Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Noutati privind declararea averilor

Inapoi
Home » Blog » Noutati privind declararea averilor
Noutati privind declararea averilor - LEGIStm
11/01/2021

Noutăți privind declararea averilor

 

În temeiul prevederilor art. 2^1 alin. (2) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 28 alin. (1) lit. i) şi alin. (2) din Legea nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate emite următorul ordin: ORDIN ANI nr. 96 din 4 ianuarie 2021 pentru aprobarea Procedurii de transmitere la distanţă a declaraţiilor de avere şi de interese, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează.

Ordinul a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 22 din 8 ianuarie 2021 și a intrat în vigoare la 8 ianuarie 2021.
 

Procedura prevede:

 

În perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2021, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1-38 din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, pot completa şi depune declaraţiile de avere şi de interese în format letric şi transmise Agenţiei Naţionale de Integritate de către persoana responsabilă, în copie certificată „conform cu originalul“, precum şi în format electronic, certificate cu semnătură electronică calificată prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

 

Începând cu data de 1 ianuarie 2022, declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese prevăzute la art. 2 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, se transmit exclusiv prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, certificate cu semnătură electronică calificată, cu excepţia celor depuse de persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) pct. 1-38 din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pentru transmiterea declaraţiei de avere şi de interese prin mijloace electronice de transmitere la distanţă utilizează modulul de transmitere a declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese semnate electronic, denumit e-DAI, existent pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate.

 

Persoanele responsabile, desemnate în temeiul art. 5 alin. (1) din Legea nr. 176/2010, cu modificările şi completările ulterioare, îndeplinesc atribuţiile prevăzute de lege cu respectarea prezentei proceduri, publicată pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate.

 

Completarea şi transmiterea declaraţiilor se efectuează prin intermediul modulului e-DAI, după parcurgerea etapelor prevăzute în Manualul de instrucţiuni al e-DAI, publicat pe site-ul Agenţiei Naţionale de Integritate.

 

Declararea averii şi a intereselor

 

Dispoziţiile Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010 se aplică următoarelor categorii de persoane, care au obligaţia declarării averii şi a intereselor:

 

 1. Preşedintele României;
 2. Consilierii prezidenţiali şi consilierii de stat;
 3. Preşedinţii Camerelor Parlamentului, deputaţii şi senatorii;
 4. Membrii din România în Parlamentul European şi membrii în Comisia Europeană din partea României;
 5. Primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat, asimilaţii acestora, precum şi consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru;
 6. Membrii Consiliului Superior al Magistraturii;
 7. Judecătorii, procurorii, magistraţii-asistenţi, asimilaţii acestora, precum şi asistenţii judiciari;
 8. Personalul auxiliar de specialitate din cadrul instanţelor judecătoreşti şi parchetelor;
 9. Judecătorii Curţii Constituţionale;
 10. Membrii Curţii de Conturi şi personalul cu funcţii de conducere şi de control din cadrul acesteia;
 11. Preşedintele Consiliului Legislativ şi preşedinţii de secţie;
 12. Avocatul Poporului şi adjuncţii săi;
 13. Preşedintele şi vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
 14. Membrii Consiliului Concurenţei;
 15. Membrii Colegiului Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii;
 16. Membrii Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare;
 17. Membrii Consiliului Economic şi Social;M
 18. Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;
 19. Membrii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private;
 20. Membrii Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării;
 21. Membrii Consiliului Naţional al Audiovizualului;
 22. Membrii consiliilor de administraţie şi ai comitetelor directoare ale Societăţii Române de Radiodifuziune şi ale Societăţii Române de Televiziune;
 23. Preşedintele şi vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi membrii Consiliului Naţional de Integritate;
 24. Directorul general şi membrii consiliului director al Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES;
 25. Directorul Serviciului Român de Informaţii, prim-adjunctul şi adjuncţii săi;
 26. Directorul Serviciului de Informaţii Externe şi adjuncţii săi;
 27. Personalul diplomatic şi consular;
 28. Directorul Serviciului de Protecţie şi Pază, prim-adjunctul şi adjunctul său;
 29. Directorul Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, prim-adjunctul şi adjuncţii săi;
 30. Aleşii locali;
 31. Persoanele cu funcţii de conducere şi de control, precum şi funcţionarii publici, inclusiv cei cu statut special, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul tuturor autorităţilor publice centrale ori locale sau, după caz, în cadrul tuturor instituţiilor publice;
 32. Persoanele cu funcţii de conducere şi de control din cadrul unităţilor sistemului de învăţământ de stat şi unităţilor de stat din sistemul de sănătate publică;
 33. Personalul încadrat la cabinetul demnitarului în administraţia publică centrală, precum şi personalul încadrat la cancelaria prefectului;
 34. Membrii consiliilor de administraţie, ai consiliilor de conducere sau ai consiliilor de supraveghere, precum şi persoanele care deţin funcţii de conducere în cadrul regiilor autonome de interes naţional sau local, companiilor şi societăţilor naţionale sau, după caz, societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar majoritar sau semnificativ;
 35. Guvernatorul, prim-viceguvernatorul, viceguvernatorii, membrii consiliului de administraţie, angajaţii cu funcţii de conducere ai Băncii Naţionale a României, precum şi personalul din conducerea băncilor la care statul este acţionar majoritar sau semnificativ;
 36. Personalul instituţiilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, implicat în realizarea procesului de privatizare, precum şi personalul instituţiilor şi autorităţilor publice, inclusiv personalul angajat cu contract individual de muncă, care administrează sau implementează programe ori proiecte finanţate din fonduri externe sau din fonduri bugetare;
 37. Preşedinţii, vicepreşedinţii, secretarii şi trezorierii federaţiilor şi confederaţiilor sindicale;
 38. Prefecţii şi subprefecţii;
 39. Candidaţii pentru funcţiile de Preşedinte al României, deputat, senator, consilier judeţean, consilier local, preşedinte al consiliului judeţean sau primar.

 

Sancţiuni

conform Legii nr. 176 din 1 septembrie 2010

 

Nerespectarea obligaţiei de a răspunde solicitărilor Agenţiei, prevăzute de prezenta lege, se sancţionează cu amendă civilă de 200 lei pentru fiecare zi de întârziere. Sesizarea instanţei se face de către inspectorul de integritate din cadrul Agenţiei.

 

Instanţa competentă să decidă aplicarea amenzii prevăzute la alin. (1) este judecătoria în a cărei circumscripţie se află sediul persoanei juridice sancţionate sau domiciliul persoanei fizice sancţionate. Judecata se face de urgenţă şi cu precădere, cu citarea părţilor.

 

Hotărârea instanţei prin care se aplică amenda este supusă recursului, în termen de 10 zile de la pronunţare, pentru cei prezenţi, şi de la comunicare, pentru cei absenţi.

 

 

Fapta persoanelor care, cu intenţie, depun declaraţii de avere sau declaraţii de interese care nu corespund adevărului constituie infracţiunea de fals în declaraţii şi se pedepseşte potrivit Codului penal.

 

Nedepunerea declaraţiilor de avere şi a declaraţiilor de interese în termenele prevăzute de prezenta lege, precum şi nedeclararea, în declaraţia întocmită potrivit anexei nr. 1, a cuantumului veniturilor realizate, sau declararea acestora cu trimitere la alte înscrisuri constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Agenţia poate declanşa din oficiu procedura de evaluare.

 

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 6 de către persoanele responsabile cu implementarea prevederilor prezentei legi constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei. Aceeaşi sancţiune se aplică şi conducătorului entităţii respective, dacă acesta nu îndeplineşte obligaţiile prevăzute de prezenta lege.

 

Neaplicarea sancţiunii disciplinare sau neconstatarea încetării funcţiei publice, după caz, atunci când actul de constatare a rămas definitiv, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 2.000 lei, dacă fapta nu constituie infracţiune.

 

Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute de prezenta lege se fac de către persoanele împuternicite din cadrul Agenţiei, conform prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Pentru cititorii fideli și abonații LEGIStm, publicăm:

 

 

Autor: Ionut NISTOR - consilier juridic

 

Foto: Unsplesh.com

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2021. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty