Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Legislatie silvica 2021

Inapoi
Home » Blog » Legislatie silvica 2021
Legislatie silvica - LEGIStm
09/02/2021

Legislație silvică (lista actelor in vigoare)

 

Pădurile, silvicultura și întregul sector forestier joacă un rol important, furnizând soluții sustenabile la multe provocări ale epocii noastre. Pădurile și alte terenuri împădurite acoperă cel puțin 43 % din suprafața UE, iar sectorul forestier asigură locuri de muncă pentru cel puțin 500 000 de cetățeni europeni în mod direct și 2,6 milioane de cetățeni europeni în mod indirect. Totodată, pădurile europene sunt extrem de diverse în ceea ce privește dimensiunea, structura, biodiversitatea și abordările de gestionare. În plus, 60 % din pădurile din UE se află în proprietate privată.

 

Pădurea nu înseamnă doar arborii. Pădurea înseamnă trecutul, prezentul și viitorul nostru. Pădurea înseamnă zid de apărare împotriva unor fenomene extreme ale naturii care, în ultima vreme din ce în ce mai des, se răzvrătește împotriva noastră. Pădurea este locul în care trăiesc mii și mii de specii de animale și plante așezate într-o ordine perfectă în lanțul trofic, iar noi, oamenii, nu avem dreptul să distrugem lucrarea de ceasornicar a naturii. De aceea, dacă în trecut s-a întâmplat să fie agresată, astăzi trebuie să o ajutăm să se regenereze. Pădurea nu a fost doar leagănul civilizației, ci și leagănul legendelor și al poveștilor noastre.

 

Fondul forestier naţional cuprinde totalitatea pădurilor, a terenurilor destinate împăduririi, a celor care servesc nevoilor de cultură, producţie sau administraţie silvică, a iazurilor, a albiilor pâraielor, a altor terenuri cu destinaţie forestieră, inclusiv cele neproductive, cuprinse în amenajamente silvice la data de 1 ianuarie 1990, inclusiv cu modificările de suprafaţă, conform operaţiunilor de intrări-ieşiri efectuate în condiţiile legii, constituie, indiferent de forma de proprietate.

 

Fondul forestier naţional al României este reglementat de către Legea nr. 46/2008- CODUL SILVIC din 19 martie 2008, republicat.

 

 

Forma consolidată a CODULUI SILVIC din 19 martie 2008 (Rep. 1) din Monitorul Oficial nr. 611 din 12 august 2015, la data de 05 Februarie 2021 cuprinde modificările şi completările aduse de:

 

 

Termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos sunt cuprinse în ORDINUL nr. 1.540 din 3 iunie 2011 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos.

 

Forma la zi a ORDINULUI nr. 1.540 din 3 iunie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 430 din 20 iunie 2011, la data de 05 Februarie 2021 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de:

 

 

Legislație silvică in vigoare:

 

LEGI

 

 1. Legea nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Legea nr. 46/2008 - Codul silvic cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 192/2010 privind trecerea drumurilor forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ- teritoriale si în administrarea consiliilor locale ale acestora.
 4. Legea nr. 100/2010 privind împădurirea terenurilor degradate;
 5. Legea nr. 171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr.56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier national;
 7. Legea nr. 107/2011 privind materialele forestiere de reproducere;

 

HOTARARI ale Guvernului

 

 1. Hotărârea Guvernului nr. 548 /2003 privind atribuţiile Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor ca minister coordonator al Programului de realizare a Sistemului naţional al perdelelor forestiere de protecţie şi componenţa, modul de funcţionare şi atribuţiile comandamentelor judeţene de analiză a realizării programului anual de înfiinţare a perdelelor forestiere de protecţie;
 2. Hotărârea Guvernului nr. 333/2005 pentru reorganizarea direcţiilor teritoriale de regim silvic şi de vânătoare în inspectorate teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Hotărârea Guvernului 861/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de acordare, utilizare şi control al sumelor anuale destinate gestionării durabile a fondului forestier proprietate privată a persoanelor fizice şi juridice şi a celui proprietate publică şi privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi pentru aprobarea Procedurii de realizare a serviciilor silvice şi de efectuare a controalelor de fond;
 4. Hotărârea Guvernului nr. 1076/2009 pentru aprobarea Regulamentului de pază a fondului forestier;
 5. Hotărârea Guvernului nr. 229/ 2009 privind reorganizarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare;
 6. Hotărârea Guvernului nr.118/2010 pentru aprobarea Metodologiei de achiziţionare prin cumpărare, schimb sau donaţie de către stat, prin Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva şi ceilalţi administratori, a terenurilor ce pot fi incluse în fondul forestier proprietate publică a statului;
 7. Hotărârea Guvernului nr. 470/2014 pentru aprobarea Normelor referitoare la provenienţa, circulaţia şi comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spaţiilor de depozitare a materialelor lemnoase şi al instalaţiilor de prelucrat lemn rotund precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn.

 

ORDONANTE DE URGENTA

 

 1. Ordonanta de urgenta nr. 59 / 2000 privind Statutul personalului silvic, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Ordonanta de urgenta nr. 85 /2006 privind stabilirea modalitatilor de evaluare a pagubelor produse vegetatiei forestiere din paduri si din afara acestora.

 

ORDINE

 

 1. Ordin nr. 312/2004 pentru aprobarea modelului buletinului de analiză a calităţii seminţelor forestiere;
 2. Ordin nr. 1540/2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind termenele, modalităţile şi perioadele de colectare, scoatere şi transport al materialului lemnos;
 3. Ordin nr. 30/2009 privind delegarea competenţei de aprobare a solicitărilor de scoatere definitivă sau de ocupare temporară a terenurilor din fondul forestier care au suprafaţa mai mică de 1 ha conducătorilor subunităţilor teritoriale de specialitate ale autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură Ordin nr.619/2009 pentru aprobarea Metodologiei de emitere a Acordului pentru împădurirea terenurilor pe care nu a existat anterior vegetaţie forestieră, prevăzut la art. 2 lit. b pct. (iii) din Hotărârea Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului;
 4. Ordin nr. 1028 /2010 privind aprobarea delimitării şi descrierii regiunilor de provenienţă pentru materialele de bază din care se obţin materiale forestiere de reproducere din categoriile "sursă identificată" şi "selecţionat", pentru speciile de interes forestier din România;
 5. Ordin nr. 1770/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice referitoare la criteriile şi modalităţile practice de aplicare a prevederilor Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora;
 6. Ordin nr. 718/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea persoanelor fizice şi juridice care efectuează proiectarea şi/sau execută lucrări de îmbunătăţiri funciare din domeniul silvic Ordin nr. 766/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de prevenire, constatare, evaluare şi aprobare a pierderilor provocate de fenomene meteorologice periculoase şi de alţi factori vătămători fondului forestier naţional, vegetaţiei forestiere din afara fondului forestier naţional şi obiectivelor instalate în acestea;
 7. Ordin nr. 1898/2010 pentru aprobarea Regulamentului de vânzare a masei lemnoase care se recoltează anual din fondul forestier proprietate publică a statului administrat de Regia Naţională a Pădurilor Romsilva, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordin nr. 1298/2011 pentru modificarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, aprobată prin Ordinul ministrului mediului şi dezvoltării durabile 1798/2007;
 9. Ordin nr. 3814/2012 aprobarea Normelor tehnice privind modificarea prevederilor amenajamentelor şi schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor din fondul forestier, cu modificările şi completarile ulterioare;
 10. Ordin nr. 494/2004 pentru aprobarea modelului de etichetă care însoţeşte lotul/lotul divizat de material forestier de reproducere;
 11. Ordin nr. 576 /2009 pentru aprobarea Metodologiei, criteriilor de atestare şi a Comisiei de atestare a persoanelor fizice şi juridice care realizează proiectarea de drumuri forestiere;
 12. Ordin nr. 583 din 15 septembrie 2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi funcţionarea sistemului informaţional integrat de urmărire a materialelor lemnoase (SUMAL) şi obligaţiile operatorilor economici legate de acesta;
 13. Ordin nr. 584 din 15 septembrie 2008 pentru aprobarea condiţiilor şi a procedurii de emitere, suspendare sau retragere a acordului de distribuire şi utilizare a formularelor cu regim special şi a sigiliilor - crotalii pentru identificarea pomilor de Crăciun;
 14. Ordin nr. 636 /2002 privind aprobarea Îndrumărilor tehnice silvice pentru înfiinţarea, îngrijirea şi conducerea vegetaţiei forestiere din perdelele forestiere de protecţie;
 15. Ordin nr. 676/2004 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a producătorului de material forestier de reproducere;
 16. Ordin nr. 763/2008 pentru aprobarea conţinutului, modelului şi procedurii de înscriere în Registrul naţional al asociaţiilor de proprietari de păduri, cu modificările şi completările ulterioare; Ordin nr. 460 /2010 pentru aprobarea Metodologiei de atestare a unităţilor specializate să elaboreze amenajamente silvice;
 17. Ordin nr. 904/2010 pentru aprobarea Procedurii privind constituirea şi autorizarea ocoalelor silvice şi atribuţiile acestora, modelul documentelor de constituire, organizare şi funcţionare, precum şi conţinutul Registrului naţional al administratorilor de păduri şi al ocoalelor silvice;
 18. Ordin nr. 924/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a echivalenţei valorice a terenurilor şi de calcul al obligaţiilor băneşti pentru scoaterea definitivă sau ocuparea temporară a terenurilor din fondul forestier naţional;
 19. Ordin nr.768/2004 pentru aprobarea modelului filei Catalogului naţional al materialelor de bază şi, respectiv, a modelului filei de registru al producătorului/furnizorului;
 20. Ordinul nr. 1346/2011 pentru aprobarea Regulamentului privind forma şi modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum şi modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori, cu modificările şi completările ulterioare;

 

Mai multe, la adresele de mai jos:

 

http://www.rosilva.ro/articole/silvica__p_160.htm

http://apepaduri.gov.ro/legislatie-silvica

http://apepaduri.gov.ro/padurea-mea-padurea-noastra-padurea-europenilor-2

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0154_RO.html

 

La cerere, vă putem furniza legislația mai sus menționată, în format pdf sau editabil - COMANDA.

 

Lista convențiilor ratificate de România, relevante pentru paduri

 

 1. Legea nr. 13/1993 pentru aderarea României la Convenţia privind conservarea vieţii sălbatice şi a habitatelor naturale din Europa, adoptată la Berna la 19 septembrie 1979;
 2. Legea nr. 24/1994 pentru ratificarea Convenţiei - cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;
 3. Legea nr. 58/1994 pentru ratificarea Convenţiei privind diversitatea biologică, semnată la Rio de Janeiro la 5 iunie 1992;
 4. Legea nr. 111/1998 pentru aderarea României la Convenţia Naţiunilor Unite pentru combaterea deşertificării în ţările afectate grav de secetă şi/sau de deşertificare, în special în Africa, adoptată la Paris la 17 iunie 1994;
 5. Legea nr. 3/2001 pentru ratificarea Protocolului de la Kyoto la Convenţia-cadru a Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, adoptat la 11 decembrie 1997;
 6. Legea nr. 389/2006 pentru ratificarea Convenţiei-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003;
 7. Legea nr. 41/2005 pentru ratificarea Convenţiei privind Institutul European pentru Păduri, semnată în data de 28 august 2003;
 8. Conferinţele ministeriale pentru protecţia pădurilor din Europa - FOREST EUROPE - (urmată fiecare de declaraţii generale şi rezoluţii):
  • Strasbourg - 1990
  • Helsinki - 1993
  • Lisabona - 1998
  • Viena - 2003
  • Varşovia - 2007
  • Oslo - 2011
 9. Conferinţa ministerială pentru aplicarea legislaţiei silvice şi guvernanţă de la Sankt Petersburg.
 10. Declaraţia de la Sankt Petersburg.

 

Autor: Ionut NISTOR - consilier juridic

 

Foto: Jay Mantri pe Unsplash

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2021. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty