Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

M.I. Aplicarea Masurilor Curtii de Conturi 6

Inapoi
Home » Blog » M.I. Aplicarea Masurilor Curtii de Conturi 6
mini-indrumar-Masuri-Curtea-de-Conturi--LEGIStm
13/04/2022

Mini-îndrumar

privind punerea în aplicare a măsurilor dispuse în decizii de către Curtea de Conturi a României

Partea a VI-a

 

Aplicatii practice privind configurarea condițiilor răspunderii patrimoniale: fapta ilicită și calitatea de salariat

 

Intrucat prin  activitatea înfăptuită de comisia internă de cercetare patrimonială din cadrul entității verificate de Curtea de Conturi, se pun bazele pârghiilor necesare aducerii la îndeplinire a măsurilor organului de control, restabilirii echilibrului patrimonial și prevenirii producerii unor abateri și pagube similare viitoare, prezentam in cele ce urmeaza cateva exemple din practica comisiilor interne de cercetare patrimoniala vizand identificarea primelor 2 cerinte ale raspunderii patrimoniale: calitatea de salariat si fapta ilicita.

 

2. Abaterea constatata in actele de control ale Curtii de Conturi

 

In fapt, in urma controlului efectuat asupra veniturilor si cheltuielilor Sucursalei FLUTURE a SC COCON SA, Camera de Conturi a identificat in sarcina acesteia, savarsirea abaterii de la legalitate constand in:

 

”Efectuarea unor plăți nelegale reprezentând contravaloarea consumurilor de apă si canalizare aferente Bazei de agrement (Bazei sportive) din perioada de referinta, pentru care nu au fost prezentate documente justificative. Valoarea estimativă a abaterii constatate este în sumă de 7000 lei.”

 

3. Scurte consideratii privind cauzele, imprejurarile si consecintele abaterii constatate.

 

In actele de control, s-a concluzionat ca imprejurarile si cauzele care au condus la efectuarea platii facturilor privind consumul de apa-canal la Baza de agrement a sucursalei FLUTURE, in perioada de referinta ,fara documente justificative, au fost urmarirea defectuoasa a cheltuielilor, respectiv a consumurilor de apa efectuate, aplicarea necorespunzatoare a formelor de control intern, adoptarea cu intarziere a masurilor pentru asigurarea bunei gestiuni financiare, a economiei si eficientei cheltuielilor si neaplicarea in termenul corespunzator a clauzelor contractului incheiat cu furnizorul de apa-canal, cu consecinta nerespectarii contractului incheiat intre sucursala si furnizorul de apa - canal si ale punctelor 3.3, 3.4. si 3.6 din Ordinul MFP nr. 522/2003.

 

Totodata, s-a statuat ca prin plata facturilor de apa-canal respective, au fost incalcate prevederile HG nr. 44/2004, potrivit carora ”cheltuielile trebuiau efectuate doar in scopul obtinerii de venituri impozabile”.

 

Si cum la Baza de agrement nu se desfasurau activitati generatoare de venituri, atunci platile facturilor pentru consumul de apa-canal aferente Bazei reprezentau cheltuieli necorelate cu obtinerea unor venituri, astfel incat au fost considerate cheltuieli care nu au legatura cu activitatea economica a entitatii auditate - sucursala FLUTURE, majorand nejustificat cheltuielile curente ale entitatii, denaturand exercitiul financiar al anului, precum si reflectand eronat datele prezentate in situatiile financiare intocmite, conducand la efectuarea de cheltuieli fara respectarea principiilor economicitatii, eficientei si eficacitatii in utilizarea fondurilor proprii, reprezentantii sucursalei depunand tardiv diligente de diminuare a cheltuielilor.

 

S-a apreciat ca daca ar fi fost exercitat un control preventiv, in mod efectiv si corespunzator, masurile de remediere ar fi trebuit sa fie initiate de sucursala mult mai devreme, de cand s-a inregistrat un consum de apa in valoare de 600 lei, fara ca la Baza de agrement sa se deruleze vreo activitate si fara sa fie necesara udarea gazonului din incinta stadionului.

 

4. Măsura de remediere dispusă

 

 

5. Cercetare patrimoniala:

 

In cadrul activitatii de cercetare patrimoniala interna demarata de entitatea verificata, pentru a se conforma obligațiilor ferme stabilite in sarcina sa potrivit prevederilor art. 33 alin.(3) din legea nr. 94/1992 privind ”organizarea și funcționarea Curții de Conturi„,comisia interna a stabilit in privinta celor 4 salariati cu atributii in domeniul abaterii constatate, cercetati in speta, urmatoarele:

 

Testeaza iLegis 3 zile

 

  1. In fapt, doamna GG a detinut calitatea de salariata a entitatii in perioada(..), in functia de contabil, ulterior de economist, in baza contractului individual de munca inregistrat sub nr.(..) in REVISAL.

 

Intrucat atat la data savarsirii faptelor si producerii prejudiciului in patrimoniul entitatii (ianuarie - octombrie (..)), la data constatarii abaterii si dispunerii masurii de remediere de catre Curtea de Conturi (21.07.(..)), cat si la data cercetarii patrimoniale interne a raspunderii , domnia-sa era salariata entitatii, in functia de economist, atunci in virtutea caracterului reparatoriu al raspunderii patrimoniale si in vederea reintregirii patrimoniului entitatii prin recuperarea prejudiciului material la care si aceasta a contribuit, se constata ca este indeplinita cerinta calitatii de salariat.

 

In privinta FAPTELOR ILICITE SI PERSONALE ale acesteia, se retin urmatoarele:

 

Doamna GG, economist la sediul entitatii, a fost desemnata responsabila cu aplicarea vizei de Control Financiar Preventiv la sucursala Fluture, prin Deciziile nr. 72/(..), nr. 118/(..) si nr. 25/(..) ale Directorului SC COCON SA.

 

Asa cum rezulta din continutul deciziilor nr. 118 si nr. 25,(aplicabile in perioada ianuarie – octombrie (..)), Directorul SC COCON SA a repartizat doamnei G, suplimentar sarcinilor din fisa postului de economist si atributia exercitarii controlului financiar preventiv, cu respectarea actelor normative indicate in preambul-ul deciziilor, asupra tuturor actelor si operatiunilor intiate si derulate de sucursala Fluture, enumerate in tabelul de competente cuprins in fiecare decizie, pentru aceasta activitate, domnia-sa fiind remunerata cu spor de complexitatea muncii de 5% la salariul de baza.

 

Concluzionand, in exercitarea atributiei de control financiar preventiv asupra operatiunilor de la sucursala, doamna G a primit sarcina sa verifice sistematic proiectele de operatiuni supuse vizei de CFP, din punct de vedere al respectarii prevederilor OG nr. 119/1999, modificata si completata prin Legea nr. 84/2003, a prevederilor Ordinului MFP nr. 1792/24.12.2002, a prevederilor Ordinului MFP nr. 946/2005ale Ordinului MFP nr. 522/2003 si ale Legii nr. 500/2002, astfel incat, cand constata ca operatiunile examinate respecta legislatia aplicabila in vigoare (control de legalitate), indeplinesc principiile si regulile procedurale si metodologice aplicabile (control de regularitate) si se incadreaza in limitele si destinatia creditelor bugetare si de angajament, dupa caz,(control bugetar),atunci sa aplice viza de control financiar preventiv.

 

Raportat la constatarile si concluziile retinute de auditorii externi, reiese, ca FAPTELE ILICITE SI PERSONALE, in legatura cu munca, ale doamnei GG sunt reprezentate generic de urmarirea defectuoasa a cheltuielilor , de aplicarea necorespunzatoare a formelor de control intern si de nerealizarea efectiva si completa a unui control financiar preventiv si corespunzator al operatiunilor inregistrate in evidentele sucursalei, cu finalitatea aplicarii vizei de CFP pe facturile de apa si canal,in scopul autorizarii platii acestora.

 

In mod concret, doamna GG a aplicat defectuos viza de control financiar preventiv pe facturile de apa si canal din ianuarie - octombrie (..) de la Baza de agrement, autorizand plata acestora, desi nu a procedat riguros la verificarea sistematica a acestor operatiuni, din punctul de vedere al actelor normative incidente si al starii de fapt, respectiv:

 

 

Faptele doamnei GG prin care a produs un prejudiciu material angajatorului, sunt calificate ca ilicite prin prisma obligatiilor sale de serviciu, astfel cum rezulta ele din OMFP nr. 522/2003 si din celelalte acte normative cuprinse in Deciziile de numire nr. 118 si nr. 25 ale Directorului SC COCON SA si chiar din continutul deciziilor de numire, de care a luat cunostinta.

 

Universul Juridic - LEGIStm

 

Intrucat prin savarsirea individuala, de catre doamna GG, a faptelor anterior configurate, au fost incalcate prevederi legale, acestea dobandesc un caracter ilicit si personal in acceptiunea raspunderii patrimoniale,cu consecinta efectuarii unor plati pentru stingerea unor cheltuieli privind consumul de apa si canal, fara sa aiba la baza documente justificative si care au condus la majorarea lipsita de temei a cheltuielilor curente prin denaturarea exercitiului financiar, respectiv la nerespectarea principiilor economicitatii, eficientei si eficacitatii in utilizarea fondurilor publice.

 

Caracterul personal si in legatura cu munca al faptelor savarsite de doamna GG, deriva din fapte individuale ale acesteia care implica neindeplinirea completa si judicioasa a atributiilor de serviciu stabilite in sarcina, conform deciziilor de numire emise de Directorul SC COCON SA si a prevederilor OMFP nr. 522/2003, pe fondul si in cadrul executarii contractului sau individual de munca, astfel incat prin aplicarea vizei de specialitate CFP pe facturile lunare de apa si canal din perioada de referinta, in cadrul muncii sale obisnuite, s-a creat, in mod artificial, convingerea ca toate operatiunile analizate sau care trebuiau analizate si verificate, indeplinesc conditiile legale, de regularitate, de realitate si bugetare, astfel incat plata lor este intemeiata.

 

2. Domnul BB este salariatul sucursalei Fluture, in baza contractului individual de munca inregistrat in REVISAL sub nr. (..), incheiat intre dansul si sucursala.

 

In privinta FAPTELOR ILICITE SI PERSONALE ale acestuia, se retin urmatoarele:

 

Domnul BB, salariat la sucursala Fluture, a fost desemnat responsabil cu executia contractului nr. (..) de furnizare apa si canalizare la mai multe locuri de consum, printre care si la Baza de agrement.

 

Potrivit fisei sale de post, avea atributii privind incheierea si urmarirea permanenta a contractelor comerciale specifice activitatii, conform legislatiei in vigoare, la nivelul necesitatilor pentru desfasurarea optima a proceselor din cadrul sucursalei (in acest sens, si-a asumat Actul aditional nr. (..) la contractul nr. (..), in calitate de Responsabil contract), urmarirea si analiza permanenta, la nivelul sucursalei, a activitatii de mentenanta, plan revizii, consum de utilitati, pentru realizarea programelor de exploatare stabilite, conform legislatiei in vigoare, pentru desfasurarea optima a activitatilor specifice.

 

Conform Notei explicative furnizate de dl BB in cadrul auditului Camerei de Conturi din anul controlului, auditorii Curții au consemnat că ”valorile mari înregistrate ca și consumuri de apă și canal la Baza de agrement se datorează defecțiunilor apărute la apometru și la instalația interioară de apă ».

 

Raportat la constatarile si concluziile retinute de auditorii externi reiese, ca FAPTELE ILICITE SI PERSONALE, in legatura cu munca, ale domnului BB sunt reprezentate generic de urmarirea defectuoasa a cheltuielilor, de aplicarea necorespunzatoare a formelor de control intern si de neaplicarea, in mod corespunzator, a clauzelor contractului (..) de furnizare a apei si a canalizarii, cu finalitatea aplicarii vizei de “BUN DE PLATA” pe facturile de apa si canal din lunile ianuarie – octombrie (..), in scopul supunerii spre vizele ulterioare de “certificare a legalitatii, realitatii si regularitatii” si de “control financiar preventiv”, in vederea autorizarii platii acestora.

 

In conformitate cu Anexa 1 Norme metodologice ale Ordinului MFP nr.1792/24.12.2002, , viza de control financiar preventiv se aplică numai pentru operațiuni ale căror documente justificative au fost, în prealabil, verificate și vizate cu ”bun de plata”, respectiv verificate și ”certificate pentru realitate, legalitate si regularitatede către conducătorii compartimentelor emitente sau de către salariații anume desemnați.

 

Potrivit punctelor 3.4 si 3.6 ale Ordinului MFP nr. 522/2003 (în vigoare la data efectuării controlului Camerei de Conturi):

 

 

In cauza, se retine ca, în vederea efectuării plății, acturile din perioada ianuarie - octombrie (..) emise de furnizorul de apa si canalizare au fost verificate și vizate cu ”BUN DE PLATĂ” de către dl BB, prealabil certificarii de catre doamna CC si a exercitarii vizei de control financiar preventiv de către doamna GG.

 

Aplicand semnătura proprie, insotita de viza de “Bun de plata” pe facturile emise de furnizor în perioada ianuarie-octombrie (..), dl BB a confirmat că serviciul de alimentare cu apa si canalizare la toate locurile de consum ale sucursalei Fluture, a fost prestat corespunzător de către furnizor si a fost receptionat, precum și că toate pozițiile din facturi au fost verificate de acesta.

 

In mod concret, dl BB a aplicat defectuos viza de “bun de plata” pe facturile de apa si canal din ianuarie – octombrie (..) de la Baza de agrement si a atestat astfel ca serviciul contractual de alimentare cu apa si canal a fost furnizat corespunzator de catre prestator, ca s-a efectuat receptia serviciului prestat si ca toate pozitiile din facturi corespund legii, contractului incheiat intre parti si situatiei de fapt.

 

Prin aceasta, dl BB a creat, in mod artificial, premiza ca plata facturilor corespunde unei contraprestatii a furnizorului, contribuind prin viza sa la autorizarea platii facturilor, desi nu a urmarit riguros cheltuielile de consum, nu a verificat  realitatea si modul de prestare/furnizare a serviciilor de apa si canalizare la Baza, nu a intreprins, in timp util, masuri de depistare sau de limitare a avariei de la instalatia interioara de apa a Bazei si nu a aplicat in termenul corespunzator clauza adecvata din Actul aditional la Contractul incheiat cu furnizorul de apa-canal.

 

In calitate de responsabil de contract, dl BB nu a monitorizat si nu a analizat permanent consumul de utilitati. Neaplicand in timp util clauza contractuala adecvata, dl BB nu a anuntat practic, furnizorul cu privire la modificarea cantitativa a serviciului de apa si canalizare furnizat in perioada de referinta, ingaduind prin aceasta, efectuarea unor cheltuieli fara documente justificative, care nu reprezentau integral contraprestatia furnizorului, urmarirea defectuoasa a cheltuielilor si efectuarea unor plati fara respectarea principiilor economicitatii, eficientei si eficacitatii in utilizarea fondurilor.

 

Faptele dlui BB prin care a produs un prejudiciu material angajatorului, sunt calificate ca ilicite prin prisma obligatiilor sale de serviciu, astfel cum rezulta ele din fisa postului, din OMFP nr. 522/2003 si OMFP nr. 1792/2002, de care a luat cunostinta.

 

Intrucat prin savarsirea individuala, de catre dl BB, a faptelor anterior configurate, au fost incalcate prevederi legale sau nu au fost indeplinite corespunzator obligatii de serviciu din fisa postului sau, acestea dobandesc un caracter ilicit si personal in acceptiunea raspunderii patrimoniale.

 

Caracterul personal si in legatura cu munca al faptelor savarsite de domnul BB, deriva din fapte individuale ale acestuia, care implica neindeplinirea completa si judicioasa a atributiilor de serviciu stabilite in sarcina, conform fisei de post si a prevederilor OMFP nr. 522/2003 si nr. 1792/2002, pe fondul si in cadrul executarii contractului sau individual de munca, astfel incat prin aplicarea vizei de “Bun de plata” pe facturile lunare de apa si canal din perioada de referinta, in cadrul muncii sale obisnuite, s-a creat, in mod artificial, convingerea ca plata facturilor ar corespunde unei contraprestatii a furnizorului, care a fost indeplinita corespunzator si receptionata.”

 

Vezi toata seria M.I. Aplicarea Masurilor Curtii de Conturi

 

Partea 1Partea 2 | Partea 3 | Partea 4 | Partea 5 | Partea 7

 

Autor: Cecilia IONESCU - Jurist

 

Imagine: Unsplash

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

 

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2022. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2023. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty