Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Locul si rolul creselor in sistemul educational romanesc

Inapoi
Home » Blog » Locul si rolul creselor in sistemul educational romanesc
Cresa - LegisTM
12/03/2019

Locul și rolul creșelor în sistemul educational românesc

 

Istoricul creșelor

 

Anul 2013 este un an de referință în dezvoltarea creșelor din România, un nou început, un restart deoarece acestora li s-a conferit și statutul de unități de învățământ pentru educația copiilor de vârstă antepreșcolară, cu toate  privilegiile si obligatiile conferite de lege.

 

Etapa I (1949-1970)

 

Cresa este institutia creată pentru prima dată în România prin Decretul nr.343 din 1949 pentru organizarea si functionarea Fondului Plastic al Pictorilor si Sculptorilor din Republica Populara Română.

 

Prin acest act normativ s-a prevazut înființarea creselor în scopul asigurării conditiilor favorabile pentru desfasurarea muncii creatoare a artistilor plastici, în vederea asigurarii conditiilor necesare pentru suplinirea indeplinirii obligatiilor parintesti privind  cresterea, ingrijirea si educarea copiilor cu varsta cuprinsa intre zero si trei ani.

 

Etapa a II-a (1970- 2001)

 

Creşa, ca serviciu destinat copiilor sub 3 ani, a luat amploare deosebită în ţara noastră în special in anii anii '70, apogeul fiind atins in anii '80 cand s-au înregistrat în România 902 creşe unde 90.000 de copii erau îngrijiţi în aceste unități.

 

Etapa a III-a (2001-2007)

 

In România, în 2001 avut loc trecerea creşelor din sectorul sanitar în acela al administraţiei publice locale.

 

Etapa a IV-a (2007-2012)

 

Reapărând interesul pentru educație, în special  pentru educația timpurie, acest demeniu a facut obiectul unei legi speciale - Legea nr. 263 din 19 iulie 2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea creselor. La data intrãrii în vigoare a acestei  legi se abroga dispoziţiile referitoare la creşe din Hotãrârea Guvernului nr. 360/1991 privind organizarea activitãţii creşelor şi grãdiniţelor şi stabilirea contribuţiei pãrinţilor la întreţinerea copiilor din aceste unitãţi.

 

Mai tarziu, în anul 2011, în Legea nr. 1 din  2011 a educaţiei naţionale se aloca spatiu si o tratare speciala educaţiei antepreşcolară (Secţiunea a 2-a).

Potrivit  art. 27 alin. (1) și (5) din Legea educației nationale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, educaţia antepreşcolară se organizează în creşe şi, după caz, în grădiniţe şi în centre de zi. Aici intervine rolul educatorului puericultor (Cod C.O.R – 234203)  care este persoana calificată a carei interventie se regaseste în sectorul serviciilor de crestere, îngrijire si educatie timpurie a copilului si de sustinere a parintilor în consolidarea abilitatilor parentale și care are rol în educarea copiilor de vârstă antepreşcolară  în conformitate cu cerinţele idealului educaţional

 

Etapa a V-a (actuală)

 

La finele anului 2012 a apărut Hotărarea nr. 1252 din 12 decembrie 2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolara care stabileste clar rolul si locul creselor: Creşele fac parte atât din sistemul naţional de servicii sociale reglementat de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, prin furnizarea de servicii de îngrijire şi supraveghere, cât şi din sistemul de învăţământ preuniversitar reglementat de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prin furnizarea de servicii de educaţie timpurie antepreşcolară.

 

Hotărârea menționată obligă ca începând cu data aprobării acestei metodologii, conducerile unităţilor care oferă servicii de educaţie antepreşcolară să ia  toate măsurile necesare pentru reorganizarea creșelor, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale şi al inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, până la începerea anului şcolar 2013-2014.

 

În statul de funcții a apărut câte un educator puericultor pentru fiecare grupă de creșă.


Definiția și rolul creșei

 

Creşa este un serviciu de interes local, public sau privat, care are misiunea de a oferi, pe timpul zilei, servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie timpurie copiilor de vârstă antepreşcolară (0-3 ani). Așadar, unităţile în care se oferă servicii de educaţie timpurie antepreşcolară, sunt creşele sau, după caz, grădiniţa sau centrul de zi, în situaţia în care se înfiinţează grupe de educaţie antepreşcolară în aceste unităţi.  

 

În situaţia în care copilul antepreşcolar înscris în unul dintre serviciile de educaţie timpurie antepreşcolară împlineşte vârsta de 3 ani în timpul anului şcolar, acesta poate frecventa programul serviciului respectiv până la finalizarea anului şcolar, fără a depăşi vârsta de 4 ani.

 

Creşele şi, după caz, centrele de zi în care se organizează grupe de educaţie timpurie antepreşcolară fac parte atât din sistemul naţional de servicii sociale reglementat de Legea asistenţei sociale nr. 292/2011, prin furnizarea de servicii de îngrijire şi supraveghere, cât şi din sistemul de învăţământ preuniversitar reglementat de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prin furnizarea de servicii de educaţie timpurie antepreşcolară.

 

Grădiniţele în care se organizează grupe de educaţie timpurie antepreşcolară fac parte din sistemul de învăţământ preuniversitar, reglementat de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Unităţile publice care oferă servicii de educaţie antepreşcolară se organizează cu avizul conform al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti. 

 

Unităţile private care oferă servicii de educaţie antepreşcolară, altele decât grădiniţele care înfiinţează grupe de educaţie antepreşcolară, se organizează cu avizul conform al autorităţii administraţiei publice locale a municipiului, oraşului, comunei sau, după caz, sectorului municipiului Bucureşti din raza administrativ-teritorială în care urmează să se înfiinţeze şi cu avizul conform al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti.

 

Suspendarea sau retragerea acreditării/autorizării acordate în calitate de furnizor de servicii de educaţie timpurie se realizează de către Ministerul Educaţiei Naționale, la solicitarea inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, ca urmare a propunerii autorităţilor administraţiei publice locale sau din proprie iniţiativă, în conformitate cu prevederile legale.

 

Structura anului şcolar pentru serviciile de educaţie timpurie nivel antepreşcolar este aceeaşi cu cea stabilită pentru învăţământul preuniversitar.

 

În situaţii cu totul excepţionale, inspectoratele şcolare pot schimba structura anului şcolar, la propunerea autorităţilor administraţiei publice locale sau a părinţilor, cu respectarea numărului de săptămâni stabilit prin ordin al ministrului educaţiei naționale.

 

Schimbarea structurii anului şcolar nu trebuie să împiedice activitatea de educaţie timpurie, realizarea planului de învăţământ, a prevederilor programei şcolare, pregătirea corespunzătoare a copiilor, protecţia acestora şi activitatea personalului didacticdin unităţile de educaţie antepreşcolară.

 

Planul de şcolarizare în unităţile publice care oferă servicii de educaţie antepreşcolară se stabileşte de către inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, cu consultarea autorităţilor administraţiei publice locale, şi se aprobă de Ministerul Educaţiei Naționale.

 

Planul de şcolarizare a copiilor în unităţile private care oferă servicii de educaţie antepreşcolară se stabileşte de către persoana fizică sau juridică iniţiatoare, cu consultarea inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.

 

Planul de şcolarizare este adus la cunoştinţa părinţilor/reprezentanţilor legali prin afişare la avizier sau prin postare pe site-ul unităţii respective.

 

Unităţile de educaţie antepreşcolară cu program prelungit şi săptămânal funcţionează pe tot parcursul anului, inclusiv în timpul vacanţelor şcolare, perioadă în care nu se organizează proces instructiv-educativ.

 

Unităţile de educaţie antepreşcolară cu program prelungit şi săptămânal aplicabile şi creşelor cu program normal pot fi închise temporar, cu acordul inspectoratului şcolar şi cu informarea părinţilor, cel mult 30 de zile pe an, pentru curăţenie, reparaţii sau dezinsecţie.

 

La cererea părinţilor şi în măsura posibilităţilor, pe perioada închiderii acestor unităţi, conducerea unităţilor de educaţie antepreşcolară şi inspectoratul şcolar iau măsuri pentru asigurarea protecţiei copiilor, contactând unităţi care furnizează servicii de educaţie timpurie apropiate, care funcţionează în perioada respectivă şi la care aceştia pot fi transferaţi temporar. 

 

Unităţile în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară colaborează cu serviciul public de asistenţă socială din cadrul autorităţii administraţiei publice locale, în situaţia în care au înscrişi copii cu risc de separare de familie.

 

Pentru asigurarea îngrijirilor medicale în caz de urgenţă, unităţile în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară solicită servicii de urgenţă teritoriale.

 

În vederea evaluării potenţialului copilului şi stimulării dezvoltării optime a acestuia, unitatea în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară colaborează cu psihologi, mentori, metodişti ai inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, precum şi cu alţi specialişti.

 

Activităţile din cadrul unităţii în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară au ca principiu fundamental munca în echipă. 

 

Asigurarea personalului didactic din unităţile publice în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară se realizează de către autorităţile administraţiei publice locale împreună cu inspectoratele şcolare/al municipiului Bucureşti, cu respectarea standardelor de calitate şi a legislaţiei în vigoare.

 

Asigurarea personalului nedidactic din unităţile publice în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară şi formarea continuă a acestuia sunt în responsabilitatea autorităţii administraţiei publice locale.

 

Conducerea creșelor

 

Organizarea şi coordonarea activităţii creşelor sau, după caz, a centrelor de zi care înfiinţează grupe de educaţie timpurie antepreşcolară se asigură de către director/şef de centru, iar în cazul grădiniţelor cu personalitate juridică în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară se asigură de consiliul de administraţie prin director.

 

Coordonarea activităţii de educaţie timpurie desfăşurată în creşe sau, după caz, în centre de zi care înfiinţează grupe de educaţie timpurie antepreşcolară se asigură de către director/şef de centru în colaborare cu consiliul de administraţie al unităţii coordonatoare, respectiv al grădiniţei, prin directorul acesteia.

 

Directorul/şeful de centru reprezintă unitatea în relaţia cu inspectoratul şcolar, cu autoritatea administraţiei publice locale, cu părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor şi cu alţi factori interesaţi în educaţia copiilor antepreşcolari.

 

Activitatea educatorului puericultor din creşă sau centru de zi este coordonată metodologic de consiliul profesoral din cadrul grădiniţei desemnate de către inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti pentru supervizarea activităţilor educaţionale.

 

Organizarea şi coordonarea activităţilor care vizează educaţia antepreşcolară din cadrul grădiniţei se asigură de către consiliul profesoral.

 

Organizarea şi coordonarea activităţilor care vizează educaţia antepreşcolară din cadrul creşei/centrului de zi se asigură de către consiliul profesoral al grădiniţei desemnate de inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, care asigură şi supervizarea activităţilor educaţionale.


Consiliul profesoral se subordonează consiliului de administraţie şi colaborează cu acesta, sprijinindu-l în luarea şi aplicarea deciziilor referitoare la educaţia antepreşcolară în unităţile în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară.

 

Reţeaua de suport profesional a unităţilor de educaţie antepreşcolară 

 

Următoarele instituţii publice sau private pot face parte din reţeaua de suport profesional a unităţilor de educaţie antepreşcolară:


a) inspectoratul şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti;  
b) centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională;  
c) Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;  
d) Direcţia de Sănătate Publică;  
e) agenţia judeţeană de plăţi şi inspecţie socială;  
f) inspectoratul judeţean de poliţie/Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti;  
g) inspectoratul pentru situaţii de urgenţă judeţean/al municipiului Bucureşti;  
h) serviciul public de asistenţă socială;  
i) autorităţi ale administraţiei publice locale;  
j) instituţii de cult;  
k) organisme private acreditate să desfăşoare activităţi în domeniul protecţiei copilului;  
l) alte instituţii publice sau private acreditate de Ministerul Educaţiei Naționale şi de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

Rolul inspectoratului școlar cu privire la creșe

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean/al municipiului Bucureşti îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

  1. asigură încadrarea cu personal didactic a unităţilor în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară, pe baza unei metodologii specifice elaborate şi aprobate de Ministerul Educaţiei, Naționale;  
  2. asigură perfecţionarea profesională a educatorilor-puericultori;  
  3. realizează îndrumarea metodologică a educatorilor-puericultori cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţilor de educaţie antepreşcolară a copiilor;  
  4. asigură servicii specializate pentru copiii cu cerinţe educative speciale;  
  5. monitorizează activitatea desfăşurată de personalul didactic din unităţile în care se oferă servicii de educaţie antepreşcolară;  
  6. monitorizează aplicarea standardelor specifice de calitate, de referinţă, pentru nivelul antepreşcolar;  
  7. monitorizează aplicarea curriculumului naţional specific şi a standardelor privind progresul copilului, aprobate prin ordin al ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului ca Repere fundamentale în învăţarea şi dezvoltarea copilului de la naştere la 7 ani. 

 

Rolul serviciului public de asistenţă social


Serviciul public de asistenţă socială de la nivelul municipiului, oraşului, comunei sau, după caz, sectorului municipiului Bucureşti îndeplineşte următoarele atribuţii specifice: 

 

a) fundamentează şi propune spre aprobare primarului diminuarea procentului contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali;  
b) realizează planul de servicii pentru copiii expuşi riscului de separare de părinţii lor înscrişi în unităţile de educaţie antepreşcolară;  
c) realizează evidenţa creşelor existente în sistem public şi privat şi a numărului de locuri disponibile;  
d) colaborează permanent cu inspectoratul şcolar judeţean şi autoritatea de sănătate publică a judeţului;  
e) comunică trimestrial direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului numărul de creşe care funcţionează la nivel local şi numărul de copii înscrişi.  


Autorităţile administraţiei publice locale, în colaborare cu inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, cu participarea părinţilor, a operatorilor economici, a societăţilor umanitare, a organizaţiilor neguvernamentale şi a altor persoane fizice sau juridice asigură condiţiile necesare organizării şi funcţionării unităţilor care oferă servicii de educaţie antepreşcolară, inclusiv hrana, odihna, transportul, protecţia vieţii şi sănătăţii antepreşcolarilor, cu respectarea legislaţiei în vigoare şi a drepturilor copilului.

  
Educaţia antepreşcolară

 

Conform Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, educaţia antepreşcolară se organizează în creşe, grădiniţe şi în centre de zi.

 

Organizarea unităţilor de educaţie timpurie antepreşcolară, standardele de calitate şi metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, iniţiată de Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

Conţinutul educativ al activităţilor desfăşurate în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, conform prevederilor curriculumului specific, se stabileşte prin ordin al ministrului educaţiei naţionale.

 

Asigurarea personalului didactic şi a celui de specialitate necesar desfăşurării educaţiei antepreşcolare se face de către Ministerul Educaţiei Naţionale conform art. 104 alin (2) lit. a), cu respectarea standardelor de calitate şi a legislaţiei în vigoare.

 

Finanţarea din resurse publice se acordă numai furnizorilor de servicii de educaţie timpurie acreditaţi, de stat, particular sau confesional.

 

Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi antepreşcolarii înscrişi în unităţile acreditate de educaţie timpurie antepreşcolară de stat, particulară sau confesională, în limitele costului standard per antepreşcolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale.

 

Acreditarea furnizorilor de educaţie timpurie antepreşcolară se realizează în conformitate cu prevederile metodologiei elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Ministerul Sănătăţii.

 

Statul sprijină educaţia timpurie, ca parte componentă a învăţării pe tot parcursul vieţii, prin acordarea unor cupoane sociale. Acestea vor fi acordate în scop educaţional, conform legislaţiei în domeniul asistenţei sociale, în funcţie de veniturile familiei, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

 

Modalitatea de acordare a cupoanelor sociale se stabileşte prin norme metodologice adoptate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

 

Pentru mai multe informatii ne gasiti si pe Facebook.

 

Text: Ion NISTOR - consilier juridic (detalii facebook, partener LegisTM)

 

Foto: Photo by Markus Spiske on Unsplash

 

Testeaza acum aplicatia iLegis

 

Testeaza iLegis

 

Copyright © 2004-2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty