea principiului egalităţii de tratament juridic pentru situaţii identice sau comparabile.

 

În continuare, vom prezenta modalitățile de ocupare a posturile vacante sau temporar vacante pe durata stării de alertă declarate în condiţiile Legii nr. 55 din 15 mai 2020, actualizată.

 

Pe durata stării de alertă, posturile vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea şi în coordonarea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pot fi ocupate prin numire, fără concurs, de funcţionari publici sau personal contractual care îndeplinesc cerinţele de ocupare stabilite în fişa postului şi în actele normative specifice domeniului de activitate, aplicabile categoriei de personal cu care este prevăzut a fi încadrat postul vacant, şi criteriile prevăzute de statutele profesionale specifice. Numirea în cadrul aparatului propriu al Ministerului Sănătăţii se face prin ordin al ministrului sănătăţii şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

 

Numirea în cadrul unităţilor aflate în subordinea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii se face prin act administrativ al conducătorului instituţiei sau al unităţii angajatoare, cu încadrarea în limita numărului maxim de posturi aprobate de către ordonatorul principal de credite prin statul de funcţii, şi încetează de drept în cel mult 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

 

Pe durata stării de alertă, pentru neîndeplinirea gravă a atribuţiilor de serviciu de natură a pune în pericol persoanele şi măsurile de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, pot fi suspendate din funcţii persoanele cu funcţii de conducere din cadrul Ministerului Sănătăţii şi din unităţile sanitare publice aflate în subordinea, sub autoritatea Ministerului Sănătăţii.

 

Posturile devenite vacante temporar prin aplicarea suspendării prevăzute la art.12 alin. (1), pot fi ocupate de funcţionari publici sau personal contractual, prin numire, fără concurs, prin ordin al ministrului sănătăţii.

 

Suspendarea din funcţie dispusă în condiţiile alin. (1) art. 12 şi numirea dispusă în condiţiile alin. (2) art. 12 încetează de drept la încetarea stării de alertă.

 

Pe durata stării de alertă, pentru neîndeplinirea gravă a atribuţiilor de serviciu legate de instituirea şi aplicarea măsurilor prevăzute de prezenta lege, persoanele din instituţiile publice care au în atribuţii prevenirea contaminării şi combaterii efectelor COVID-19, pot fi suspendate din funcţie, potrivit normei proprii de organizare şi funcţionare a instituţiei sau autorităţii publice, după caz. Suspendarea încetează de drept la data încetării stării de alertă.

 

 

Posturile devenite vacante temporar prin aplicarea suspendării prevăzută la art. 12 alin. (1) pot fi ocupate de funcţionari publici sau personal contractual, prin numire de către autoritatea competentă, fără concurs.

 

Suspendarea din funcţie dispusă în condiţiile art. 26 alin. (1) şi numirea dispusă în condiţiile art.26 alin. (2) încetează de drept la încetarea stării de alertă.

 

Norme de aplicare - ORDIN nr. 86 din 26 mai 2020:

 

,,Articolul 1 În funcţie de nevoile determinate de prevenirea şi combaterea situaţiei care a generat starea de alertă şi exclusiv pentru activităţi legate de aceasta, unităţile Ministerului Afacerilor Interne pot angaja personal fără concurs, în condiţiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

 

Articolul 2 Angajarea de personal fără concurs, în condiţiile art. 27 alin. (1) din Legea nr. 55/2020, se aprobă de către ministrul afacerilor interne, la propunerea inspectoratului general/similar.

 

Articolul 3 Procedura privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante din unităţile Ministerului Afacerilor Interne, pe durată determinată de 6 luni, în contextul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României, aprobată prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 46/2020, se aplică în mod corespunzător şi în ceea ce priveşte angajarea de personal fără concurs în condiţiile art. 1.

 

Articolul 4 (1) Comisiile desemnate în vederea fundamentării deciziei privind încadrarea postului se stabilesc de către şefii unităţilor Ministerului Afacerilor Interne care au calitatea de ordonator de credite.

(2) Pentru unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne şi subordonate acestora ai căror conducători nu au calitatea de ordonatori de credite, comisiile se stabilesc de ministrul afacerilor interne”.

 

Pe durata stării de alertă, prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, numirile în funcţiile publice sau de înalt funcţionar public pot fi făcute doar dacă îndeplinesc condiţiile de a fi funcţionar public sau, după caz, înalt funcţionar public şi numai dacă sunt necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor prevăzute de prezenta lege şi pentru o durată determinată de maximum 30 de zile de la data încetării stării de alertă.

 

Art. 27 din LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020 prevede:

 

,,Pe durata stării de alertă, în instituţiile şi autorităţile publice se suspendă orice tip de concurs pentru ocuparea posturilor sau funcţiilor vacante şi temporar vacante, cu excepţia celor prevăzute la alin. (1) şi (2), precum şi la art. 11 şi 12, precum şi a posturilor de predare vacante din unităţile de învăţământ preuniversitar şi a posturilor şi funcţiilor vacante din instituţiile de învăţământ superior, institutele de cercetare, Academia Română şi academiile de ramură”.

 

Notă:

 

,,Conform art. II din LEGEA nr. 203 din 16 septembrie 2020, publicată în Monitorul Oficial nr. 850 din 16 septembrie 2020, prin derogare de la dispoziţiile art. 27 alin. (3) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, pe durata stării de alertă se pot desfăşura şi concursurile pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante pentru posturile nedidactice, didactice auxiliare, pentru posturile din instituţiile care fac parte din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, din autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene şi instituţiile din subordinea sau coordonarea acestora, Parlamentul României, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, Inspecţia Judiciară, din structurile cu sau fără personalitate juridică care derulează programe cu finanţare din fonduri nerambursabile, europene şi naţionale, precum şi pentru posturile vacante de asistenţi medicali comunitari, asistenţi medicali şi medici din unităţile de învăţământ”.

 

Vom exemplifica care sunt posturile care se includ în categoria de posturi "didactice auxiliare” și "posturi nedidactice” prevăzute în Legea educaţiei naţionale nr. 1 din 5 ianuarie 2011 și O.M.E.CT.S. nr. 5.530 din 5 octombrie 2011.

 

 

Articolul 88:

,,Personalul din învăţământul preuniversitar este format din personal didactic şi personal nedidactic. Personalul didactic este format din personalul didactic de predare, personal didactic auxiliar şi personal didactic de conducere, de îndrumare şi control. În învăţământul preuniversitar poate funcţiona personal didactic de predare asociat, denumit în continuare personal didactic asociat. Personalul nedidactic îşi desfăşoară activitatea în baza Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

 

Articolul 249:

,,Personalul didactic auxiliar este format din: bibliotecar, documentarist, redactor; informatician; laborant; tehnician;pedagog şcolar;instructor de educaţie extraşcolară;asistent social; corepetitor;mediator şcolar;secretar; administrator financiar (contabil); instructor-animator; administrator de patrimoniu; referent debutant, referent, referent de specialitate debutant, referent de specialitate, numai pentru unităţi de învăţământ şi de formare profesională nonuniversitară din Ministerul Apărării Naţionale.

 

 

Articolul 17:

,,Domeniile economic şi tehnic-administrativ, juridic, audit, POSDRU includ personal nedidactic, de specialitate, necesar desfăşurării activităţilor specifice: ,,financiar-contabile; normare-salarizare; reţea şcolară, plan de şcolarizare; secretariat-arhivă; informatizare; tehnic-administrativ; audit public intern; juridic;POSDRU”.

 

Codul Muncii, republicat, ca act normativ care reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii, prevede ca încadrarea salariaţilor la instituţiile şi autorităţile publice şi la alte unităţi bugetare să se facă numai prin concurs sau examen, după caz.

 

Așadar, posturile vacante existente în statul de funcţii vor fi scoase la concurs, în raport cu necesităţile fiecărei unităţi. În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant nu s-au prezentat mai mulţi candidaţi, încadrarea în muncă se face prin examen.

 

 

Principiile generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice sunt prevăzute în:

 

 

Condiţiile de organizare şi modul de desfăşurare a concursului/examenului se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului, anume prin Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

În vederea ocupării unui post vacant sau temporar vacant, angajatorul, prin comisia de concurs, întocmește o documentaţie numită Propunerea privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant care trebuie să cuprindă următoarele:

 

 

Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare şi documente expres indicate, cu relevanţă pentru funcţia contractuală vacantă sau temporar vacantă pentru care se organizează concursul. Bibliografia întocmită este aprobată de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. Tematica concursului se stabileşte pe baza bibliografiei.

 

Angajatorul are obligaţia să publice, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită, pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, anunţul privind concursul în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulaţie, precum şi la sediul acesteia. 

 

Adresa: Regia Autonomă Monitorul Oficial, Sediul central - Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, cod 012329, www.monitoruloficial.ro, e-mail ramo@ramo.ro.

 

Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1.027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul posturi.gov.ro centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.

 

Portalul posturi.gov.ro reprezintă unificarea într-un portal unic a informațiilor privind posturile vacante din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România. Este, în același timp, o modalitate de respectare a principiului transparenței faţă de cetăţeni şi faţă de societatea civilă. Scopul portalului este informarea publicului interesat de ocuparea unui loc de muncă în cadrul administrației centrale și locale din România.

 

Documentele aferente concursului, respectiv anunţul cuprinzând condiţiile generale şi specifice, calendarul de desfăşurare a concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, se transmit spre publicare către portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail posturi@gov.ro, în termenele prevăzute. 

 

Afișarea anunțurilor se face obligatoriu și pe pagina de internet a instituţiilor şi autorităţilor publice, la secţiunea special creată în acest scop.

 

Autor: Ionut NISTOR - consilier juridic

 

Foto: airfocus pe Unsplash

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2021. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2022. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty