Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Contraventii si sanctiuni privind alegerea parlamentarilor

Inapoi
Home » Blog » Contraventii si sanctiuni privind alegerea parlamentarilor
Contraventii si sanctiuni privind alegerea parlamentarilor - LEGIStm
30/11/2020

Contravenţii şi sancţiuni privind alegerea parlamentarilor

 

Mai sunt  doar  câteva zile  până la o nouă cotitură istorică pentru România. Pe 6 decembrie 2020, vom merge din nou la urne pentru a vota membrii Parlamentului pentru următorii patru ani (http://www.parlament.ro).

 

Parlamentul României este organul reprezentativ suprem și unica autoritate legiuitoare a României. Parlamentul este bicameral, fiind alcătuit din Senat și Camera Deputaților.

 

În comparație cu alte țări cu parlamente bicamerale, diferența dintre atributele celor două camere este mică, o lege trebuind să fie votată de ambele camere pentru a fi promulgată. 

 

În articolul 75, Constituția României definește situațiile în care Camera Deputaților este prima cameră sesizată, și astfel cea care are decizia finală în caz de divergențe. Senatul este prima cameră sesizată în toate celelalte situații. 

 

Proiectele de legi și propunerile legislative se supun spre dezbaterea primei camere sesizate, care trebuie să se pronunțe într-un termen de 45 de zile (60 de zile în cazuri speciale) altfel proiectul este considerat adoptat. 

 

După adoptarea sau respingerea proiectului sau a propunerii legislative, cealaltă Cameră decide definitiv, iar dacă aceasta este de acord, propunerea este adoptată, altfel este rolul primei camere sesizate de a da o decizie definitivă. 

Parlamentul împreună cu Guvernul au și dreptul de inițiativă legislativă. De asemenea, o propunere legislativă poate fi înaintată și de către un grup de minim 100.000 de persoane cu drept de vot din cel puțin un sfert din județele țării. 

 

Ședințele celor două camere se desfășoară separat, articolul 65 din Constituția României definind situațiile în care au loc ședințe comune [1].

 

Legea nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente reglementează organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.

 

Forma actuală a Legii nr. 208 din 20 iulie 2015 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 288 din 19 noiembrie 2015; RECTIFICAREA nr. 208 din 20 iulie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 31 august 2016; LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017; LEGEA nr. 51 din 2 martie 2018; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 29 din 8 mai 2019; LEGEA nr. 148 din 24 iulie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 64 din 12 septembrie 2019; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 26 din 4 februarie 2020; DECIZIA nr. 150 din 12 martie 2020; LEGEA nr. 91 din 25 iunie 2020; LEGEA nr. 202 din 16 septembrie 2020.

 

LEGEA nr. 208 din 20 iulie 2015  prevede și  emiterea unor Norme de aplicare, aspect  realizat de Guvern  prin emiterea HOTĂRÂRII  nr. 11 din 17 septembrie 2020.

 

Autoritatea Electorală Permanentă 

 

În cadrul organizării  și desfășurării  alegerilor din 6 decembrie, un rol important îl are Autoritatea Electorală Permanentă.

 

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) este o instituție administrativă autonomă cu personalitate juridică și cu competență generală în materie electorală, care are misiunea de a asigura organizarea și desfășurarea alegerilor și a referendumurilor în România, precum și finanțarea partidelor politice și a campaniilor electorale, cu respectarea Constituției, a legii și a standardelor internaționale și europene în materie.[2]

 

Mai multe despre (AEP) aflați aici: https://www.roaep.ro/prezentare/legislatie-organizarea-si-functionarea-institutiei/.

 

In acest articol  prezentăm Contravenţii şi sancţiuni regasite în LEGEA nr. 208 din 20 iulie 2015.

 

Contravenţii

 

Constituie contravenţii, dacă nu sunt săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie potrivit legii penale infracţiuni, următoarele fapte:

 

a)încălcarea prevederilor art. 49 alin. (2); înscrierea, cu bună ştiinţă, a unui alegător în mai multe liste electorale permanente, înscrierea în listele electorale a unor persoane fictive ori care nu au drept de vot, efectuarea de înregistrări sau radieri în Registrul electoral, cu încălcarea legislaţiei în vigoare;

b)neefectuarea înregistrărilor ori a radierilor în Registrul electoral la termenele stabilite potrivit prezentei legi;

c)efectuarea de operaţiuni în Registrul electoral sau în listele electorale permanente de către persoane neautorizate;

d)încălcarea dispoziţiilor referitoare la afişarea propunerilor de candidaturi;

e)refuzul de a pune la dispoziţia agenţilor constatatori prevăzuţi la art. 99 documentele şi actele necesare efectuării controlului;

f)neluarea de către organizatori a măsurilor necesare desfăşurării normale a adunărilor electorale, precum şi distribuirea şi consumarea de băuturi alcoolice în timpul acestor adunări;

g)distrugerea, deteriorarea, murdărirea, acoperirea prin scriere sau în orice mod a listelor electorale, a platformelor-program afişate sau a oricăror altor afişe ori anunţuri de propagandă electorală tipărite;

h)nerespectarea dispoziţiilor art. 49 alin. (4); nerespectarea dispoziţiilor art. 79;

i)acceptarea de către un cetăţean a candidaturii în mai multe circumscripţii electorale sau atât pentru Senat, cât şi pentru Camera Deputaţilor, cu excepţia candidaturilor propuse de organizaţiile cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale;

j)nerespectarea deciziilor şi hotărârilor birourilor şi oficiilor electorale; nerespectarea hotărârilor, deciziilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente;

k)nerespectarea dispoziţiilor legale privind actualizarea delimitării secţiilor de votare;

l)nerespectarea dispoziţiilor art. 65 alin. (2)-(6), art. 66-75, art. 77 şi 78 de către alte persoane decât radiodifuzori;

m)tipărirea fără drept de buletine de vot, cu excepţia specimenului anulat pus la dispoziţia competitorilor electorali;

n)refuzul de a permite accesul în secţia de votare al candidaţilor, al persoanelor acreditate, al membrilor birourilor şi oficiilor electorale şi al reprezentanţilor Autorităţii Electorale Permanente să asiste la desfăşurarea operaţiunilor electorale;

o)refuzul de a se primi şi înregistra o sesizare, întâmpinare, contestaţie sau plângere scrisă înaintată în conformitate cu prevederile prezentei legi;

p)refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot şi în împrejurimi;

q)înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul de identitate ori care refuză să semneze în lista electorală în care este înscris pentru primirea buletinului de vot şi a ştampilei de votare;

r)neaplicarea pe actul de identitate a ştampilei cu menţiunea "VOTAT" sau a timbrului autocolant, precum şi reţinerea actului de identitate, fără motive întemeiate, de către membrii biroului electoral al secţiei de votare;

s)întocmirea proceselor-verbale cu încălcarea dispoziţiilor prezentei legi;

t)încălcarea prevederilor art. 16; continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia, precum şi sfătuirea, în ziua votării, a alegătorilor la sediul secţiilor de votare să voteze sau să nu voteze un anumit partid politic, o anumită alianţă politică, alianţă electorală, organizaţie a cetăţenilor aparţinând unei minorităţi naţionale ori un candidat independent;

u)purtarea, pe durata votării, de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare sau de către persoanele acreditate de ecusoane, insigne sau alte însemne de propagandă electorală;

v)încălcarea de către membrii birourilor electorale a obligaţiei de a participa la activitatea acestor birouri;

w)refuzul preşedintelui biroului electoral sau al locţiitorului acestuia de a elibera o copie certificată de pe procesul-verbal persoanelor îndreptăţite potrivit prevederilor prezentei legi;

x)încălcarea de către asociaţii, fundaţii şi instituţii mass-media româneşti a condiţiilor prevăzute de lege pentru desemnarea observatorilor interni şi a reprezentanţilor instituţiilor mass-media;

y)încălcarea de către persoanele acreditate a prevederilor art. 90;

z)încălcarea prevederilor art. 88, 92 şi 93.

 

Testeaza iLegis

 

Contravenţiile prevăzute la art. 98 lit. b)-e), g)-i), k), l), n)-p), r), s), u)-w), x) şi y), se sancţionează cu amendă de la 1.500 lei la 4.500 lei, cele de la lit. a), f), j), m), q), t) şi z), cu amendă de la 4.500 lei la 10.000 lei.

 

Constatarea contravenţiilor

 

Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 98 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se fac de către:

 

a)ofiţerii şi agenţii de poliţie din cadrul Poliţiei Române şi ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Jandarmeriei Române, pentru faptele prevăzute la art. 98 lit. a), d), f), g), a doua teză a lit. h), lit. l), m), n), p), q), r), t), u), x), y), precum şi pentru fapta prevăzută la art. 98 lit. j), în cazul în care aceasta este săvârşită de către persoane fizice sau de către persoane juridice de drept privat;

b)biroul electoral ierarhic superior, pentru faptele prevăzute la art. 98 lit. j), o), s), v), w) şi z) săvârşite de birourile electorale;

c)Biroul Electoral Central, pentru faptele prevăzute la art. 98 lit. d) şi i);

d)împuterniciţii preşedintelui Autorităţii Electorale Permanente, pentru faptele prevăzute la art. 98 lit. a), b), c), e), prima teză a lit. h), lit. k), pentru fapta prevăzută la art. 98 lit. j) în cazul în care aceasta este săvârşită de partide politice, alianţe politice, organizaţii ale cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale, autorităţi ale administraţiei publice centrale sau locale.

 

Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând menţiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

 

Contravenţiilor prevăzute la art. 98 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Pentru  cititorii și abonații LEGIStm pune la dispoziție:

 

  1. LEGEA nr. 208 /2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale
  2. LEGEA nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
  3. LEGEA partidelor politice nr. 14/2003
  4. HOTĂRÂREA de Guvern nr. 11/2020
  5. ORDONANȚA Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

 

Autor: Ionut NISTOR - consilier juridic

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2020. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty