Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Masuri de austeritate fiscal-bugetare

Inapoi
Home » Blog » Masuri de austeritate fiscal-bugetare
Masuri de austeritate fiscal-bugetare--LEGIStm
27/05/2023

Măsuri de austeritate fiscal-bugetare

 

În  MONITORUL OFICIAL nr. 415 din 15 mai 2023 a fost publicată ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 12 mai 2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și a intrat în vigoare la 14 mai 2023.

 

ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 34 din 12 mai 2023 prevede: 

 

,,Articolul I

 

(1) Prin derogare de la prevederile art. 49 alin. (4) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, începând cu luna următoare intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul aprobă lunar, prin memorandum, până la finele lunii în curs pentru luna următoare, limite lunare de credite de angajament şi credite bugetare, pentru ordonatorii principali de credite finanţaţi integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetele fondurilor speciale, în cadrul cărora ordonatorii principali de credite încheie angajamente legale, respectiv deschid şi repartizează credite bugetare pentru bugetul propriu şi pentru instituţiile publice subordonate.

 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu se aprobă limite lunare de credite de angajament şi credite bugetare pentru:

 

a)dobânzi;

b)proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile;

c)proiecte cu finanţare din Planul naţional de redresare şi rezilienţă al României;

d)împrumuturi şi rambursări de credite;

e)transferuri de echilibrare către bugetele de asigurări sociale.

 

(3) Se autorizează ministrul finanţelor să aprobe modificarea limitelor unor ordonatori principali de credite stabilite potrivit dispoziţiilor alin. (1) ca urmare a:

 

a)utilizării, în condiţiile legii, a fondurilor la dispoziţia Guvernului;

b)utilizării mecanismului de asigurare a fondurilor necesare pentru compensarea facturilor la energie şi gaze naturale, reglementat de art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienţilor finali din piaţa de energie electrică şi gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare;

c)utilizării sumelor primite prin donaţii şi sponsorizări, conform art. 63 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Articolul II

 

(1) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, au obligaţia de a dispune măsurile necesare în vederea reducerii cu 10% a cheltuielilor aprobate pe anul 2023 la titlul „Bunuri şi servicii“, exclusiv sumele nerepartizate în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

(2) În cazuri temeinic justificate, ordonatorul principal de credite poate aproba ordonatorilor secundari şi/sau terţiari de credite din subordine depăşirea nivelului prevăzut la alin. (1), situaţie în care respectarea condiţionalităţii prevăzute la alin. (1) se urmăreşte cumulat la nivel de ordonator principal de credite, pentru fiecare sursă de finanţare în parte.

 

(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică pentru cheltuielile cu medicamentele şi materialele sanitare, cu serviciile medicale, pentru cheltuielile cu acţiuni şi programe de sănătate, precum şi în cazul cheltuielilor aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar şi universitar.

 

Articolul III

 

(1) În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, inclusiv activităţilor finanţate integral din venituri proprii înfiinţate pe lângă acestea, li se interzice achiziţionarea, preluarea în leasing sau închirierea de:

 

a)autoturisme, astfel cum sunt acestea definite la art. 3 pct. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2014, cu modificările şi completările ulterioare;

b)mobilier şi aparatură birotică, aşa cum sunt prevăzute în grupa 3 „Mobilier, aparatură birotică, sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale şi alte active corporale“, subgrupele 3.1. „Mobilier“ şi 3.2. „Aparatură birotică“ din cadrul Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, precum şi obiecte de inventar de natura acestora, în scopul dotării spaţiilor cu destinaţia de birou.

 

(2) Asigurarea necesităţilor de bunuri prevăzute la alin. (1) se realizează numai prin redistribuiri din cadrul aceleiaşi instituţii sau de la alte instituţii publice.

 

(3) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) şi (2):

 

a)autorităţile şi instituţiile publice nou-înfiinţate după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, numai în primul an de funcţionare, dacă acestea nu provin din restructurarea şi/sau reorganizarea altor instituţii publice, deja existente;

b)obiectivele de investiţii cu punere în funcţiune după data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă;

c)achiziţiile efectuate în cadrul proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile şi proiectelor cu finanţare din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă al României;

d)autoturismele a căror achiziţie se realizează în cadrul Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic, finanţat din Fondul pentru mediu precum şi în cadrul Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional 2020-2024, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

 

(4) Achiziţiile publice aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii procedurilor respective, numai în condiţiile în care autoritatea contractantă a transmis deja, până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, spre publicare anunţul sau invitaţia de participare.

 

(5) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă încetează toate procedurile de achiziţie publică pentru bunurile prevăzute la alin. (1) lit. a) pentru care nu a fost parcursă etapa de comunicare a rezultatului procedurii de achiziţie publică.

 

Articolul IV

 

(1) În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepţia posturilor unice din:

 

a)instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

b)instituţiile publice locale, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

 

(2) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin post unic se înţelege:

 

a)acel post ale cărui atribuţii, prin conţinutul şi natura lor, sau responsabilităţi stabilite nu se regăsesc într-o altă structură organizatorică;

b)un post dintre cele aflate în structura în care există numai posturi vacante.

 

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), proiectul-pilot al concursului pentru ocuparea unor funcţii publice vacante aflat în desfăşurare se derulează în continuare, în condiţiile prevăzute la art. 619 şi în anexa nr. 9 la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), prin memorandum iniţiat de Ministerul Educaţiei şi aprobat în şedinţa de Guvern, se poate aproba organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor didactice, didactice auxiliare şi nedidactice, precum şi a funcţiilor de conducere, vacante sau temporar vacante, din unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior.

 

(5) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice prevăzute la alin. (1) lit. a), cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget, respectiv prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului, iniţiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile publice locale prevăzute la alin. (1) lit. b).

 

(6) Pentru posturile pentru care s-a afişat rezultatul selecţiei dosarelor de concurs anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la data publicării anunţului privind concursul.

 

(7) În termen de 2 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţile şi instituţiile publice au obligaţia să publice pe site-ul propriu un anunţ cu privire la posturile care îndeplinesc cerinţele prevăzute la alin. (6) şi pentru care concursul poate continua.

 

(8)Concursurile organizate şi desfăşurate cu nerespectarea prevederilor alin. (2) şi (4)-(7) sunt nule de drept. Nulitatea se constată de instanţa competentă, în condiţiile legii.

 

(9) Prin derogare de la prevederile art. 506 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada aplicării măsurii prevăzute la alin. (1), transferul la cerere se face la solicitarea funcţionarului public, cu aprobarea conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care urmează să îşi desfăşoare activitatea funcţionarul public, precum şi a conducătorului autorităţii sau instituţiei publice în care îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public.

 

(10) Autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia s-a aprobat transferul la cerere al funcţionarului public înştiinţează în termen de 2 zile lucrătoare de la data aprobării cererii de transfer autoritatea sau instituţia publică în cadrul căreia îşi desfăşoară activitatea funcţionarul public despre aprobarea cererii de transfer.

 

(11) Conducătorul autorităţii sau instituţiei publice de la care se transferă funcţionarul public are obligaţia să emită actul administrativ de modificare a raporturilor de serviciu sau, în situaţia în care este afectată derularea corespunzătoare a activităţii la nivelul structurii în care este încadrat funcţionarul public, să comunice refuzul motivat al transferului la cerere, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea înştiinţării prevăzute la alin. (10). Transferul la cerere operează de la data modificării raportului de serviciu, stabilită prin actul administrativ emis de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice de la care se transferă funcţionarul public şi care nu poate depăşi 30 de zile calendaristice de la data emiterii actului administrativ.

 

(12) Cererile de transfer depuse anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează potrivit prevederilor în vigoare la data depunerii cererii de transfer de către funcţionarul public.

 

(13) Prin derogare de la prevederile art. 510 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada aplicării măsurii prevăzute la alin. (1), funcţiile publice de conducere pot fi exercitate cu caracter temporar, fără obligativitatea organizării unor concursuri, cu notificarea prealabilă a Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici cu 5 zile înainte de dispunerea măsurii.

 

Testeaza iLegis 3 zile

 

Articolul V

 

Prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 21 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, creditele de angajament şi creditele bugetare reţinute, în proporţie de 10% în bugetul de stat, în bugetul asigurărilor sociale de stat şi bugetul asigurărilor pentru şomaj se anulează cu ocazia primei rectificări bugetare, cu excepţia cheltuielilor de investiţii, a cheltuielilor cu stocurile rezervă de stat şi de mobilizare şi a cheltuielilor aferente despăgubirilor civile.

 

Articolul VI

 

Prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) şi (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament între programe pe tot parcursul anului, peste limita prevăzută, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cu modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3/xx/27 „Fişa programului bugetar“.

 

Articolul VII

 

Articolul 11 din Legea nr. 133/2019 pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 15 iulie 2019, cu modificările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Articolul 11

 

Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2024.

 

Articolul VIII

 

În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, prin derogare de la prevederile art. 374 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele şi durata activităţii desfăşurate în regim de telemuncă se stabilesc de către conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de finanţare şi subordonare.

 

Articolul IX

 

(1) În cursul anului 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în situaţia în care fondurile asigurate din contul de disponibil prevăzut la art. 15 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare, nu asigură plata integrală a cererilor de decontări transmise conform prevederilor acestui act normativ, Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Energiei pot aloca, din bugetul propriu, fonduri pentru plata acestora.

 

(2)În aplicarea prevederilor alin. (1), prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (8)-(10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se autorizează Ministerul Energiei şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale să efectueze virări de credite bugetare şi credite de angajament, în cadrul capitolului bugetar, între capitole bugetare şi între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea asigurării fondurilor necesare prevăzute la art. 7 şi 7^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 206/2022, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Articolul X

 

La articolul III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 252 din 12 martie 2021, cu modificările ulterioare, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 30 iunie 2022, acordarea grantului se realizează conform Schemei de ajutor de stat prevăzută la art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 75/2020, cu modificările şi completările ulterioare. Perioada în care se poate efectua plata grantului este cuprinsă între data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi data de 31 decembrie 2023 inclusiv.

 

Articolul XI

 

(1) Pentru o perioadă de 24 de luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, autorităţile contractante care atribuie contracte de achiziţie publică ce au ca obiect produse agroalimentare aplică criteriul de atribuire cel mai bun raport calitate-preţ, în conformitate cu prevederile art. 187 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.

 

(2) Ponderea stabilită pentru factorul de evaluare privind calitatea este de 60% din punctajul total şi este compusă din: 30% pentru factorul „lanţul de aprovizionare“ şi 30% pentru realizarea unei etape de producţie în regiunea de dezvoltare unde îşi are sediul autoritatea contractantă, astfel cum este prevăzut la art. 8 din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările şi completările ulterioare.

 

(3) În sensul prezentului articol, prin „lanţul de aprovizionare“ se înţelege circuitul de aprovizionare care implică un număr de operatori economici responsabili de producerea, fabricarea şi comercializarea produselor care fac obiectul achiziţiilor publice prevăzute la alin. (1).

 

(4) În scopul asigurării unei eficienţe calitative a produselor agroalimentare achiziţionate de autorităţile contractante, algoritmul de calcul al punctajului aferent factorului de evaluare „lanţul de aprovizionare“ va fi unul de tip invers proporţional, în sensul că un număr mai mic de operatori economici implicaţi în lanţul de aprovizionare va primi un punctaj mai mare.

 

(5) Operatorii economici au obligaţia de a deţine autorizaţie/înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor care figurează în registrele de evidenţă a unităţilor autorizate/înregistrate gestionate de către autoritatea competentă şi de a respecta prevederile art. 18 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 ianuarie 2022 de stabilire a principiilor şi a cerinţelor generale ale legislaţiei alimentare, de instituire a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentară şi de stabilire a procedurilor în domeniul siguranţei produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Universul Juridic - LEGIStm

 

Articolul XII

 

(1) În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, personalul din cadrul autorităţilor şi instituţiilor publice, indiferent de modul de subordonare şi de finanţare, poate deţine calitatea de membru al consiliului de administraţie şi/sau de membru al consiliului de supraveghere la maximum două întreprinderi publice sau în organele de conducere ale altor entităţi deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale al căror sediu se află pe teritoriul României.

 

(2) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă sau de la data numirii, după caz, personalul prevăzut la alin. (1), numit ca membru în mai multe consilii de administraţie şi/sau de supraveghere la întreprinderile publice sau în organele de conducere ale altor entităţi deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale, îşi va exercita opţiunea.

 

(3) În situaţia în care personalul prevăzut la alin. (1) nu îşi exercită dreptul de opţiune în termenul prevăzut la alin. (2), acesta îşi pierde de drept calitatea de membru din toate consiliile de administraţie şi/sau de supraveghere ale întreprinderilor publice sau în organele de conducere ale altor entităţi deţinute de stat sau de unităţile administrativ-teritoriale.

 

Articolul XIII

 

(1)Prevederile art. III se aplică şi operatorilor economici prevăzuţi la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare.

 

(2)Interdicţia prevăzută la art. III nu se aplică operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1) care achiziţionează bunurile respective în vederea realizării activităţilor specifice obiectului de activitate stabilit prin actul de înfiinţare.

 

Articolul XIV

 

De la data intrării în vigoare a dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă, Guvernul poate adopta proiecte de acte normative/documente de politici publice a căror aplicare atrage micşorarea veniturilor sau majorarea cheltuielilor aprobate prin buget, doar dacă acestea sunt însoţite de fişa financiară întocmită conform art. 15 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 15 sau 21, după caz, din Legea nr. 69/2010, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de declaraţia conform căreia majorarea de cheltuială este compatibilă cu obiectivele şi priorităţile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară.

 

Articolul XV

 

În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, sumele prevăzute în bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat, ce se repartizează, în condiţiile legii, entităţilor de drept privat aflate în subordinea, coordonarea sau autoritatea instituţiilor publice, se vor utiliza cu prioritate pentru plata obligaţiilor către bugetul general consolidat.

 

Articolul XVI

 

(1) Termenul prevăzut la art. 142 alin. (10) din Legea nr. 304/2022 privind organizarea judiciară se prorogă până la data de 31 decembrie 2023.

 

(2) În interiorul termenului prevăzut la alin. (1), Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie are obligaţia de a derula şi încheia procesul de dobândire a deplinei capacităţi instituţionale necesare gestionării bugetului prevăzut la art. 142 alin. (2) din Legea nr. 304/2022.

 

Articolul XVII

 

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. La articolul 546, literele a)-h) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

a)9 posturi pentru cabinetul prim-ministrului;

b)6 posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului cu portofoliu, ministrului de stat;

c)4 posturi pentru cabinetul viceprim-ministrului fără portofoliu;

d)4 posturi pentru cabinetul ministrului, secretarului general al Guvernului şi şefului Cancelariei Prim-Ministrului;

e)4 posturi pentru cabinetul ministrului delegat;

f)2 posturi pentru cabinetul secretarului general adjunct al Guvernului, secretarului de stat şi asimilatului acestuia din cadrul ministerelor şi aparatului de lucru al Guvernului şi consilierului de stat;

g)2 posturi pentru cabinetul conducătorului de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu rang de secretar de stat;

h)1 post pentru cabinetul subsecretarului de stat şi asimilatului acestuia din cadrul aparatului de lucru al Guvernului din cadrul ministerelor şi al celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;

2. La articolul 548 alineatul (2), după litera c) se introduce o nouă literă, lit. d), cu următorul cuprins:

d)la solicitarea demnitarului sau ca urmare a unor modificări legislative.

 

Articolul XVIII

 

Încadrarea în numărul de posturi prevăzut la art. 546 lit. a)-h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum este modificat prin art. XVII pct. 1 din prezenta ordonanţă de urgenţă, se realizează cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

 

Pentru cititorii și abonații LegisTm,  publicăm:

 

 

Autor: Ionut NISTOR - consilier juridic

 

Imagine: Jon Tyson pe Unsplash

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

 

Multumim!

 

Facebook - LEGIStm

 

Copyright © 2004-2023. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty