Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Controlul financiar preventiv la entitatile publice

Inapoi
Home » Blog » Controlul financiar preventiv la entitatile publice
Controlul financiar preventiv la entit??ile publice
09/06/2021

Controlul financiar preventiv la entităţile publice

 

În cadrul entităţilor publice din România, controlul intern/managerial, inclusiv controlul financiar preventiv se realizează în conformitate cu ORDONANŢA nr. 119 din 31 august 1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, forma republicată.

 

Controlul intern/managerial se exercită potrivit Ordinului S.G.G. nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice.

 

Controlul financiar preventiv se exercită potrivit Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu (*republicat*).

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 28 iulie 2014.

 

Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 a fost republicat în temeiul art. II din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.139/2015 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 din 5 octombrie 2015.

 

Forma consolidată a ORDINULUI nr. 923 din 11 iulie 2014 (Rep. 1) conține modificări și completăr aduse de: ORDINUL nr. 2.332 din 30 august 2017; ORDINUL nr. 2.616 din 27 iulie 2018; ORDINUL nr. 103 din 16 ianuarie 2019; ORDINUL nr. 555 din 7 mai 2021.

 

1. Scopul controlului financiar preventiv şi categoriile de operaţiuni asupra cărora se exercită

 

1.1. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operaţiuni (denumite în continuare operaţiuni) care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice.

 

1.2. Fac obiectul controlului financiar preventiv operaţiunile care vizează, în principal:

 

 

1.3. În funcţie de specificul entităţii publice, conducătorul acesteia decide exercitarea controlului financiar preventiv şi asupra altor categorii de operaţiuni.

 

2. Entităţile publice la care, potrivit legii, se organizează controlul financiar preventiv

 

2.1. Entităţile publice, în înţelesul legii, la care se organizează controlul financiar preventiv sunt:

 

2.2. Entităţile publice prin care se realizează veniturile statului sau ale unităţilor administrativ-teritoriale organizează controlul financiar preventiv conform normelor specifice elaborate în funcţie de modalităţile prevăzute de legislaţia fiscală pentru stabilirea titlurilor de încasare şi pentru reducerea, eşalonarea sau anularea acestora.

 

Regiile autonome, companiile/societăţile naţionale, precum şi societăţile la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale deţin capitalul majoritar elaborează, de asemenea, norme specifice de control financiar preventiv, ţinând cont de legislaţia aplicabilă entităţilor care sunt organizate şi funcţionează în regim comercial.

 

 

2.3. Instituţiilor publice care administrează patrimoniul public şi gestionează fonduri publice le sunt aplicabile cadrul general al operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv (cadrul general), precum şi listele de verificare, prevăzute în anexa nr. 1.1 la prezentele norme metodologice.

 

În raport cu specificul entităţilor publice, conducătorii acestora dispun particularizarea, dezvoltarea şi actualizarea cadrului general, precum şi detalierea prin liste de verificare a obiectivelor verificării, pentru fiecare operaţiune cuprinsă în cadrul specific al entităţii publice.

 

Listele de verificare constituie un ghid în exercitarea controlului financiar preventiv de către persoanele desemnate, aceste persoane având totodată şi obligaţia de a formula propuneri de perfecţionare a listelor respective. În funcţie de propunerile primite, de modificările legislative sau de alte condiţii apărute, conducătorii entităţilor publice aprobă modificări ale listelor de verificare, asigurând astfel actualizarea acestora.

 

2.4. Controlul financiar preventiv asupra operaţiunilor care reprezintă recuperări de sume utilizate şi constatate ulterior ca necuvenite - atât pentru fonduri interne, cât şi pentru cele aferente finanţărilor de la Uniunea Europeană - se organizează, la structurile responsabile pentru recuperarea unor astfel de sume, conform normelor metodologice specifice.

 

2.5. În toate cazurile în care entităţile publice gestionează fonduri provenite din finanţări externe, în normele de exercitare a controlului financiar preventiv se integrează şi procedurile prevăzute de regulamentele organismelor finanţatoare.

 

3. Conţinutul controlului financiar preventiv

 

3.1. Potrivit art. 23 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, controlul financiar preventiv se exercită asupra tuturor operaţiunilor care afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public.

 

3.2. Controlul financiar preventiv se exercită asupra documentelor în care sunt consemnate operaţiunile patrimoniale, înainte ca acestea să devină acte juridice, prin aprobarea lor de către titularul de drept al competenţei sau de către titularul unei competenţe delegate în condiţiile legii.

 

Nu intră în sfera controlului financiar preventiv analiza şi certificarea situaţiilor financiare şi/sau patrimoniale şi nici verificarea operaţiunilor deja efectuate.

 

3.3. Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a operaţiunilor care fac obiectul acestuia, din punctul de vedere al:

a)respectării tuturor prevederilor legale care le sunt aplicabile, în vigoare la data efectuării operaţiunilor (control de legalitate);

b)îndeplinirii sub toate aspectele a principiilor şi a regulilor procedurale şi metodologice care sunt aplicabile categoriilor de operaţiuni din care fac parte operaţiunile supuse controlului (control de regularitate);

c)încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, după caz (control bugetar).

 

3.4. Controlul financiar preventiv al operaţiunilor se exercită pe baza actelor şi/sau a documentelor justificative certificate în privinţa realităţii, regularităţii şi legalităţii, de către conducătorii compartimentelor de specialitate emitente.

 

3.5. Operaţiunile ce privesc acte juridice prin care se angajează patrimonial entitatea publică se supun controlului financiar preventiv după avizarea lor de către compartimentele de specialitate juridică şi financiar-contabilă.

 

La entităţile publice unde nu sunt organizate compartimente de specialitate juridică şi/sau financiar-contabilă, controlul financiar preventiv se exercită exclusiv prin viza persoanei desemnate de conducătorul entităţii publice.

 

3.6. Conducătorii compartimentelor de specialitate răspund pentru realitatea, regularitatea şi legalitatea operaţiunilor ale căror acte şi/sau documente justificative le-au certificat sau avizat.

Obţinerea vizei de control financiar preventiv pentru operaţiuni care au la bază acte şi/sau documente justificative certificate sau avizate, care se dovedesc ulterior nereale, inexacte sau nelegale, nu exonerează de răspundere şefii compartimentelor de specialitate sau alte persoane competente din cadrul acestora.

 

4. Organizarea controlului financiar preventiv propriu

 

4.1. Controlul financiar preventiv se organizează, de regulă, în cadrul compartimentelor de specialitate financiar-contabilă.

 

În raport cu natura operaţiunilor, conducătorul entităţii publice poate decide extinderea acestuia şi la nivelul altor compartimente de specialitate în care se iniţiază, prin acte juridice, sau se constată obligaţii de plată sau alte obligaţii de natură patrimonială.

 

4.2. Controlul financiar preventiv se exercită, prin viză, de persoane din cadrul compartimentelor de specialitate desemnate în acest sens de către conducătorul entităţii publice.

 

Actul de numire, întocmit conform modelului din anexa nr. 1.2 la prezentele norme metodologice, cuprinde limitele de competenţă în exercitarea acestuia.

 

Persoanele care exercită controlul financiar preventiv sunt altele decât cele care aprobă şi efectuează operaţiunea supusă vizei.

 

4.3. Viza de control financiar preventiv se exercită prin semnătura persoanelor în drept, competente în acest sens, şi prin aplicarea de către acestea a sigiliului personal.

 

Viza de control financiar preventiv se exercită olograf sau electronic.

 

În cazul exercitării olografe, sigiliul personal este reprezentat de ştampilă, care cuprinde următoarele informaţii:

 

 

În cazul vizei de control financiar preventiv exercitate în formă electronică, semnătura şi sigiliul personal sunt reprezentate de semnătura electronică calificată a persoanei desemnate, care trebuie să conţină şi toate informaţiile cuprinse în sigiliul personal utilizat la exercitarea olografă a vizei, respectiv ştampila.

 

Controlul financiar preventiv propriu în formă electronică se exercită numai asupra acelor proiecte de operaţiuni stabilite expres prin normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu şi care nu contravin reglementărilor legale în vigoare.

 

În acest caz, conducătorii entităţilor publice stabilesc prin proceduri proprii documentele care vor fi semnate cu semnătură electronică calificată, care pot include şi formularele din anexele nr. 1a),1b),2 şi 3 la Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare, asupra cărora se exercită viza de control financiar preventiv propriu.

 

Entităţile publice la care controlul financiar preventiv se exercită în formă electronică introduc în normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu prevederi corespunzătoare în acest sens, astfel încât proiectele de operaţiuni şi documentele justificative să îndeplinească cel puţin următoarele condiţii:

 

 

4.4. Datele din documentele prezentate la viza de control financiar preventiv se înscriu în registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv (denumit în continuare registru).

 

Datele minime care se înscriu în registru sunt cuprinse în anexa nr. 1.3 la prezentele norme metodologice.

 

Registrul trebuie să asigure: numerotarea în ordine cronologică, începând de la numărul 1 pentru fiecare an; interzicerea inserărilor, intercalărilor, precum şi a oricăror eliminări sau adăugiri ulterioare; înscrierea de date potrivit competenţelor, astfel: în coloanele de la 0 până la 6 şi în coloana 8, de către persoana care exercită controlul financiar preventiv, iar în coloana 7, de către persoana care prezintă operaţiunile pentru viza de control financiar preventiv.

 

Registrul se poate completa în formă integral olografă, integral electronică sau combinată.

 

Registrul în formă electronică se completează prin intermediul unei aplicaţii informatice care să asigure înregistrarea cronologică a operaţiunilor prezentate la viză şi să nu permită inserări, intercalări, precum şi orice eliminări sau adăugiri ulterioare completării.

 

Registrul în formă combinată se completează numai în cazul în care datele pentru coloana 7 «Data restituirii operaţiunii, numele şi prenumele/semnătura» nu pot fi înscrise în sistem electronic, fiind necesară obţinerea acestora pe format hârtie, cu obligativitatea asigurării corespondenţei cu operaţiunea pe care o reprezintă.

 

Registrul, indiferent de forma sub care se completează, se arhivează/se păstrează pe o perioadă de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.

 

Entităţile publice la care registrul se completează în formă integral electronică sau combinată actualizează normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu cu prevederi corespunzătoare în acest sens.

 

4.5. Termenul pentru pronunţare (acordarea/refuzul vizei) se stabileşte, prin decizie internă, de conducătorul entităţii publice în funcţie de natura şi complexitatea operaţiunilor cuprinse în cadrul general şi/sau specific al operaţiunilor supuse controlului preventiv.

 

5. Procedura de control

 

5.1. Documentele care privesc operaţiuni asupra cărora este obligatorie exercitarea controlului financiar preventiv se transmit persoanelor desemnate cu exercitarea acestuia de către compartimentele de specialitate care iniţiază operaţiunea.

 

5.2. Documentele privind operaţiunile prin care se afectează fondurile publice şi/sau patrimoniul public sunt însoţite de avizele compartimentelor de specialitate, de note de fundamentare, de acte şi/sau documente justificative şi, după caz, de:

 

5.3. Persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv primeşte documentele, le înregistrează în registru, după care procedează la verificarea formală prin parcurgerea listei de verificare specifice operaţiunii primite la viză, cu privire la:

 

 

În cazul documentelor electronice se verifică şi dacă semnăturile electronice ale persoanelor autorizate sunt valide.

 

În efectuarea controlului de către persoana desemnată, parcurgerea listei de verificare specifică operaţiunii primite la viză este obligatorie, dar nu şi limitativă.

 

Aceasta poate extinde verificările ori de câte ori este necesar.

 

5.4. Dacă prin parcurgerea listei de verificare cel puţin unul dintre elementele verificării formale nu este îndeplinit, documentele se restituie compartimentului de specialitate emitent, indicându-se în scris motivele restituirii, potrivit anexei nr. 1.4 la prezentele norme metodologice, şi se menţionează în coloana 8 din registru: "valoarea operaţiunii restituite...".

 

5.5. După efectuarea verificării formale, persoana desemnată să exercite controlul financiar preventiv continuă parcurgerea listei de verificare şi efectuează controlul operaţiunii din punctul de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament.

 

5.6. Dacă necesităţile o impun, în vederea exercitării unui control financiar preventiv cât mai complet, se pot solicita şi alte acte justificative, precum şi avizul compartimentului de specialitate juridică.

 

Actele justificative solicitate se prezintă în regim de urgenţă, pentru a nu întârzia sau împiedica realizarea operaţiunii.

 

Întârzierea sau refuzul furnizării actelor justificative ori avizelor solicitate se aduce la cunoştinţă conducătorului entităţii publice, pentru a dispune măsurile legale.

 

5.7. Dacă în urma verificării de fond operaţiunea îndeplineşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, se acordă viza prin aplicarea sigiliului şi semnăturii pe exemplarul documentului care se arhivează la entitatea publică.

 

Prin normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu, în situaţii determinate de specificul operaţiunilor supuse vizei de control financiar preventiv propriu, conducătorii entităţilor publice pot dispune ca, atunci când sunt îndeplinite condiţiile de legalitate, regularitate şi încadrare în limitele creditelor bugetare/de angajament, viza să fie acordată prin aplicarea sigiliului personal şi semnăturii pe toate exemplarele operaţiunii în care sunt consemnate vizele, avizele şi semnăturile persoanelor abilitate din cadrul entităţii publice.

 

Prin acordarea vizei se certifică implicit îndeplinirea condiţiilor menţionate în listele de verificare.

 

5.8. Documentele vizate şi actele justificative ce le-au însoţit sunt restituite, sub semnătură, compartimentului de specialitate emitent, în vederea continuării circuitului acestora, consemnânduse acest fapt în registru. În cazul documentelor electronice, continuarea circuitului administrativ se realizează potrivit normelor specifice, aprobate de conducătorul entităţii publice.

 

6. Refuzul de viză

 

6.1. Dacă în urma controlului se constată că cel puţin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit, în esenţă, operaţiunea nu întruneşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv refuză motivat, în scris, acordarea vizei de control financiar preventiv, potrivit anexei nr. 1.5 la prezentele norme metodologice, consemnând acest fapt în registru.

 

La refuzul de viză se anexează şi un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerinţă/cerinţe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite.

 

6.2. Refuzul de viză, însoţit de actele justificative semnificative, se aduce la cunoştinţa conducătorului entităţii publice, iar celelalte documente se restituie, sub semnătură, compartimentelor de specialitate care au iniţiat operaţiunea.

 

În cazul documentelor electronice, modalitatea de comunicare a refuzului de viză şi restituirea documentelor se realizează potrivit normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu aprobate de conducătorul entităţii publice.

 

6.3. Cu excepţia cazurilor în care refuzul de viză se datorează depăşirii creditelor bugetare şi/sau de angajament, operaţiunile refuzate la viză se pot efectua pe propria răspundere a conducătorului entităţii publice.

 

6.4. Efectuarea pe propria răspundere a operaţiunii refuzate la viza de control financiar preventiv se face printr-un act de decizie internă emis de conducătorul entităţii publice.

 

O copie de pe actul de decizie internă se transmite persoanei care a refuzat viza, compartimentului de audit public intern al entităţii publice, precum şi, după caz, controlorului delegat.

 

6.5. După primirea actului de decizie internă emis de conducătorul entităţii publice persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv informează, în scris, organele de inspecţie economico-financiară din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi, după caz, organul ierarhic superior al entităţii publice asupra operaţiunilor refuzate la viză şi efectuate pe propria răspundere, prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie internă şi de pe refuzul de viză.

 

Conducătorul organului ierarhic superior are obligaţia de a lua măsurile legale pentru restabilirea situaţiei de drept.

 

De asemenea, persoana desemnată cu exercitarea controlului financiar preventiv informează, în scris, Curtea de Conturi cu ocazia efectuării controalelor dispuse de aceasta.

 

7. Organizarea controlului financiar preventiv delegat

 

7.1. În calitatea sa de organ de specialitate al Guvernului în domeniul finanţelor, Ministerul Finanţelor Publice poate exercita, prin controlori delegaţi numiţi de ministrul finanţelor publice, controlul financiar preventiv la unele entităţi publice asupra unor operaţiuni care pot afecta execuţia în condiţii de echilibru a bugetelor sau care sunt asociate unor categorii de riscuri determinate prin metodologia specifică analizei riscurilor.

 

7.2. Controlul financiar preventiv delegat se exercită la nivelul ordonatorilor principali de credite ai bugetelor prevăzute la art. 12 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

De asemenea, ministrul finanţelor publice numeşte unul sau mai mulţi controlori delegaţi pentru operaţiunile derulate prin bugetul trezoreriei statului, pentru operaţiuni privind datoria publică şi pentru alte operaţiuni specifice Ministerului Finanţelor Publice.

 

7.3. Prin excepţie de la această regulă, în temeiul art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin ordin, ministrul finanţelor publice poate decide exercitarea controlului financiar preventiv delegat şi asupra operaţiunilor finanţate sau cofinanţate din fonduri publice ale unor ordonatori secundari ori terţiari de credite sau ale unor persoane juridice de drept privat, dacă prin aceştia se derulează un volum ridicat de credite bugetare şi/sau de angajament ori părţi semnificative din programele aprobate, iar operaţiunile presupun un grad ridicat de risc.

 

7.4. Pentru asigurarea gestiunii financiare, în condiţii de legalitate, economicitate şi eficienţă, a fondurilor acordate României de Uniunea Europeană şi pentru implementarea procedurilor prevăzute în regulamentele organismelor finanţatoare, ministrul finanţelor publice numeşte controlori delegaţi la structurile de implementare, în conformitate cu prevederile legale specifice acestora.

 

8. Atribuţii ale controlorului delegat

 

8.1. Formularea de avize consultative cu privire la conformitatea, economicitatea, eficienţa şi eficacitatea unor operaţiuni sau proiecte de acte normative, dacă acestea au impact asupra fondurilor publice.

 

Totodată, în avizele consultative controlorii delegaţi pot face referire şi la regularitatea sau legalitatea unor operaţiuni care se vor efectua cu certitudine în viitor sau la acţiuni şi/sau inacţiuni administrative care conduc la situaţii de neregularitate sau nelegalitate.

 

Avizele consultative se întocmesc la:

 

8.2. Supravegherea execuţiei bugetare în condiţii de echilibru şi de prudenţialitate, prin exercitarea controlului prin viză asupra operaţiunilor privind deschideri de credite, repartizări şi retrageri de credite, virări de credite şi modificarea repartizării pe trimestre a creditelor bugetare.

 

8.3. Supravegherea organizării, ţinerii, actualizării şi raportării evidenţei angajamentelor.

 

 

8.4. Monitorizarea şi îndrumarea metodologică a controlului financiar preventiv propriu prin procedura vizei, prin avizul consultativ la refuzul de viză de control financiar preventiv propriu şi prin propuneri de perfecţionare a organizării controlului financiar preventiv propriu.

 

8.5. Exercitarea controlului financiar preventiv, din punctul de vedere al legalităţii, regularităţii şi, după caz, al încadrării în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, pentru operaţiuni care angajează patrimonial entitatea publică, dacă prin acestea se afectează un volum important din fondurile publice şi există riscuri asociate semnificative în efectuarea lor.

 

9. Numirea şi mandatul controlorilor delegaţi

 

9.1. Numirea controlorilor delegaţi la entităţile publice prevăzute la pct. 7 se face prin ordin al ministrului finanţelor publice, la propunerea controlorului financiar şef.

 

9.2. Prin ordinul de numire controlorul delegat se învesteşte cu competenţa de a exercita, în numele legii, la entitatea publică la care a fost numit, atribuţiile prevăzute la pct. 8.

 

În temeiul art. 12 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conducătorul entităţii publice are obligaţia de a asigura controlorului/controlorilor delegat/delegaţi spaţiul şi dotarea adecvată, necesare exercitării în bune condiţii a atribuţiilor, precum şi cooperarea personalului din serviciile de specialitate şi a persoanelor desemnate cu exercitarea controlului financiar preventiv propriu.

 

9.3. Prin ordinul de numire se stabilesc tipurile de operaţiuni care se supun controlului financiar preventiv delegat, precum şi limitele valorice peste care acesta se exercită, diferenţiate pe instituţii publice.

 

Tipurile de operaţiuni supuse controlului financiar preventiv delegat şi limitele valorice aferente acestora se revizuiesc periodic în funcţie de evoluţia cadrului legislativ şi a factorilor de risc specifici anumitor operaţiuni.

 

9.4. În cazul absenţei temporare de la post a controlorului delegat numit prin ordin al ministrului finanţelor publice, precum şi a înlocuitorului acestuia, controlorul financiar şef este împuternicit să desemneze, prin decizie, un alt controlor delegat care să exercite, pe durata absenţei de la post a acestora, atribuţiile stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice şi să comunice această situaţie, în scris, ordonatorului principal de credite.

 

9.5. Controlorul delegat îşi exercită atribuţiile în mod independent, neputându-i-se impune, pe nicio cale, acordarea sau refuzul vizei de control financiar preventiv.

 

Asupra situaţiilor deosebite apărute în activitatea sa, controlorul delegat îl poate informa direct sau prin controlorul financiar şef pe ministrul finanţelor publice.

 

10. Condiţii specifice de exercitare a controlului financiar preventiv delegat

 

10.1. Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra operaţiunilor care se înscriu în condiţiile fixate prin ordinul de numire, în termenul cel mai scurt permis de durata efectivă a verificărilor necesare.

 

Restul operaţiunilor prin care se afectează fondurile şi/sau patrimoniul public intră în competenţa exclusivă a controlului financiar preventiv propriu.

 

Viza de control financiar preventiv delegat trebuie să poarte semnătura şi sigiliul personal al controlorului delegat.

 

Viza de control financiar preventiv delegat se exercită olograf sau electronic.

 

În cazul exercitării olografe, sigiliul personal este reprezentat de ştampilă, care cuprinde următoarele informaţii:

 

 

În cazul vizei de control financiar preventiv delegat exercitate în formă electronică, semnătura şi sigiliul personal sunt reprezentate de semnătura electronică calificată a controlorului delegat, care trebuie să conţină şi toate informaţiile cuprinse în sigiliul personal utilizat la exercitarea olografă a vizei, respectiv ştampila.

 

10.2. Controlul financiar preventiv delegat se exercită asupra operaţiunilor ce intră în competenţa sa numai după ce acestea au fost supuse controlului financiar preventiv propriu.

 

Operaţiunile refuzate la viza de control financiar preventiv propriu nu se supun controlului financiar preventiv delegat.

 

10.3. În exercitarea atribuţiilor sale de control financiar preventiv delegat asupra operaţiunilor la care s-a stabilit competenţa sa, controlorul delegat urmează procedura prevăzută la pct. 5.

 

Listele de verificare avute în vedere la efectuarea controlului de către controlorii delegaţi se emit şi se actualizează de către Direcţia generală de control financiar preventiv din cadrul Ministerului Finanţelor.

 

Controlorul delegat exercită viza de control financiar preventiv delegat în formă electronică numai asupra proiectelor de operaţiuni şi documentelor justificative prezentate integral în acest format.

 

Perioada maximă de verificare este de 3 zile lucrătoare de la prezentarea operaţiunii, însoţită de toate documentele justificative şi informaţiile solicitate.

 

În cazuri excepţionale, controlorul delegat are dreptul să prelungească perioada de verificare cu maximum 5 zile lucrătoare, informându-i în acest sens pe controlorul financiar şef şi pe ordonatorul de credite.

 

10.4. Dacă în exercitarea atribuţiilor sale controlorul delegat sesizează că, în mod repetat, persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu acordă viza pentru operaţiuni care nu întrunesc condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, acesta îl informează în scris pe conducătorul entităţii publice pentru a dispune măsurile ce se impun potrivit responsabilităţilor prevăzute la art. 22 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la art. 10 alin. (4) şi (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

10.5. Avizul consultativ, solicitat de către conducătorul entităţii publice controlorului delegat în cazul refuzului de viză de control financiar preventiv propriu, nu constituie un act de pronunţare asupra legalităţii şi regularităţii operaţiunilor.

 

11. Regimul refuzului de viză al controlorului delegat

 

11.1. Dacă în urma parcurgerii procedurii de control menţionate la pct. 5 şi 10 se constată că cel puţin un element de fond cuprins în lista de verificare nu este îndeplinit şi, în esenţă, operaţiunea nu întruneşte condiţiile de legalitate, regularitate şi, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi/sau de angajament, controlorul delegat comunică, în scris, potrivit anexei nr. 1.6 la prezentele norme metodologice, ordonatorului de credite, intenţia de refuz de viză de control financiar preventiv delegat cu motivele pentru care operaţiunea nu poate fi efectuată, consemnând acest fapt în coloana 8 din registru.

 

O copie a intenţiei de refuz de viză se transmite controlorului financiar şef.

 

11.2. În situaţia în care ordonatorul de credite consideră că operaţiunea poate fi efectuată, solicită, în scris, controlorului delegat acordarea vizei, prezentând argumentele corespunzătoare de legalitate şi regularitate sau, în cazul în care consideră întemeiate motivele intenţiei de refuz de viză, dispune retragerea de la viză a operaţiunii.

 

Ordonatorul de credite prezintă argumente pentru efectuarea operaţiunii sau dispune retragerea acesteia, în cel mai scurt timp posibil.

 

Documentaţia aferentă operaţiunii retrase de la viză se restituie de către controlorul delegat compartimentului de specialitate emitent, sub semnătură.

 

 

11.3. În situaţia în care controlorul delegat consideră întemeiate argumentele ordonatorului de credite, acesta acordă viza de control financiar preventiv delegat pentru efectuarea operaţiunii.

 

În cazul în care argumentele sunt considerate neîntemeiate sau insuficiente, controlorul delegat solicită, în scris, controlorului financiar şef constituirea, în condiţiile legii, a unei comisii pentru formularea opiniei neutre asupra intenţiei de refuz de viză.

 

Controlorul financiar şef numeşte prin decizie o comisie formată din 3 membri ai Corpului controlorilor delegaţi, din care cel puţin unul cu funcţie de conducere.

 

Controlorul delegat are obligaţia ca odată cu solicitarea de constituire a comisiei să transmită dosarul complet al operaţiunii şi argumentele ordonatorului de credite.

 

Comisia analizează cu celeritate temeiurile legale ale operaţiunii pentru care se intenţionează refuzul de viză, motivaţia controlorului delegat, prezentată în intenţia de refuz de viză, argumentele ordonatorului de credite, precum şi alte documente identificate ca fiind relevante asupra cazului.

 

Opinia neutră este motivată şi formulată în scris, în cel mult 3 zile lucrătoare de la solicitarea acesteia, şi este comunicată în regim de urgenţă controlorului delegat.

 

Opinia neutră are rol consultativ, iar soluţia finală de acordare a vizei sau de refuz al vizei de control financiar preventiv delegat este de competenţa exclusivă a controlorului delegat.

 

În cazul în care controlorul delegat emite refuz de viză, acesta are obligaţia de a transmite ordonatorului de credite o copie a opiniei neutre.

 

Refuzul de viză se aduce la cunoştinţă, în scris, ordonatorului de credite, potrivit anexei nr. 1.7 la prezentele norme metodologice, iar documentaţia aferentă operaţiunii se restituie compartimentului de specialitate emitent, sub semnătură.

 

La refuzul de viză se anexează şi un exemplar al listei de verificare, cu indicarea elementului/elementelor din această listă a cărui/ale căror cerinţă/cerinţe nu este/nu sunt îndeplinită/îndeplinite.

 

11.4. Termenul pentru pronunţare prevăzut la pct. 10.3 se suspendă pe perioada de la comunicarea motivelor pentru care operaţiunea nu poate fi efectuată până la primirea punctului de vedere al ordonatorului de credite şi pe perioada formulării opiniei neutre.

 

11.5. Cu excepţia cazurilor în care refuzul de viză se datorează depăşirii creditelor bugetare şi/sau de angajament, operaţiunile refuzate la viză se pot efectua numai pe propria răspundere a ordonatorului de credite.

 

Actul de decizie, prin care ordonatorul dispune efectuarea operaţiunii pe propria răspundere se transmite compartimentului de audit intern şi controlorului delegat care consemnează acest fapt în registru.

 

11.6. După primirea actului de decizie internă emis de conducătorul entităţii publice controlorul delegat informează Ministerul Finanţelor Publice asupra operaţiunilor refuzate la viză şi executate pe răspunderea ordonatorului de credite, prin transmiterea unei copii de pe actul de decizie internă şi de pe refuzul de viză controlorului financiar şef şi organelor de inspecţie economico-financiară.

 

De asemenea, controlorul delegat informează Curtea de Conturi cu ocazia controalelor dispuse de aceasta.

 

12. Raportări privind controlul financiar preventiv

 

12.1. Entităţile publice care administrează patrimoniul public şi/sau fonduri publice prin bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, au obligaţia întocmirii rapoartelor trimestriale cu privire la activitatea de control financiar preventiv propriu, care cuprind situaţia statistică a operaţiunilor supuse controlului financiar preventiv şi sinteza motivaţiilor pe care s-au întemeiat refuzurile de viză, în perioada raportată, completate conform machetei cuprinse în anexa nr. 1.8 la prezentele norme metodologice.

 

12.2. Entităţile publice ai căror conducători au calitatea de ordonatori secundari sau terţiari de credite depun rapoartele la organul ierarhic superior, la termenele fixate de acesta.

 

Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau ai bugetului oricărui fond special, întocmesc rapoarte pentru activitatea proprie şi centralizează rapoartele primite de la ordonatorii secundari de credite sau, după caz, terţiari de credite din subordinea/coordonarea acestora.

 

Acestea se transmit la Ministerul Finanţelor Publice - Direcţia generală de control financiar preventiv la termenele fixate de acesta pentru situaţiile financiare trimestriale şi anuale prevăzute de lege.

 

12.3. Controlorii delegaţi întocmesc rapoarte lunare cu privire la situaţia curentă a angajamentelor efectuate, vizele acordate şi situaţia intenţiilor şi refuzurilor de viză, avizele consultative, precum şi alte aspecte cu privire la derularea operaţiunilor financiare, pe care le transmit controlorului financiar şef, conform anexelor nr. 1.8 şi 1.9 la prezentele norme metodologice.

 

12.4. Controlorul financiar şef prezintă ministrului finanţelor publice informări cu privire la intenţiile şi refuzurile de viză pentru care ordonatorul de credite a dispus efectuarea operaţiunilor prin acte de decizie internă, precum şi cu privire la aspectele importante ale administrării fondurilor publice rezultate din activitatea de control financiar preventiv delegat/monitorizare.

 

Anexele ORDINULUI nr. 923 din 11 iulie 2014 cuprind:

 

Anexa nr. 1: Norme metodologice generale din 11 iulie 2014 referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv 

Anexa nr. 1.1: Cadrul general al operațiunilor supuse controlului financiar preventive

Anexa nr. 1.2: Decizie/Ordin privind desemnarea persoanei care trebuie să exercite controlul financiar preventiv propriu

Anexa nr. 1.3: Registrul privind operaţiunile prezentate la viza de control financiar preventiv

Anexa nr. 1.4: Nota de restituire

Anexa nr. 1.5: Refuz de viză

Anexa nr. 1.6: Intenţie de refuz de viză

Anexa nr. 1.7: Refuz de viză

Anexa nr. 1.8: Raport privind activitatea de control financiar preventiv pe luna/trimestrul ... anul ... 

Anexa nr. 1.9: Situaţia privind intenţiile de refuz de viză, refuzurile de viză avizele consultative şi notele de restituire referitoare la activitatea de control financiar preventiv delegat, pe luna.../anul....., la .........(denumirea instituţiei publice)..... 

Anexa nr. 2: Codul specific de norme profesionale pentru persoanele care exercită activitatea de control financiar preventiv propriu-aici

 

La cerere, LEGIStm poate furniza: 

 

Notă *:

 

Autor: Ionut NISTOR - consilier juridic

 

Foto: Melissa Walker Horn pe Unsplash 

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

 

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2021. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2022. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty