Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Noutati privind Codul administrativ

Inapoi
Home » Blog » Noutati privind Codul administrativ
Noutati privind Codul administrativ--LEGIStm
25/10/2022

Noutăți privind Codul administrativ

 

 

În  Monitorul Oficial nr. 1013 din 19 octombrie 2022 a fost publicată LEGEA nr. 283 din 17 octombrie 2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

 

LEGEA nr. 283 din 17 octombrie 2022 a intrat  în vigoare  la 22-10-2022 și   a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 

 

Prevederile art. III intră în vigoare la 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

În termen de maximum 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice aprobă procedurile pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, respectiv pentru desfăşurarea muncii la domiciliu, prevăzute la art. 374^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.

 

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se emite ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prevăzut la art. 534^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege.

 

LEGEA nr. 283 din 17 octombrie 2022  modifică și completează Codul administrativ, astfel:

 

,,Articolul III

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. La articolul 374, după alineatul (2) se introduc nouă noi alineate, alineatele (3)-(11), cu următorul cuprins:

 

(3) Raporturile de serviciu ale funcţionarilor publici se pot exercita şi în regim de telemuncă, în condiţiile prevăzute de prezentul cod, precum şi în regim de muncă la domiciliu, potrivit prevederilor Legii nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

(4) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice pot stabili prin act administrativ şi alte moduri de organizare flexibilă a timpului de lucru, potrivit art. 118 alin. (7) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

(5) Activitatea desfăşurată în regim de telemuncă se bazează pe acordul de voinţă al părţilor şi se realizează ca urmare a aprobării de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice a solicitării funcţionarului public.

 

(6) Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice stabilesc prin act administrativ structurile din cadrul acestora, activităţile, precum şi posturile pentru care se poate aproba desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă.

 

(7) Durata activităţii desfăşurate în regim de telemuncă nu poate depăşi 5 zile pe lună.

 

(8) Desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă se poate aproba pentru:

 

a)funcţionarii publici care au copii cu vârsta de până la 11 ani;

b)funcţionarii publici care acordă îngrijire unei rude, în accepţiunea art. 153^1 alin. (4) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu care locuieşte în aceeaşi gospodărie;

c)funcţionarii publici care au o stare de sănătate care nu le permite deplasarea la sediul autorităţii sau instituţiei publice, din cauze determinate de unele boli grave, ori în situaţie de graviditate, dovedite prin adeverinţă medicală;

d)funcţionarii publici care desfăşoară activităţi dintre cele stabilite de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ca putând fi realizate în regim de telemuncă.

 

(9) Funcţionarii publici care îşi desfăşoară activitatea în regim de telemuncă au următoarele obligaţii:

a)să dispună de toate mijloacele necesare îndeplinirii atribuţiilor care le revin potrivit fişei postului;

b)să răspundă la orice solicitare referitoare la activitatea profesională primită de la superiorii ierarhici, în timpul programului de lucru, transmisă prin mijloace de comunicare la distanţă;

c)să respecte normele cuprinse în Regulamentul de organizare şi funcţionare al instituţiei, Regulamentul intern, normele cu privire la protecţia datelor cu caracter personal şi alte norme şi proceduri specifice aplicabile, după caz.

 

Testeaza iLegis 3 zile

 

(10) Autorităţile şi instituţiile publice la nivelul cărora există funcţionari publici care îşi desfăşoară activitatea în regim de telemuncă au următoarele obligaţii:

a)să verifice activitatea funcţionarilor publici, în principal prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor;

b)să asigure modalitatea de evidenţiere a orelor de muncă prestate în regim de telemuncă de către funcţionarii publici;

c)să se asigure că funcţionarii publici deţin mijloacele aferente tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor şi echipamentele de muncă funcţionale, sigure şi necesare prestării muncii sau să pună la dispoziţia funcţionarilor publici aceste mijloace şi echipamente;

d)să se asigure că funcţionarii publici primesc o instruire suficientă şi adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în special sub formă de informaţii şi instrucţiuni de lucru privind utilizarea echipamentelor.

 

(11) Pe durata exercitării activităţii în regim de telemuncă sau a muncii la domiciliu, funcţionarii publici beneficiază de toate drepturile recunoscute prin lege, cu excepţia sporului pentru condiţii de muncă grele, vătămătoare sau periculoase.

 

2. După articolul 374 se introduce un nou articol, articolul 374^1, cu următorul cuprins:

 

Articolul 374^1

 

În aplicarea prevederilor art. 374 alin. (3)-(11), la nivelul autorităţilor şi instituţiilor publice se aprobă proceduri pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, respectiv pentru desfăşurarea muncii la domiciliu, care cuprind cel puţin următoarele aspecte:

 

a)formatul cererii pentru desfăşurarea activităţii în regim de telemuncă, respectiv al cererii de muncă la domiciliu;

b)mijloacele necesare îndeplinirii atribuţiilor potrivit fişei de post, în regim de telemuncă, respectiv de muncă la domiciliu, pe care trebuie să le deţină funcţionarii publici, inclusiv, dar fără a se limita la: telefon, calculator desktop sau laptop, acces la internet, semnătură electronică, acces securizat la distanţă la sistemele IT, la sistemul de e-mail şi la resursele documentare ale instituţiei utilizate la nivelul compartimentului unde funcţionarii publici îşi desfăşoară activitatea ori la alte resurse şi informaţii necesare pentru îndeplinirea activităţii, după caz;

c)mecanismele doveditoare, de raportare şi de monitorizare a activităţii în regim de telemuncă, respectiv de muncă la domiciliu.

 

3. La articolul 458, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

(5) Perioadele în care funcţionarii publici urmează programe de formare şi de perfecţionare profesională sunt asimilate timpului de muncă şi se desfăşoară, atunci când este posibil, în cadrul programului de lucru. Funcţionarii publici beneficiază de drepturile salariale cuvenite, în situaţia în care programele sunt:

 

a)organizate la iniţiativa ori în interesul autorităţii sau instituţiei publice;

b)urmate la iniţiativa funcţionarului public, cu acordul persoanei care are competenţa de numire, şi numai în cazul în care perfecţionarea profesională are legătură cu domeniul de activitate al instituţiei sau autorităţii publice ori cu specificul activităţii derulate de funcţionarul public în cadrul acesteia.

 

4. La articolul 529 alineatul (1), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:

 

j)modalitatea de desfăşurare a activităţii în funcţia publică, respectiv la locul de desfăşurare a activităţii sau, după caz, în regim de telemuncă ori de muncă la domiciliu desfăşurată potrivit art. 108-110 din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

5. După articolul 534 se introduce o nouă secţiune, secţiunea a 2^1-a, cuprinzând articolele 534^1 şi 534^2, cu următorul cuprins:

 

Secţiunea a 2^1-a

 

Dispoziţii comune privind informaţiile referitoare la raportul de serviciu al funcţionarului public

 

Articolul 534^1

 

Informaţii referitoare la raportul de serviciu al funcţionarului public

 

(1) Persoana care are competenţa legală de numire sau, după caz, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice trebuie să informeze funcţionarul public cu privire la următoarele elemente:

 

a)dreptul la formare şi perfecţionare profesională, asigurat de autoritatea sau instituţia publică;

b)durata concediului de odihnă;

c)condiţiile de acordare a preavizului şi durata perioadei de preaviz;

d)data plăţii salariului şi metoda de plată a salariului;

e)modalitatea de efectuare a orelor suplimentare, remuneraţia acestora sau, după caz, compensarea prin ore libere plătite;

f)acordurile colective încheiate de autoritatea sau instituţia publică, în condiţiile art. 487, cu sindicatul reprezentativ al funcţionarilor publici la nivel de autoritate sau instituţie publică, sindicatul afiliat la o federaţie reprezentativă la nivelul sectorului de activitate din care face parte autoritatea sau instituţia publică sau sindicatul afiliat la o federaţie reprezentativă la nivelul grupului de unităţi din care face parte autoritatea sau instituţia publică, după caz, ori cu reprezentanţii funcţionarilor publici;

g)contribuţii suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupaţională a funcţionarului public suportate de autoritatea sau instituţia publică, în condiţiile legii;

h)Regulamentul de organizare şi funcţionare al autorităţii sau instituţiei publice şi regulamentul intern al autorităţii sau instituţiei publice.

 

(2) Formatul standard al informaţiilor prevăzute la alin. (1) se stabileşte prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Articolul 534^2

 

Termenele de comunicare a informaţiilor referitoare la raportul de serviciu al funcţionarului public

 

(1) Informaţiile prevăzute la art. 534^1 alin. (1) se comunică funcţionarului public sub forma unui document, prin grija compartimentului de resurse umane, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data la care începe să exercite funcţia publică sau, după caz, de la data modificării raportului de serviciu.

 

(2) Documentul prevăzut la alin. (1) se comunică funcţionarului public în condiţiile prevăzute la art. 528 alin. (6) şi (7) sau în format electronic, cu condiţia ca acesta să fie accesibil şi stocat de funcţionarul public.

 

(3) Documentul prevăzut la alin. (1) produce efecte juridice de la data comunicării acestuia în condiţiile prevăzute la alin. (2).

 

(4) Persoana care are competenţa legală de numire sau, după caz, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice trebuie să comunice, în scris, funcţionarului public, prin grija compartimentului de resurse umane, în condiţiile stabilite la alin. (2), orice modificare a informaţiilor prevăzute la art. 534^1 alin. (1), în termen de 3 zile lucrătoare de la data la care a intervenit modificarea.

 

(5) În situaţia în care persoana care are competenţa legală de numire sau, după caz, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice nu comunică funcţionarului public informaţiile prevăzute la art. 534^1 alin. (1), funcţionarul public poate solicita autorităţii sau instituţiei publice, în scris, comunicarea respectivelor informaţii, după expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) şi (4).

 

Universul Juridic - LEGIStm

 

(6) În situaţia în care autoritatea sau instituţia publică nu comunică funcţionarului public, în condiţiile legii, informaţiile prevăzute la art. 534^1 alin. (1), acesta poate sesiza instanţa de contencios administrativ competentă, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

(7) Funcţionarii publici nu pot fi sancţionaţi sau prejudiciaţi în niciun fel pentru că şi-au exercitat dreptul de a solicita informaţii referitoare la raportul de serviciu în condiţiile prevăzute la alin. (5).

 

6. La articolul 537 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:

 

e)nerespectarea prevederilor art. 528 alin. (5) şi art. 534^2 alin. (1) şi (4).

 

7. După articolul 638 se introduce menţiunea privind transpunerea unor directive, după cum urmează: Prezenta ordonanţă de urgenţă transpune art. 1 alin. (6), art. 3, art. 4 alin. (2) şi (3), art. 5, 6, art. 13, art. 15, art. 16, 17, art. 18 alin. (1), art. 19, art. 21 şi 22 din Directiva (UE) 2019/1.152 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 privind transparenţa şi previzibilitatea condiţiilor de muncă în Uniunea Europeană, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 186 din 11 iulie 2019, precum şi art. 3 alin. (1) lit. f) şi art. 9 din Directiva (UE) 2019/1.158 a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 iunie 2019 privind echilibrul dintre viaţa profesională şi cea privată a părinţilor şi îngrijitorilor şi de abrogare a Directivei 2010/18/UE a Consiliului, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 188 din 12 iulie 2019.

 

Articolul VI

 

Prevederile art. III intră în vigoare la 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

 

Articolul VII

 

Funcţionarii publici numiţi în cadrul unei autorităţi sau instituţii publice anterior intrării în vigoare a prezentei legi au dreptul de a primi informaţiile prevăzute la art. 534^1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, în baza unei cereri adresate conducătorului autorităţii sau instituţiei publice sau, după caz, persoanei care are competenţa legală de numire.

 

Articolul IX

 

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi se emite ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici prevăzut la art. 534^1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege”.

 

Autor: Ionut NISTOR - consilier juridic

 

Foto: Sebastian Herrmann pe Unsplash

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

 

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2022. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty