Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Fisa postului in invatamantul preuniversitar

Inapoi
Home » Blog » Fisa postului in invatamantul preuniversitar
Fi?a postului în înv???mântul preuniversitar
07/06/2020

Fișa postului în învățământul preuniversitar

 

În România, Codul Muncii din 24 ianuarie 2003 (Legea nr. 53/2003 - republicată) reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii.

 

Acest Cod se aplică şi raporturilor de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii specifice derogatorii.

 

Drepturile şi obligaţiile privind relaţiile de muncă dintre angajator şi salariat se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractelor colective de muncă şi al contractelor individuale de muncă.

 

Contractul individual de muncă

 

Potrivit Codului Muncii, contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.

 

Modelul - cadru al contractului individual de muncă a fost aprobat prin Ordinul nr. 64 din 28 februarie 2003, publicat în Monitorul Oficial nr. 139 din 4 martie 2003, modificat ulterior prin Ordinul nr. 76 din 11 martie 2003, publicat în Monitorul Oficial nr. 159 din 12 martie 2003 și prin Ordinul nr. 1.616 din 2 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 415 din 14 iunie 2011.

 

Obligațiile angajatului anterior încheierii sau modificării contractului individual de muncă

 

Angajatorul are obligaţia de a informa persoana selectată în vederea angajării ori, după caz, salariatul, cu privire la clauzele esenţiale pe care intenţionează să le înscrie în contract sau să le modifice.

 

Obligaţia de informare a persoanei selectate în vederea angajării sau a salariatului se consideră îndeplinită de către angajator la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adiţional, după caz.

 

Persoana selectată în vederea angajării ori salariatul, după caz, va fi informată cu privire la cel puţin următoarele elemente:

a)identitatea părţilor;

b)locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;

c)sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;

d)funcţia/ocupaţia conform specificaţiei Clasificării ocupaţiilor din România sau altor acte normative, precum şi fişa postului, cu specificarea atribuţiilor postului;

e)criteriile de evaluare a activităţii profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;

f)riscurile specifice postului;

g)data de la care contractul urmează să îşi producă efectele;

h)în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;

i)durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;

j)condiţiile de acordare a preavizului de către părţile contractante şi durata acestuia;

k)salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum şi periodicitatea plăţii salariului la care salariatul are dreptul;

l)durata normală a muncii, exprimată în ore/zi şi ore/săptămână;

m)indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condiţiile de muncă ale salariatului;

n)durata perioadei de probă.

 

Elementele din informarea prevăzută la mai sus trebuie să se regăsească şi în conţinutul contractului individual de muncă.

 

Așadar, un element de bază al raportului de muncă care apare între angajator și angajat este fişa postului, anexă și parte integrantă la contractul individul de muncă.

 

Testeaza iLegis

Fişa postului

 

Potrivit O.S.S.G. nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, fişa postului este un document care defineşte locul şi contribuţia postului în atingerea obiectivelor individuale şi organizaţionale, caracteristic atât individului, cât şi entităţii şi care precizează sarcinile şi responsabilităţile care îi revin titularului unui post.


In general, fişa postului cuprinde:

 

 

Fişa postului trebuie să fie:

 

 

Conducătorii compartimentelor entităţii publice au obligaţia de a întocmi şi de a actualiza, ori de câte ori este cazul, fişele posturilor pentru personalul din subordine.


Sarcinile/atribuţiile postului trebuie să fie clar formulate şi strâns relaţionate cu obiectivele specifice şi atribuţiile compartimentului.


Conducătorii compartimentelor entităţii publice trebuie să identifice sarcinile noi şi/sau cu un grad de complexitate ridicat ce revin salariaţilor şi să le acorde sprijin în realizarea acestora, oferindu-le o viziune concretă de lucru.

 

Fișa postului în educația preuniversitară

 

În educația preuniversitară, contractul individual de muncă cuprinde cel puţin clauzele prevăzute în Anexa nr. 1 la Contractul colectiv de muncă unic nr. 435 din 17 aprilie 2019 la Nivel de Sector de Activitate Învăţământ Preuniversitar, publicat în Monitorul Oficial (Partea a V-a) nr. 2 din 14 mai 2019, în condiţiile legii.

 

Testeaza iLegis

Contractul individual de muncă se încheie în scris, în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte (angajator şi salariat), angajatorul fiind obligat ca, anterior începerii activităţii, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă.

 

Anterior începerii activităţii, angajatorul este obligat să înregistreze contractul individual de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.

 

Fişa postului pentru fiecare salariat este anexă la contractul individual de muncă.

 

Orice modificare a acesteia se negociază de salariat cu angajatorul, în prezenţa liderului de sindicat, la solicitarea membrului de sindicat.

 

Fișa postului în educație a făcut obiectul următoarelor reglementări:

 

 1. METODOLOGIA din 2 aprilie 2020 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiilor de inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare şi de director al casei corpului didactic, aprobată prin ORDINUL nr. 3.992 din 2 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 353 din 4 mai 2020,
 2. METODOLOGIA din 2 aprilie 2020 de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de inspector şcolar din inspectoratele şcolare, aprobată prin ORDINUL nr. 3.993 din 2 aprilie 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 6 mai 2020,
 3. METODOLOGIA din 30 mai 2017 privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin ORDINUL nr. 3.969 din 30 mai 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 428 din 9 iunie 2017, cu modificările și completările aduse de ORDINUL nr. 4.068 din 15 iunie 2017; ORDINUL nr. 3.738 din 22 martie 2019,
 4. METODOLOGIA din 1 noiembrie 2011 de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin ORDINUL nr. 6.143 din din 1 noiembrie 2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 824 din 22 noiembrie2011, cu modificările și completările aduse de: ORDINUL nr. 4.613 din 28 iunie2012; ORDINUL nr. 3.597 din 18 iunie 2014; RECTIFICAREA nr. 3.597 din 18 iunie 2014; ORDINUL nr. 4.247 din 13 mai 2020.

 

În articolul care va urma, publicăm pentru cititorii fideli ai LEGIStm, fișele-cadru ale următoarelor posturi/funcții:

 

 1. inspector şcolar general, inspector şcolar general adjunct din inspectoratele şcolare;
 2. director al casei corpului didactic;
 3. director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar;
 4. director şi director adjunct la Palatul Naţional al Copiilor din Bucureşti;
 5. inspector şcolar;
 6. cadru didactic în învăţământul preuniversitar;
 7. bibliotecar, documentarist, redactor;
 8. informatician;
 9. laborant;
 10. tehnician;
 11. pedagog şcolar;
 12. instructor de educaţie extraşcolară;
 13. asistent social;
 14. corepetitor;
 15. mediator şcolar;
 16. secretar;
 17. administrator financiar (contabil);
 18. instructor-animator;
 19. administrator de patrimoniu;
 20. profesor documentarist.

 

La cerere, vă putem furniza și alte modele-cadru ale fișelor de post.

 

Autor: Ionut NISTOR - Jurist si LEGIStm

 

Imagine: JESHOOTS.COM pe Unsplash 

 

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty