Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

M.I. Aplicarea Masurilor Curtii de Conturi 7

Inapoi
Home » Blog » M.I. Aplicarea Masurilor Curtii de Conturi 7
mini-indrumar-Masuri-Curtea-de-Conturi--LEGIStm
16/04/2022

Mini-îndrumar

privind punerea în aplicare a măsurilor dispuse în decizii de către Curtea de Conturi a României

Partea a VII-a

 

Aplicatii practice privind configurarea condițiilor răspunderii patrimoniale: fapta ilicită și calitatea de salariat

- Continuare -

 

3) Salariata CC este angajata sucursalei Fluture, in functia de « (..) », in baza contractului individual de munca inregistrat in REVISAL sub nr. (..), incheiat intre domnia-sa si sucursala.

 

In calitatea sa de salariat, doamnei CC i–au fost repartizate atributii, de catre Seful sucursalei, potrivit Dispozitiei nr. 2, de verificare si de acordare a vizei de « Certificare in privinta legalitatii, realitatii si regularitatii » pe operatiunile initiate si derulate de sucursala, care se supun acestui tip de viza.

 

Acordarea vizei de certificare, in baza dispozitiei Conducatorului sucursalei, se referea la activitatile privind verificarea sistematica a operatiunilor ce fac obiectul controlului financiar preventiv, sub aspectul realitatii, legalitatii si regularitatii documentelor justificative verificate in prealabil aplicarii acestei vize.

 

Definitiile date certificarilor de mai sus, sunt neindoielnic stabilite in OMFP nr. 522/2003.

 

Raportat la constatarile si concluziile retinute de auditorii externi reiese, ca FAPTELE ILICITE SI PERSONALE, in legatura cu munca, ale doamnei CC sunt reprezentate generic de urmarirea defectuoasa a cheltuielilor, de aplicarea necorespunzatoare a formelor de control intern si de neaplicarea, in mod corespunzator, a clauzelor contractului nr. de furnizare a apei si a canalizarii, cu finalitatea aplicarii defectuoase a vizei de “Certificare in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii” pe facturile de apa si canal din lunile ianuarie – octombrie (..), in scopul supunerii spre viza ulterioara de “control financiar preventiv”, in vederea autorizarii platii acestora.

 

In conformitate cu Anexa 1 Norme metodologice ale Ordinului MFP nr.1792/24.12.2002, , viza de control financiar preventiv se aplică numai pentru operațiuni ale căror documente justificative au fost, în prealabil, verificate și vizate cu ”bun de plata”, respectiv verificate și ”certificate pentru realitate, legalitate si regularitate” de către conducătorii compartimentelor emitente sau de către salariații anume desemnați.

 

Potrivit punctelor 3.4 si 3.6 ale Ordinului MFP nr. 522/2003 (în vigoare la data efectuării controlului Camerei de Conturi):

 

 

In cauza, se retine ca, în vederea efectuării plății, facturile din perioada ianuarie - octombrie (..) emise de furnizor au fost verificate și certificate ” in privinta legalitatii, realitatii si regularitatii” de către doamna CC, ulterior verificarii si vizarii cu “bun de plata” de catre dl BB si prealabil exercitarii vizei de control financiar preventiv de către doamna GG.

Aplicand semnătura proprie, insotita de viza de “Certific legalitatea, realitatea si regularitatea” pe facturile emise de furnizorul de apa - canal în perioada ianuarie-octombrie (..), doamna CC a confirmat că serviciul de alimentare cu apa si canalizare, a fost prestat într-adevăr de către furnizor, la toate locurile de consum din contract, conform parametrilor de fapt și contractului aplicabil, că prestarea serviciului a respectat sub toate aspectele ansamblul principiilor și regulilor procedurale și metodologice aplicabile, precum și că s-a conformat tuturor prevederilor legale care îi erau aplicabile, în vigoare la data prestării serviciului, astfel încât plata facturilor este justificată.

 

In mod concret, doamna CC a aplicat defectuos viza de “certificare a realitatii, legalitatii si regularitatii” pe facturile de apa si canal din ianuarie-octombrie (..) pentru Baza de agrement, contribuind la autorizarea platii acestora, prin faptul ca a creat, in mod artificial, certitudinea ca plata facturilor corespunde contraprestatiei furnizorului si respecta legea, starea de fapt si contractul, desi nu a urmarit riguros cheltuielile de consum, nu a verificat judicios realitatea, modul de prestare a serviciilor de apa si canalizare la Baza sportiva, regularitatea, legalitatea si nu a aplicat in termenul corespunzator clauza adecvata din Contractul nr. (..) incheiat cu furnizorul de apa-canal.

 

Testeaza iLegis 3 zile

 

Faptele doamnei CC prin care a produs un prejudiciu material angajatorului, sunt calificate ca ilicite prin prisma obligatiilor sale de serviciu, astfel cum rezulta ele din dispozitia Sefului sucursalei de desemnare ca persoana responsabila cu certificarea “legalitatii, realitatii si regularitatii” operatiunilor ce se supun vizei finale de control financiar preventiv, din OMFP nr. 522/2003 si OMFP nr. 1792/2002, de care a luat cunostinta.

 

Intrucat prin savarsirea individuala, de catre doamna CC, a faptelor anterior configurate, au fost incalcate prevederi legale sau nu au fost indeplinite corespunzator obligatii de serviciu din dispozitia superiorului ierarhic, acestea dobandesc un caracter ilicit si personal in acceptiunea raspunderii patrimoniale.

 

Caracterul personal si in legatura cu munca al faptelor savarsite de doamna CC, deriva din fapte individuale ale acesteia, care implica neindeplinirea completa si judicioasa a atributiilor de serviciu stabilite in sarcina, conform dispozitiei de numire si prevederilor OMFP nr. 522/2003 si nr. 1792/2002, pe fondul si in cadrul executarii contractului sau individual de munca, astfel incat prin aplicarea vizei de “Certificare in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii” pe facturile lunare de apa si canal din perioada de referinta, in cadrul muncii sale obisnuite, s-a creat, in mod fals, convingerea ca plata facturilor ar corespunde integral contraprestatiei furnizorului si ca respecta legislatia, metodologia, starea de fapt si clauzele contractuale.

 

4) Domnul MM este salariatul entitatii, in functia de Sef sucursala Fluture,in baza contractului individual de munca inregistrat in REVISAL sub nr. (..), incheiat intre domnia-sa si SC COCON SA.

 

Potrivit fișei postului, domnul MM avea atribuții de management al resurselor financiare, răspunzând de integritatea patrimoniului sucursalei și de buna gospodărire a fondurilor materiale ; dispune măsuri operative, urmărește realizarea lor, creșterea continuă a eficienței economice, folosirea eficientă a fondurilor și reducerea cheltuielilor .

 

In privinta FAPTELOR ILICITE SI PERSONALE ale acestuia, se retin urmatoarele:

 

Domnul MM, Sef sucursalei Fluture, in virtutea statutului sau de conducator al dezmembramantului, avea obligatia de a coordona cu responsabilitate gestionarea resurselor financiare si materiale ale subunitatii, conform obligatiilor de serviciu din fisa postului, din reglementarile interne ale entitatii si din lege.

 

Conform Notei explicative furnizate de dl MM in cadrul auditului Camerei de Conturi din anul controlului, auditorii Curții au consemnat că ”valorile mari înregistrate ca și consumuri de apă și canal la Baza de agrement se datorează defecțiunilor apărute la apometru și la instalația interioară de apă ».

 

Raportat la constatarile si concluziile retinute de auditorii externi reiese, ca FAPTELE ILICITE SI PERSONALE, in legatura cu munca, ale domnului MM sunt reprezentate generic de urmarirea defectuoasa a cheltuielilor aferente consumului de utilitati si de neaplicarea, in mod corespunzator, a clauzelor contractului de furnizare a apei si a canalizarii, cu finalitatea aprobarii platii nelegale a facturilor de apa si canal din ianuarie - octombrie (..) pentru locul de consum Baza de agrement, contribuind la efectuarea de cheltuieli care nu respecta principiile economicitatii, eficientei si eficacitatii in utilizarea fondurilor.

 

Caracterul ilicit al faptelor domnului MM rezulta din nerespectarea obligatiei de serviciu prevazuta in fisa sa de post privind asigurarea managementului resurselor financiare si in OMFP nr. 522/2003, fiind personala, intrucat in mod individual, prin natura functiei detinute si a prevederilor OMFP nr. 522/2003, prin semnatura acestuia de aprobare a cheltuielilor si lipsa demersurilor de anuntare a prestatorului privind modificarea cantitativa a serviciului de apa si canal furnizat, in perioada de referinta, a permis sa nu se constatate in timp util, avaria la apometru si la instalatia interioara de apa a Bazei de agrement, sa nu se intervina la timp prin masuri de remediere, contribuind astfel la efectuarea unor cheltuieli fara documente justificative si care nu au legatura cu obiectul de activitate al entitatii.

 

Universul Juridic - LEGIStm

 

Nu in ultimul rand, domnul MM, in calitate de Sef al sucursalei Fluture avea raspunderi evidente in cadrul procesului de control financiar preventiv al operatiunilor initiate si derulate de sucursala, in sensul ca acesta raspunde pentru realitatea, regularitatea si legalitatea operatiunilor ale caror acte si/sau documente justificative au fost certificate si avizate.

 

In mod concret, domnul MM a aprobat, in mod defectuos, plata facturilor de apa si canal din ianuarie - octombrie (..) de la Baza de agrement si a atestat astfel ca serviciul contractual de alimentare cu apa si canal a fost furnizat corespunzator de catre prestator, ca s-a efectuat receptia serviciului prestat si ca efectuarea cheltuielii corespunde legii, contractului incheiat intre parti si situatiei de fapt.

 

Astfel dl MM a creat, in mod artificial, premiza ca plata facturilor corespunde unei contraprestatii a furnizorului, contribuind prin aprobarea sa, la cauzarea prejudiciului, desi nu a urmarit riguros cheltuielile de consum, nu a verificat realitatea si modul de prestare/furnizare a serviciilor de apa si canalizare la Baza, nu a intreprins, in timp util, masuri de depistare, remediere sau de limitare a avariei de la apometru si de la instalatia interioara de apa si nu a aplicat in termenul corespunzator clauza adecvata din Contractul incheiat cu furnizorul de apa-canal.

 

In calitate de Conducator al sucursalei, dl MM nu a monitorizat si nu a analizat consumul de utilitati si nu s-a asigurat ca diminuarea resurselor financiare ale sucursalei corespunde in mod efectiv unor necesitati/cheltuieli reale.

 

Neaplicand in timp util clauza contractuala adecvata, dl MM nu a anuntat practic, furnizorul cu privire la modificarea cantitativa a serviciului de apa si canalizare furnizat in perioada de referinta, permitand prin aceasta, efectuarea unor cheltuieli fara documente justificative, care nu reprezentau integral contraprestatia furnizorului, urmarirea defectuoasa a cheltuielilor si efectuarea unor plati fara respectarea principiilor economicitatii, eficientei si eficacitatii in utilizarea fondurilor.

 

Faptele dlui MM prin care a produs un prejudiciu material angajatorului, sunt calificate ca ilicite prin prisma obligatiilor sale de serviciu, astfel cum rezulta ele din fisa postului, din OMFP nr. 522/2003 si OMFP nr. 1792/2002, de care a luat cunostinta.

 

Intrucat prin savarsirea individuala, de catre dl MM, a faptelor anterior configurate, au fost incalcate prevederi legale si nu au fost indeplinite corespunzator obligatii de serviciu din fisa postului, acestea dobandesc un caracter ilicit si personal in acceptiunea raspunderii patrimoniale.

 

Caracterul personal si in legatura cu munca al faptelor savarsite de domnul MM, deriva din fapte individuale ale acestuia, care implica neindeplinirea completa si judicioasa a atributiilor de serviciu stabilite in sarcina, conform fisei de post si a prevederilor OMFP nr. 522/2003 si nr. 1792/2002, pe fondul si in cadrul executarii contractului sau individual de munca.

 

Astfel prin aprobarea platii facturilor lunare de apa si canal din perioada de referinta, in cadrul muncii sale obisnuite, domnul MM creat, in mod artificial, convingerea ca plata facturilor ar corespunde integral contraprestatiei furnizorului, care a fost indeplinita corespunzator si receptionata, starii de fapt si clauzelor contractuale si ca indeplineste conditiile de legalitate, regularitate, realitate si bugetare aplicabile.

 

Prin urmare, toti cei patru salariati cu atributii in domeniul abaterii constatate de Curtea de Conturi, cercetati in cauza, au fost antrenati, prin raspunderi concurente la cauzarea prejudiciului unic, in cadrul procesului de control financiar preventiv al operatiunilor inregistrate care au generat cheltuieli fara documente justificative si care nu au legatura cu obiectul de activitate al entitatii.”

 

Vezi toata seria M.I. Aplicarea Masurilor Curtii de Conturi

 

Partea 1Partea 2 | Partea 3 | Partea 4 | Partea 5 | Partea 6

 

Autor: Cecilia IONESCU - Jurist

 

Imagine: Unsplash

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

 

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2022. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty