Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Mobilitatea personalului didactic

Inapoi
Home » Blog » Mobilitatea personalului didactic
Mobilitate personal didactic - legistm
07/01/2018

Mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019

 

În Monitorul Oficial României nr. 926 din 24 noiembrie 2017 a fost publicat Ordinul nr. 5485 din 13 noiembrie 2017, având ca emitent Ministerul Educaţiei Naţionale.


UPDATE: A aparut ORDINUL nr. 3.017 din 8 ianuarie 2018

pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.485/2017

EMITENT: Ministerul Educaţiei Naţionale

PUBLICAT ÎN: Monitorul Oficial nr. 52 din 18 ianuarie 2018


Ordinul a intrat în vigoare la data publicării și aprobă Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019, prevăzută în anexă, parte integrantă la ordin. 

Anexa la ordin a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 926 bis și se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“, Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

 

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019 reglementează:

 1. condiţiile de ocupare a posturilor didactice de predare/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar;
 2. organizarea şi desfăşurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar;
 3. angajarea personalului didactic de predare în învăţământul preuniversitar, precum şi eliberarea din funcţie a personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar.

 

Metodologia este structurată pe 14 capitole și 19 anexe cu următorul cuprins:

 1. Capitolul I - Dispoziţii generale
 2. Capitolul II - Constituirea, încadrarea şi vacantarea posturi lor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar/consorţii şcolare, ca urmare a aplicării planurilor-cadru de învăţământ
 3. Capitolul III - Organizarea şi desfăşurarea etapei de completare a normei didactice de predare-învăţare-evaluare pentru personalul didactic titular, la nivelul inspectoratului şcolar
 4. Capitolul IV - Organizarea şi desfăşurarea transferării personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea reţelei şcolare
 5. Capitolul V - Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare
 6. Capitolul VI - Organizarea şi desfăşurarea concursului naţional pentru ocuparea posturilor/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
 7. Capitolul VII - Pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar, la cerere, al personalului didactic titular
 8. Capitolul VIII - Stabilirea personalului didactic pensionat care se reîncadrează în funcţia de personal didactic, în anul şcolar 2018-2019, cu condiţia suspendării pensiei pe durata reîncadrării
 9. Capitolul IX - Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă, în anul şcolar 2018-2019, pentru cadrele didactice care au dobândit cel puţin definitivarea în învăţământ sau care promovează examenul naţional de definitivare în învăţământ sesiunea 2018, care au obţinut media de repartizare minimum 7 (şapte) obţinute la concursurile naţionale de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2017, 2016, respectiv 2017, 2016, 2015 şi/sau 2014 pentru învăţători/institutori/profesori pentru învăţământ primar
 10. Capitolul X - Detaşarea personalului didactic titular în învăţământul preuniversitar
 11. Capitolul XI - Prelungirea duratei contractelor individuale de muncă în anul şcolar 2018-2019, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată
 12. Capitolul XII - Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar pe perioadă determinată cu personal didactic calificat şi în regim de cumul/plata cu ora
 13. Capitolul XIII - Organizarea şi desfăşurarea concursului la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti pentru ocuparea posturilor/catedrelor rămase vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar
 14. Capitolul XIV - Dispoziţii finale

 

Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din Metodologie și au următorul conținut:

 1. Anexa nr. 1 - Informaţii cuprinse de Lista care se afişează pentru concurs
 2. Anexa nr. 2 - Criterii şi punctaje pentru evaluarea personalului didactic
 3. Anexa nr. 3 - Fișă-tip privind cererea/aprobarea repartizării în vederea angajării cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată începând cu anul şcolar 2018-2019
 4. Anexa nr. 4 - Fişa de evaluare a lecţiei inspecţia specialǎ la clasă în profilul postului
 5. Anexa nr. 5 - Proba practică pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate educaţie artistică specializată specializările: muzică, corepetiţie, coregrafie şi arta actorului (posturi didactice/catedre din școlile şi liceele de artă)
 6. Anexa nr. 6 - Proba practică/orală pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile de învăţământ cu clase speciale - limbi străine cu program intensiv şi bilingv sau din unităţi de învăţământ având clase/grupe cu predare în altă limbă decât aceea în care candidaţii şi-au efectuat studiile
 7. Anexa nr. 7 - Proba practică din cadrul concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, disciplina informatică şi tehnologia informaţiei
 8. Anexa nr. 8 - Proba practică pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din palatele şi cluburile copiilor şi elevilor
 9. Anexa nr. 9 - Proba practică pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate, disciplinele instruire practică, activităţi de pre-profesionalizare – maiştri instructori
 10. Anexa nr. 10 - Proba metodico-practică pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unităţile cu învăţământ sportiv integrat şi suplimentar (licee şi clase cu program sportiv/cluburi sportive şcolare), disciplina educaţie fizică şi sport
 11. Anexa nr. 11 - Proba practică pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, disciplinele: arte plastice, decorative, ambientale, arhitectură, design
 12. Anexa nr. 12 - Proba practică pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate la clasele/grupele/unităţile de învăţământ care şcolarizează elevi cu deficienţe de auz/vedere
 13. Anexa nr. 13 - Informaţii cuprinse de Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care se afişează pentru concurs 
 14. Anexa nr. 14 - Modele de cereri (Cerere pentru completarea normei didactice, Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ, Cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimţământ scris, Cerere pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul şcolar 2018-2019, Cerere de înscriere la concursul naţional/judeţean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2018, Acord pentru detaşare în interesul învăţământului în anul şcolar 2018-2019, Cerere de detaşare la cerere prin concurs specific, Cerere de detașare în interesul învățământului pentru restrângere de activitate nesoluționată, Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile naţionale pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunile 2017 sau 2016(*), Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza rezultatelor obţinute la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015 (*), Cerere de angajare cu contract individual de muncă pe perioadă determinată în baza notei/mediei de cel puţin 7,00 (șapte) obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar din 2012, 2013 sau 2014 (*), Cerere de încadrare în anul şcolar 2018-2019 în sistemul de plata cu ora/cumul)
 15. Anexa nr. 15 - Calculul mediei de departajare
 16. Anexa nr. 16 - Lista candidaţilor repartizaţi
 17. Anexa nr. 17 - Specializări care conferă dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre în învăţământul special, fără să mai fie necesar un stagiu atestat de pregătire teoretică şi practică în educaţie specială, efectuat separat, în afara pregătirii iniţiale
 18. Anexa nr. 18 - Modele (Model raport al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unităţii de învăţământ, referitor la cadrele didactice care au solicitat transferul pentru restrângere de activitate consimţit între unităţi de învăţământ pe un post didactic/catedră vacant(ă), Model de acord/acord de principiu emis de directorul unităţii de învăţământ privind transferul pentru restrângere de activitate consimţit între unităţile de învăţământ, Model raport al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unităţii de învăţământ, referitor la cadrele didactice care au solicitat pretransferul consimţit între unităţi de învăţământ pe un post didactic/catedră vacant(ă), Model de acord de principiu emis de directorul unităţii de învăţământ privind pretransferul consimţit între unităţile de învăţământ, Model de adresă de înștiințare a inspectoratului şcolar referitor la acordurile emise pentru transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer prin consimţământ între unităţile de învăţământ
 19. Anexa nr. 19 - Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018 - 2019

 

Pentru mai multe informatii ne gasiti si pe Facebook.

 

Foto: pexels.com

Text: Ion NISTOR - jurist

Testeaza acum aplicatia iLegis

Testeaza iLegis

Copyright © 2004-2018. Toate drepturile rezervate LEGIS TM.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty