Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Gestionarea financiara a fondurilor europene

Inapoi
Home » Blog » Gestionarea financiara a fondurilor europene
Gestionarea financiara a fondurilor europene
24/07/2019

 Reguli privind gestionarea financiară a fondurilor europene

 

În Monitorul Oficial nr. 746 din 6 octombrie 2015 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă nr. 40 din 23 septembrie 2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

 

Ulterior, în Monitorul Oficial nr. 133 din 19 februarie 2016 au fost publicate de către Guvern Hotărârea nr. 93 din 18 februarie 2016 -Norme Metodologice din 18 februarie 2016 de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.
 
În anul 2019 Ordonanţa de Urgenţă a fost aprobată prin Legea nr. 34 din 16 ianuarie 2019 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 13/2018 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020

 

Ordonanţa de urgenţă nr. 40 din 23 septembrie 2015 stabileşte cadrul financiar general pentru gestionarea asistenţei financiare nerambursabile alocate României din Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane în perioada de programare 2014-2020, precum şi a prefinanţării şi cofinanţării aferente acestei asistenţe, în vederea asigurării unui management financiar eficient al acestor fonduri.

  

Ordonanţa de urgenţă conține 9 capitole, structurate asfel:

  

CAP. I Obiectul reglementat. Definiţii

CAP. II Managementul financiar al fondurilor europene

CAP. III Contribuţia publică naţională

CAP. IV Prefinanţarea

CAP. V Rambursarea cheltuielilor eligibile/ Mecanismul decontării cererilor de plată

CAP. VI Angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor efectuate la nivelul programelor

CAP. VII Păstrarea documentelor, control, audit, nereguli

CAP. VIII Proiecte implementate în parteneriat

CAP. IX Dispoziţii finale

 

Testeaza iLegis

 

Reguli privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020

 

Hotărârea Guvernului nr. 399 din 27 mai 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, prevede:

 

Art. 2 (1) Fără a încălca prevederile art. 3 şi 4, pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general:

 

a) să respecte prevederile art. 65 alin. (2)-(5) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, precum şi perioada de implementare stabilită de către autoritatea de management prin contractul/decizia/ordinul de finanţare;

b) să fie însoţită de facturi emise în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale sau a statului în care acestea au fost emise ori de alte documente contabile pe baza cărora se înregistrează obligaţia de plată şi de documente justificative privind efectuarea plăţii şi realitatea cheltuielii efectuate, pe baza cărora cheltuielile să poată fi verificate/controlate/auditate, cu respectarea prevederilor art. 131 alin. (2) şi (4) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;

c) să fie în conformitate cu prevederile programului;

d) să fie în conformitate cu contractul/decizia/ordinul de finanţare, încheiat între autoritatea de management sau organismul intermediar şi beneficiar, cu respectarea art. 65 alin. (11), art. 70, art. 71, art. 125 alin. (1) şi art. 140 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013;

e) să fie rezonabilă şi necesară realizării operaţiunii;

f) să respecte prevederile legislaţiei Uniunii Europene şi naţionale aplicabile;

g) să fie înregistrată în contabilitatea beneficiarului, cu respectarea prevederilor art. 67 din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013.

 

Reguli privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale

 

Hotărârea Guvernului nr. 759 din 11 iulie 2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, cu modificările și completările ulterioare, prevede:

 

ART. 2 (1) Pentru a fi eligibilă, o cheltuială trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii cu caracter general, fără a încălca prevederile alin. (3), art. 3, art. 4 şi art. 5 alin. (2):

 

a) să fie efectiv plătită de către beneficiar, între 1 ianuarie 2007 şi 31 decembrie 2015, dacă autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, nu decide altfel prin contractul de finanţare/decizia/ordinul de finanţare;

b) să fie însoţită de facturi, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale, sau de alte documente contabile cu valoare probatorie, echivalentă facturilor, pe baza cărora cheltuielile să poată fi auditate şi identificate;

c) să fie în conformitate cu prevederile deciziei/ordinului de finanţare sau ale contractului de finanţare, încheiat de către autoritatea de management sau organismul intermediar, pentru şi în numele acesteia, pentru aprobarea operaţiunii, cu respectarea art. 54 alin. (5) şi art. 60 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006;

d) să fie conformă cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare.

 

Explicații privind obligația de respectare a prevederilor legislaţiei Uniunii Europene (comunitară) şi naţională, aplicabilă.

 

Contractul de Finanțare încheiat între Autoritatea de Management-AM și Organismul Intermediar (după caz)-OI și Persoana juridică - Beneficiar al finanțării prevede:

 

Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor

 

(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt în conformitate cu:

 

(a) Legislația națională și europeană aplicabila,

(b) Ghidul Solicitantului,

(c) Prezentul Contract de Finanțare.

 

(2) Cheltuielile aferente prezentului Proiect sunt eligibile cu condiţia ca acestea să fie cuprinse în Cererea de Finanțare.

 

(…)

 

Articolul 11 - Conflictul de interese

 

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese, conform capitolului 2, secțiunea 2, din O.U.G. nr. 66/2011.

 

(2) Părțile din categoria subiecților de drept public au obligația de a urmări respectarea prevederilor Legii nr. 161/2003, în materia conflictului de interese.

 

(3) Beneficiarii care au calitatea de autoritate contractantă au obligația de a respecta aplicarea prevederilor referitoare la conflictele de interese prevăzute de legislația în materia achizițiilor publice.

 

Testeaza iLegis

 

Articolul 12 - Nereguli

 

(1) Părțile se obligă să ia toate măsurile pentru prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor în conformitate cu O.U.G. nr. 66/2011.

 

(2) Dacă în procesul de verificare a cererilor de rambursare/plată, AM/OI identifică abateri de la aplicarea prevederilor legislaţiei naţionale şi europene (în domeniul achiziţiilor publice aferente contractelor de lucrări/servicii/furnizare), înainte de efectuarea plăţii, AM/OI aplică reduceri procentuale din sumele solicitate la plată de către Beneficiar, în condiţiile legii care reglementează sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora.

 

(3) Pentru recuperarea sumelor virate în baza cererilor de plată și nejustificate prin cereri de rambursare/cheltuieli neeligibile, Beneficiarul/partenerii vor fi notificaț i de către AM/OI cu privire la obligația restituirii acestora în termen de 5 (cinci) zile de la primirea notificării. În situația nerestituirii respectivelor sume în termenul anterior menționat, recuperarea sumelor se realizează în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 66/2011.

 

Principalele instituții cu atribuții de control privind gestionarea financiară a fondurilor europene

 

 

  1. investigaţii interne: investigaţii administrative în cadrul instituţiilor şi organismelor Uniunii Europene în scopul detectării fraudei, a corupţiei şi a oricăror alte activităţi ilegale care afectează interesele financiare ale UE, inclusiv a abaterilor grave legate de îndeplinirea îndatoririlor profesionale
  2. investigaţii externe: investigaţii administrative în afara instituţiilor şi organismelor Uniunii Europene, în scopul detectării fraudei sau a altor abateri comise de persoane fizice sau juridice. Cazurile sunt clasificate drept investigaţii externe în cadrul cărora OLAF furnizează majoritatea materialelor aferente.
  3. coordonare: OLAF contribuie la anchetele desfăşurate de către autorităţile naţionale sau alte organisme ale UE, prin facilitarea colectării şi schimbului de informaţii şi stabilirea de contacte
  4. asistență juridică: autoritățile competente ale unui stat membru sau ale unei ţări terţe desfăşoară o anchetă penală beneficiind de asistenţă din partea OLAF.

 

În articolul care urmează vom trata Conflictul de interese din cadrul gestionării fondurilor europene

 

Pentru mai multe informatii ne gasiti si pe Facebook.

 

Text: Ion NISTOR - consilier juridic (detalii facebook, partener LegisTM)

 

Foto: Poza de Maitree rimthong pe Pixels

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, uramareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty