Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Metodologia de evaluare invatamant preuniversitar

Inapoi
Home » Blog » Metodologia de evaluare invatamant preuniversitar
evaluare calitate invatamant
03/10/2018

Metodologia de evaluare externă periodică a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar

 

 

 

Ordinul nr. 6.517 din 2012 privind aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar a fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 08/01/2013 și are următorul conținut:

 

 1. Metodologia de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar, prevăzută în anexa nr. 1,
 2. Fişa procesului, cu precizarea etapelor, termenelor şi a responsabilităţilor, prevăzută în anexa nr. 2, 
 3. Atestatul nivelului de calitate al educaţiei furnizate, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3, 
 4. 15 factori de risc, corespunzători Hărţii naţionale a riscului educaţional, prevăzuţi în anexa nr. 4.

 

Metodologia de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar este realizată cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare. 

 

Prezenta metodologie are ca bază:

 

 1. Legea nr. 1 din 05/01/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. O.U.G. nr. 75 din 12/07/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare; 
 3. H.G. nr. 1.258 din 18/10/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP);
 4. H.G. nr. 21 din 10/01/2007 privind aprobarea Standardelor de autorizare de funcţionare provizorie a unităţilor de învăţământ preuniversitar, precum şi a Standardelor de acreditare şi de evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar, publicată în M.O., Partea I nr. 38 din 18/01/2007;
 5. H.G. nr. 22 din 10/01/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie, publicată în M.O., Partea I nr. 59 din 25/01/2007;
 6. Anexa 2 din HOTĂRÂREA nr. 712 din 14 iunie 2009 pentru aprobarea Regulamentului privind taxele şi tarifele pentru autorizarea şi controlul activităţilor nucleare şi pentru modificarea unor acte normative privind taxe şi tarife percepute pentru unele prestări de servicii, publicată în M.O., Partea I nr. 604 din 1 septembrie 2009;
 7. HOTĂRÂRE nr. 26 din 12 ianuarie 2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în M.O., Partea I nr. 51 din 18 ianuarie 2017;
 8. H.G. nr. 1.534 din 25/11/2008 privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar, publicată în M.O., Partea I nr. 822 din 08/12/2008;
 9. Metodologia din 19/12/2012 aprobată prin Ordinul nr. 6.517 din 19/12/2012 - Metodologia de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar, Publicată in Monitorul Oficial, Partea I nr. 11 din 08/01/2013;
 10. Declaraţia de principii a ARACIP;
 11. Comunicatul ARACIP nr. 181 din 31 ianuarie 2012 este publicată Lista documentelor solicitate de ARACIP unităților de învățământ preuniversitar precum și cadrul juridic din Romania care stipulează obligația întocmirii acestor documente la nivelul fiecărei scoli;
 12. Notele ARACIP publicate la adresa http://aracip.edu.ro.

 

Evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei în unităţile de învăţământ preuniversitar acreditate se realizează cel puţin o dată la 5 ani. 

 

Procedurile de evaluare externă periodică a calităţii educaţiei se derulează la cererea organizaţiei furnizoare de educaţie, pe bază de contract încheiat cu ARACIP (Anexa nr.10). Procedurile de evaluare externă periodică a calităţii educaţiei se pot derula şi la solicitarea altor persoane juridice interesate, precum: Ministerul Educaţiei Naționale, inspectoratul şcolar, autorităţile publice locale, asociaţiile de părinţi etc., în condiţiile menţionate la alin. (2) la ordin.

 

În acest caz, ARACIP are obligaţia de a încunoştinţa unitatea de învăţământ în maximum 15 zile de la înregistrarea cererii, în vederea întocmirii şi prezentării documentaţiei corespunzătoare. 

 

Scopul şi principiile evaluării externe periodice a calităţii educaţiei. 

 

Scopul evaluării externe periodice a calităţii educaţiei este îmbunătăţirea continuă a proceselor şi rezultatelor organizaţiei furnizoare de educaţie pentru a satisface încrederea publică. 

 

Concluziile evaluării externe periodice a calităţii educaţiei, sintetizate anual de către ARACIP, sunt înaintate Ministerului Educaţiei Naționale, însoţite de propuneri de măsuri de asigurare şi îmbunătăţire a calităţii în învăţământul preuniversitar.

 

Evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei se derulează pe baza standardelor de referinţă şi indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniversitar. 

 

În funcţie de finalităţile fiecărei vizite de evaluare externă, ARACIP stabileşte numărul de indicatori de performanţă pe baza cărora se va judeca nivelul calităţii educaţiei furnizate, dintre cei 43 de indicatori aprobaţi de legislaţia în vigoare. 

 

Calificativele care se acordă pentru fiecare indicator de performanţă evaluat din standardele de referinţă, precizate în Raportul de evaluare externă periodică, sunt următoarele: 

 

 1. "Nesatisfăcător", în situaţia neîndeplinirii a cel puţin unui descriptor din standardele de acreditare şi evaluare periodică; 
 2. "Satisfăcător", în situaţia îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare şi evaluare periodică; 
 3. "Bine", în situaţia îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare şi evaluare periodică şi a cel puţin unui descriptor din standardele de referinţă; 
 4. "Foarte bine", în situaţia îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare şi evaluare periodică şi a tuturor descriptorilor din standardele de referinţă; 
 5. "Excelent", în situaţia îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare şi evaluare periodică, a tuturor descriptorilor din standardele de referinţă, precum şi a unor descriptori definiţi de unitatea de învăţământ. 

 

Calificativele se corelează cu punctaje stabilite de ARACIP, în vederea realizării evaluării comparative interinstituţionale. 

 

Evaluarea externă periodică a calităţii educaţiei se derulează cu respectarea a două categorii de principii: 

 

 1. principii generale ale implementării sistemului naţional de management şi asigurare a calităţii; 
 2. principii specifice evaluării externe periodice a calităţii educaţiei. 

 

Educaţia de calitate se fundamentează pe următoarele principii generale: 

 

 1. este centrată pe clienţii şi beneficiarii actului educaţional; 
 2. este oferită de instituţii responsabile; 
 3. este orientată pe rezultate; 
 4. respectă autonomia individuală şi are la bază autonomia instituţională; 
 5. este promovată de lideri educaţionali; 
 6. asigură participarea actorilor educaţionali şi valorizarea resursei umane; 
 7. se realizează în dialog şi prin parteneriat cu instituţii, organizaţii, cu beneficiarii primari şi secundari de educaţie; 
 8. se bazează pe inovaţie şi pe diversificare; 
 9. abordează procesul educaţional unitar, în mod sistemic; 
 10. are ca obiectiv îmbunătăţirea continuă a performanţelor; 
 11. promovează interdependenţa dintre furnizorii şi beneficiarii implicaţi în oferta de educaţie. 

 

Principiile specifice evaluării externe periodice a calităţii sunt: 

 

 1. asigurarea supremaţiei interesului preşcolarului şi al elevului; 

 2. corelarea evaluării interne cu evaluarea externă; 

 3. accentuarea rolului evaluării interne în îmbunătăţirea continuă; 

 4. implicarea beneficiarilor atât în evaluarea internă, cât şi în cea externă; 

 5. acordarea încrederii furnizorului de servicii educaţionale în raport cu rezultatele evaluării interne; 

 6. respectarea triangulaţiei, respectiv asigurarea a cel puţin 3 surse şi dovezi de informare şi documentare în evaluarea nivelului calităţii actului educaţional; 

 7. valorizarea aspectelor pozitive ale furnizorului de servicii educaţionale şi ale programelor acestuia; 

 8. acordarea încrederii furnizorului de servicii educaţionale în raport cu rezultatele evaluării interne; 

 9. abordarea evaluării externe ca proces de învăţare, pentru evaluatori, pentru evaluaţi şi pentru întreaga organizaţie şcolară. 

 

Procedura de evaluare externă a calităţii educaţiei 

 

Evaluarea instituţională a calităţii constă în examinarea multicriterială a calităţii educaţiei, a măsurii în care un furnizor de educaţie/unitatea/instituţia furnizoare de educaţie şi programele acesteia îndeplinesc standardele şi standardele de referinţă. 

 

Atunci când evaluarea calităţii este efectuată de organizaţie, aceasta însăşi ia forma evaluării interne, iar când evaluarea calităţii este efectuată de o agenţie naţională sau internaţională specializată, aceasta ia forma evaluării externe. 

 

Evaluarea externă în vederea acreditării se declanşează la cererea furnizorului de educaţie care îşi propune să ofere unul sau mai multe programe de educaţie iniţială sau continuă şi se bazează pe un ansamblu de standarde referitoare la domeniile şi criteriile prevăzute la art. 10 din O.U.G. nr. 75 din 12/07/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările ulterioare. 

 

Procedura de evaluare externă periodică a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar se derulează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 privind aprobarea Metodologiei de evaluare instituţională în vederea autorizării, acreditării şi evaluării periodice a organizaţiilor furnizoare de educaţie. 

 

 Fişa procesului de evaluare externă a calităţii, cu precizarea etapelor, termenelor şi a responsabilităţilor, este prezentată în anexa nr. 2 la ordin. 

 

În vederea demarării procedurii de evaluare externă periodice, organizaţia furnizoare de educaţie înaintează către ARACIP următoarele documente: 

 

 1. cerere; 

 2. fişa-tip; 

 3. Proiectul/Planul de dezvoltare instituţională, respectiv Planul de acţiune al şcolii, pe termen de 5 ani, realizat în baza unei diagnoze şi prin comparaţie cu proiectul anterior; 

 4. ultimul Raport anual de evaluare internă (RAEI). 

 

Formatul documentaţiei este actualizat periodic de către ARACIP, prin comunicare publică pe site. În baza cererii, ARACIP, prin Compartimentul juridic, încheie un contract cu organizaţia solicitantă şi emite factura fiscală corespunzătoare. 

 

Organizaţia furnizoare de educaţie este obligată să comunice către ARACIP o copie de pe ordinul de plată a tarifului de evaluare externă, în termen de maximum 3 zile de la efectuarea plăţii. Comisia de evaluare externă este desemnată de ARACIP pe bază de hotărâre, cu respectarea procedurii prevăzute în anexa nr. 2 la ordin. 

 

Coordonatorul comisiei de evaluare are obligaţia de a transmite unităţii de învăţământ programul general şi programul specific al vizitei de evaluare, în termenele stipulate în fişa procesului prevăzută în anexa nr. 2 la ordin. 

 

Comisia de evaluare desemnată de ARACIP desfăşoară următoarele activităţi: 

 

 1. organizarea agendei evaluării; 
 2. analiza contextului şi situaţiei concrete a unităţii şcolare, conform Proiectului (planului) de dezvoltare instituţională (PDI) sau Planului de acţiune al şcolii (PAS), RAEI sau Raportului de autoevaluare (RA), situaţiei centralizate a rezultatelor şcolare pe ultimii 3 ani comparativ cu rezultatele la nivel de judeţ; 
 3. programarea orară a activităţilor şi a întâlnirilor; 
 4. activităţi specifice: vizitarea organizaţiei furnizoare de educaţie, observarea directă, asistenţă la lecţii şi la activităţi extraşcolare, după caz, aplicarea de chestionare unor grupuriţintă (elevi, părinţi, angajatori operatori economici parteneri/ angajatori, personal didactic, didactic auxiliar şi nedidactic), realizarea de interviuri individuale şi de grup, vizite la operatori economici (pentru stagiile de practică);
 5. analiza dovezilor care probează, după caz, buna funcţionare a organizaţiei furnizoare de educaţie, rezultatele şi progresul fiecărui educabil; 
 6. prezentarea concluziilor desprinse care vor sta la baza raportului de evaluare externă a calităţii educaţiei; 
 7. redactarea procesului-verbal şi înscrierea acestuia în registrul corespunzător; 
 8. redactarea raportului de evaluare externă a calităţii şi transmiterea către ARACIP în termenele stabilite. 

 

În vederea evaluării concordanţei dintre evaluarea internă, potrivit informaţiilor transmise de organizaţia furnizoare de educaţie în cadrul RAEI, şi situaţia reală, conform raportului de evaluare externă a calităţii educaţiei înregistrat, ARACIP realizează, prin metode statistice, o analiză a condiţiilor de funcţionare a şcolilor (pe baza a 15 factori de risc, corespunzători Hărţii naţionale a riscului educaţional prezentaţi în anexa nr. 4 la ordin) şi a rezultatelor raportate. 

 

Pentru a asigura obiectivitatea analizei şi pentru a realiza evaluarea comparativă interinstituţională, ARACIP poate angaja experţi în evaluare şi acreditare, pe bază de contract. ARACIP eliberează un atestat din care să reiasă nivelul de calitate existent în cadrul unităţii de învăţământ respective, raportat la indicatorii de performanţă din standardele de referinţă evaluate, în termenul precizat în fişa de proces, prevăzută în anexa nr. 2 la ordin. 

 

Atestatul va menţiona nivelul rezultatelor obţinute de unitatea şcolară faţă de rezultatele aşteptate, având în vedere indicii de eficienţă stabiliţi pe baza Hărţii naţionale a riscului educaţional. Modelul atestatului nivelului de calitate al educaţiei furnizate este prezentat în anexa nr. 3 la ordin. 

 

În situaţia în care în raportul de evaluare externă a calităţii există indicatori de performanţă apreciaţi cu calificativul "Nesatisfăcător", nu se eliberează atestatul şi se vor aplica în mod corespunzător prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

În cazul menţionat mai sus, unitatea de învăţământ respectivă va urmări cu prioritate implementarea unor măsuri care să conducă la remedierea acestora. 

 

Inspectoratele şcolare realizează o monitorizare specială în cazurile menţionate, urmărind progresul înregistrat de şcoala respectivă. Rezultatele monitorizării sunt aduse la cunoştinţa ARACIP. ARACIP are obligaţia de a face public raportul de evaluare externă periodică şi atestatul de calitate pentru fiecare organizaţie furnizoare de educaţie. 

 

Organizaţia furnizoare de educaţie are obligaţia de a face public conţinutul raportului de evaluare externă periodică. Pe baza concluziilor raportului de evaluare externă, Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii revizuieşte planul de îmbunătăţire a calităţii educaţiei elaborat de şcoală. 

 

Implementarea planului de îmbunătăţire este monitorizată de reprezentanţii ARACIP şi/sau ai inspectoratelor şcolare. Contestaţiile cu privire la concluziile raportului de evaluare externă întocmit se adresează, în termen de 30 de zile de la comunicare, ministrului educaţiei naționale. 

 

Raportul de evaluare externă poate fi atacat în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Lista documentelor solicitate de ARACIP unităților de învățământ

 

In Comunicatul ARACIP nr. 181 din 31 ianuarie 2012 este publicată Lista documentelor solicitate de ARACIP unităților de învățământ preuniversitar precum și cadrul juridic din Romania care stipulează obligația întocmirii acestor documente la nivelul fiecărei scoli (anexa nr. 9).

 

Aceste documente reprezintă doar o mica parte  cu relevanță pentru asigurarea calitații  din documentele pe care unitatea școlară trebuie sa le întocmească conform legislatiei în vigoare (de exemplu  în vederea evitării suprapunerii, nu vor fi solicitate documentele care stau la baza obținerii avizului PSI, ci doar avizul PSI).

 

Lista documentelor solicitate de ARACIP este   revizuită anual.

 

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar la pagina oficială http://aracip.eu/  pune la dispoziție:

 

 

Documentele necesare pentru îndeplinirea cu succes a evaluării (11 anexe).

 

ANEXE - pot fi comandate

 

COMANDA TOATE ANEXELE

 

Anexa 1_Cerere de declansare a procedurii de evaluare externa - Descarca

Anexa 2_Raportul de evaluare interna in vederea obtinerii autorizatiei de functionare - Previzualizare - Comanda

Anexa 3_Raportul de evaluare interna in vederea acreditarii - Previzualizare - Comanda

Anexa 4_Proceduri privind activitatile de evaluare externa - Previzualizare - Comanda

Anexa 5_Formatul documentatiei de autorizare_acreditare - Previzualizare - Comanda

Anexa 6_Modelul atestatului nivelului de calitate al educaţiei furnizate-  Previzualizare - Comanda

Anexa 7_Fisa procesului de evaluare externa a calitatii, cu precizarea etapelor - Previzualizare - Comanda

Anexa 8_Factorii de risc corespunzători Hărţii naţionale a riscului educaţional - Previzualizare - Comanda

Anexa 9_Documente solicitate de ARACIP în diferite etape ale evaluării externe - Previzualizare - Comanda

Anexa 10_Contract prestari servicii ARACIP - Previzualizare - Comanda

Anexa 11_Nota de verificare  a raportului  de evaluare internă - Previzualizare - Comanda

 

Pentru mai multe informatii ne gasiti si pe Facebook.

 

Text: Ion NISTOR - consilier juridic (detalii facebook, partener LegisTM)

 

Foto: pexels.com

 

Testeaza acum aplicatia iLegis

 

Testeaza iLegis

 

Copyright © 2004-2018. Toate drepturile rezervate LEGIS TM.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty