Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Obligatii noi pentru asociatii si fundatii

Inapoi
Home » Blog » Obligatii noi pentru asociatii si fundatii
Obligatii noi pentru asociatii si fundatii
20/09/2019

 Obligații noi pentru asociații și fundații aduse de către Legea nr. 129 din 11 iulie 2019

 

 

În Monitorul Oficial nr. 589 din 18 iulie 2019 a fost publicată Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

 

Legea a intrat în vigoare la 21 iulie 2019.


La data intrării în vigoare a Legii nr. 129 din 11 iulie 2019 se abrogă:

 

a) Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 12 octombrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare;

b) Hotărârea Guvernului nr. 594/2008 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a prevederilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 444 din 13 iunie 2008, cu modificările ulterioare;

c) Decizia Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor nr. 496/2006 pentru aprobarea Normelor privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi a finanţării actelor de terorism, standardele de cunoaştere a clientelei şi control intern pentru entităţile raportoare care nu sunt supuse supravegherii prudenţiale a unor autorităţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 623 din 19 iulie 2006, cu completările ulterioare.
 

Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 transpune:

 

 

Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 instituie cadrul naţional de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, care include, fără a se limita la acestea, următoarele categorii de autorităţi şi instituţii:

 

a) organele de urmărire penală;

b) autorităţi şi instituţii publice cu atribuţii de reglementare, informare şi control în domeniu, precum unitatea de informaţii financiare a României, autorităţi cu atribuţii de control financiar/fiscal sau autorităţi cu atribuţii de control fiscal, autoritatea vamală;

c) organe de stat specializate în activitatea de informaţii prevăzute la art. 6 alin. (1) din Legea nr. 51/1991 privind securitatea naţională a României, republicată, cu completările ulterioare;

d) autorităţi administrative autonome şi instituţii cu rol de reglementare şi supraveghere sectorială şi control al entităţilor raportoare, precum Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Oficiul Naţional pentru Jocuri de Noroc.

 

Testeaza iLegis

 

Unitatea de informaţii financiare a României este Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, denumit în continuare Oficiul.

 

Oficiul este autoritatea care coordonează realizarea evaluării riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului la nivel naţional, evaluare care se realizează în cooperare cu autorităţile şi instituţiile prevăzute la alin. (1) art. 1 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019, cu asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal. Oficiul coordonează răspunsul naţional la riscurile evaluate, în cooperare cu autorităţile şi instituţiile prevăzute la alin. (1), şi informează, în acest sens Comisia Europeană, Autoritatea europeană de supraveghere şi statele membre.

        

În scopul prevenirii şi combaterii riscurilor de spălare a banilor şi finanţare a terorismului, autorităţile şi instituţiile prevăzute la alin. (1) lit. b)-d) art. 1 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 realizează evaluări ale riscului de producere a acestor fenomene infracţionale la nivel sectorial şi, după caz, emit reglementări sau instrucţiuni cu privire la factorii de risc şi măsurile de contracarare şi diminuare.

 

Abordarea pe bază de risc se realizează, la nivel naţional, prin cel puţin următoarele componente:

 

a) stabilirea domeniilor şi categoriilor de entităţi raportoare pe baza analizei riscului de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului la care acestea sunt expuse şi stabilirea de obligaţii administrative în scopul atenuării acestor riscuri, precum şi notificarea Comisiei Europene de către Oficiu a situaţiilor de extindere a categoriilor de entităţi raportoare;

b) îndeplinirea obligaţiilor impuse la lit. a) prin măsuri adoptate şi aplicate de entităţile raportoare în funcţie de riscul individual evaluat.

 

Evaluările de risc prevăzute la alin. (3) şi (4) art. 1 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 sunt întocmite ţinând cont de concluziile evaluării privind riscurile de spălare de bani şi finanţare a terorismului realizate de Comisia Europeană, sunt actualizate cel puţin o dată la 4 ani la nivel sectorial şi naţional, ţinând cont de evoluţia riscurilor şi de eficacitatea măsurilor adoptate în scopul atenuării lor, şi sunt utilizate în vederea alocării şi ierarhizării resurselor pentru combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului în mod eficient.

 

Oficiul asigură publicarea, pe pagina proprie de internet, a unei sinteze a evaluării naţionale de risc şi transmite autorităţilor de supraveghere elementele relevante din evaluarea naţională.

 

Autorităţile de supraveghere pun de îndată la dispoziţia entităţilor raportoare elementele relevante din evaluarea naţională şi sectorială corespunzătoare domeniului, în scopul realizării şi actualizării propriilor evaluări ale riscului după finalizarea evaluărilor de risc prevăzute la alin. (3) şi (4) art. 1 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019.

 

Autorităţile şi instituţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d) art. 1 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 întocmesc statistici privind eficacitatea măsurilor de prevenire şi combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, în domeniul specific de activitate, care includ:

 

a) date de măsurare a dimensiunii şi a importanţei diferitelor sectoare care intră în domeniul de aplicare al prezentei legi, inclusiv numărul de entităţi şi persoane, precum şi importanţa economică a fiecărui sector;

b) date de măsurare a fazelor de raportare, de investigare şi judiciare ale cadrului naţional de combatere a spălării banilor şi a finanţării terorismului, inclusiv numărul de rapoarte privind tranzacţii suspecte înaintate către Oficiu, acţiunile întreprinse ca urmare a rapoartelor respective şi, anual, numărul de cazuri investigate, numărul de persoane urmărite penal, numărul de persoane condamnate pentru infracţiuni de spălare a banilor sau de finanţare a terorismului, tipul de infracţiuni generatoare de bunuri supuse spălării banilor, în cazul în care aceste informaţii sunt disponibile, precum şi valoarea în euro a bunurilor care au fost sechestrate sau confiscate;

c) dacă sunt disponibile, date care indică numărul şi procentajul de rapoarte care au ca urmare o investigaţie suplimentară, împreună cu raportul anual către entităţile raportoare în care sunt detaliate utilitatea şi urmările rapoartelor pe care le-au prezentat;

d) date privind numărul de cereri transfrontaliere de informaţii care au fost efectuate, primite, respinse parţial ori complet soluţionate de către Oficiu.

 

Autorităţile şi instituţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d) art. 1 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 transmit Oficiului, în format electronic, statisticile prevăzute la alin. (9), în forma stabilită de acesta.

 

Oficiul asigură publicarea anuală a unei versiuni consolidate a statisticilor, pe pagina proprie de internet.

 

Oficiul transmite Comisiei Europene statisticile prevăzute la alin. (10) art. 1 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019.

 

Testeaza iLegis

 

Oficiul transmite Comisiei Europene, Autorităţii Europene de Supraveghere şi statelor membre evaluarea de risc prevăzută la alin. (3) art. 1 din Legea nr. 129 din 11 iulie 2019.

 

Definiţii

 

În sensul Legii nr. 129 din 11 iulie 2019, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 

a) prin spălarea banilor se înţelege infracţiunea prevăzută la art. 49;

b) prin finanţarea terorismului se înţelege infracţiunea prevăzută la art. 36 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea şi combaterea terorismului, cu modificările şi completările ulterioare;

c) bunuri înseamnă activele de orice fel, corporale sau necorporale, mobile ori imobile, tangibile sau intangibile, precum şi documentele juridice sau instrumentele sub orice formă, inclusiv electronică sau digitală, care atestă un titlu ori un drept sau interese cu privire la acestea;

d) relaţie de corespondent reprezintă:

e) transferuri externe în şi din conturi bancare înseamnă transferurile transfrontaliere, precum şi operaţiunile de plăţi şi încasări efectuate pe teritoriul României de către un client nerezident;

f) instituţie de credit înseamnă o instituţie astfel cum este definită la art. 4 alin. (1) pct. 1) din Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerinţele prudenţiale pentru instituţiile de credit şi societăţile de investiţii şi de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, inclusiv sucursalele situate într-un stat membru ale unei astfel de instituţii, indiferent dacă sediul central este situat într-un stat membru sau într-un stat terţ;

g) instituţie financiară înseamnă:

h) prin sucursală a unei instituţii de credit sau financiare se înţelege un punct de lucru care reprezintă o parte dependentă din punct de vedere juridic de o instituţie de credit sau de o instituţie financiară şi care desfăşoară direct toate sau unele dintre activităţile specifice acestora;

i) prin relaţie de afaceri se înţelege relaţia profesională legată de activităţile prestate de entităţile raportoare prevăzute la art. 5 şi despre care, la momentul stabilirii contactului, se consideră a fi de o anumită durată;

j) prin tranzacţie ocazională se înţelege tranzacţia desfăşurată în afara unei relaţii de afaceri, aşa cum aceasta este definită la lit. i);

k) bancă fictivă înseamnă o instituţie de credit, instituţie financiară sau o altă instituţie care desfăşoară activităţi echivalente celor desfăşurate de o instituţie de credit sau financiară, care este înregistrată într-o jurisdicţie în care aceasta nu are o prezenţă fizică prin care să se exercite efectiv conducerea şi gestiunea instituţiei şi care nu este afiliată unui grup financiar reglementat şi supus efectiv unei supravegheri consolidate;

l) prin furnizori de servicii pentru societăţi şi alte entităţi sau construcţii juridice se înţelege orice persoană fizică sau juridică ce prestează cu titlu profesional oricare dintre următoarele servicii pentru terţi:

m) grup înseamnă un grup de întreprinderi format dintr-o societate-mamă, filialele acesteia şi entităţi în cadrul cărora societatea-mamă sau filialele acesteia deţin o participaţie, precum şi întreprinderile care au obligaţia depunerii situaţiilor financiare consolidate, conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

n) organism de autoreglementare înseamnă uniunile, corpurile profesionale sau alte forme asociative ale profesiilor reglementate, care au competenţe de reglementare a activităţii membrilor lor, prin emiterea de regulamente şi instrucţiuni privind activitatea şi conduita etică a membrilor, de control şi supraveghere a exercitării atribuţiilor legale ale acestora;

o) conducere de rang superior înseamnă orice persoană care deţine cunoştinţe suficiente privind expunerea entităţii la riscul de spălare a banilor şi de finanţare a terorismului şi care ocupă o funcţie suficient de înaltă pentru a lua decizii cu efect asupra acestei expuneri, fără a fi necesar să fie întotdeauna un membru al organului colectiv de conducere şi administrare;

p) servicii de jocuri de noroc înseamnă orice serviciu care presupune o miză cu valoare monetară în jocuri de noroc, inclusiv în cele cu un element de abilitate, cum ar fi loteriile, jocurile de cazinou, jocurile de poker şi pariurile, furnizate întrun sediu fizic sau prin orice fel de mijloace la distanţă, pe cale electronică sau cu ajutorul oricărui alt tip de tehnologii care facilitează comunicarea şi la solicitarea individuală a destinatarului serviciilor;

r) client/clientelă înseamnă orice persoană fizică, juridică sau entitate fără personalitate juridică cu care entităţile raportoare desfăşoară relaţii de afaceri ori cu care desfăşoară alte operaţiuni cu caracter permanent sau ocazional. Se consideră client al unei entităţi raportoare orice persoană cu care, în desfăşurarea activităţilor sale, entitatea raportoare a negociat o tranzacţie, chiar dacă respectiva tranzacţie nu s-a finalizat, precum şi orice persoană care beneficiază sau a beneficiat, în trecut, de serviciile unei entităţi raportoare;

s) termenii: prestator de servicii de plată, instituţie de plată, agent, remitere de bani au semnificaţiile prevăzute la art. 2 şi art. 5 pct. 1, 16 şi 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2009 privind serviciile de plată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/2010, cu modificările şi completările ulterioare;

t) termenii: emitent de monedă electronică, instituţie emitentă de monedă electronică, monedă electronică, distribuitor au semnificaţiile prevăzute la art. 2 alin. (1) şi art. 4 alin. (1) lit. d)-f) din Legea nr. 127/2011 privind activitatea de emitere de monedă electronică, cu modificările ulterioare;

u) sediu real - sediul definit la art. 14 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare;

v) stat membru reprezintă un stat membru al Spaţiului Economic European.

Testeaza iLegis

 

Tot în sensul Legii nr. 129 din 11 iulie 2019 persoane expuse public sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante.

 

 Prin funcţii publice importante se înţeleg:

 

a) şefi de stat, şefi de guvern, miniştri şi miniştri adjuncţi sau secretari de stat;

b) membri ai Parlamentului sau ai unor organe legislative centrale similare;

c) membri ai organelor de conducere ale partidelor politice;

d) membri ai curţilor supreme, ai curţilor constituţionale sau ai altor instanţe judecătoreşti de nivel înalt ale căror hotărâri nu pot fi atacate decât prin căi extraordinare de atac;

e) membri ai organelor de conducere din cadrul curţilor de conturi sau membrii organelor de conducere din cadrul consiliilor băncilor centrale;

f) ambasadori, însărcinaţi cu afaceri şi ofiţeri superiori în forţele armate;

g) membrii consiliilor de administraţie şi ai consiliilor de supraveghere şi persoanele care deţin funcţii de conducere ale regiilor autonome, ale societăţilor cu capital majoritar de stat şi ale companiilor naţionale;

h) directori, directori adjuncţi şi membri ai consiliului de administraţie sau membrii organelor de conducere din cadrul unei organizaţii internaţionale.

 

Niciuna dintre categoriile prevăzute mai sus nu include persoane care ocupă funcţii intermediare sau inferioare.

 

Membri ai familiei persoanei expuse public sunt, în sensul prezentei legi:

 

a) soţul persoanei expuse public sau concubinul acesteia/persoana cu care aceasta se află în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi;

b) copiii şi soţii ori concubinii acestora, persoanele cu care copiii se află în relaţii asemănătoare acelora dintre soţi;

c) părinţii.

 

 Persoanele cunoscute ca asociaţi apropiaţi ai persoanelor expuse public sunt:

 

a) persoanele fizice cunoscute ca fiind beneficiarii reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fără personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare acestora împreună cu oricare dintre persoanele prevăzute la alin. (2) art. 3 sau ca având orice altă relaţie de afaceri strânsă cu o astfel de persoană;

b) persoanele fizice care sunt singurii beneficiari reali ai unei persoane juridice, ai unei entităţi fără personalitate juridică ori ai unei construcţii juridice similare acestora, cunoscute ca fiind înfiinţate în beneficiul de facto al uneia dintre persoanele prevăzute la alin. (2) art. 3.

 

Fără a aduce atingere aplicării, pe baza unei evaluări a riscului, a măsurilor suplimentare de cunoaştere a clientelei, după împlinirea unui termen de un an de la data la care persoana a încetat să mai ocupe o funcţie publică importantă în sensul alin. (2) art. 3, entităţile raportoare nu mai consideră persoana respectivă ca fiind expusă public.

  

În sensul art. 3 prin beneficiar real se înţelege orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizică în numele căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate.

 

Testeaza iLegis

Noţiunea de beneficiar real include cel puţin:

 

a) în cazul societăţilor prevăzute în Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:

 b) în cazul fiduciilor:

c) în cazul entităţilor juridice precum fundaţiile şi al construcţiilor juridice similare fiduciilor, persoana fizică (persoanele fizice) care ocupă poziţii echivalente sau similare celor menţionate la lit. b);

d) în cazul persoanelor juridice, altele decât cele prevăzute la lit. a)-c), şi al entităţilor care administrează şi distribuie fonduri:

 

Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. La articolul 6 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

"a) datele de identificare ale membrilor asociaţi: numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea şi codul de identificare fiscală ale persoanei juridice asociate şi, după caz, domiciliul sau reşedinţa ori adresa sediului social;

 

c) denumirea asociaţiei: denumirea va conţine în mod obligatoriu cuvântul «asociaţie». Denumirea exprimată într-o limbă străină va cuprinde şi traducerea în limba română."

 

2. La articolul 6, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

 

"(4) În cazul în care din asociaţie fac parte persoane ale căror nume sau ale căror denumiri sunt redactate într-o altă grafie decât cea latină, numele sau denumirile sunt transliterate în grafia latină, conform actelor de identitate, respectiv actelor de înfiinţare emise de autorităţile statului de apartenenţă ori statului român şi sunt folosite în forma astfel transliterată ori de câte ori aceste persoane sunt prevăzute în documentele oficiale ale asociaţiei."

 

3. La articolul 7 alineatul (2), după litera c) se introduc două noi litere, literele c^1) şi c^2), cu următorul cuprins:

"c^1) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identităţii membrilor asociaţi;

c^2) declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei care, în temeiul alin. (1), formulează cererea de înscriere, care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai asociaţiei, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa;"

 

4. La articolul 7, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:

"(2^1) În cazul în care documentele prevăzute la alin. (2) lit. c) şi c^1) sunt redactate într-o limbă străină, ele se depun în copie certificată, însoţite de traducerea legalizată efectuată de un traducător autorizat."

5. La articolul 13, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"(4) În vederea înscrierii filialei, reprezentantul asociaţiei depune la judecătoria în a cărei circumscripţie urmează să îşi aibă sediul filiala cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei, statutul, actul constitutiv, actele doveditoare ale sediului şi patrimoniului iniţial ale acesteia, precum şi copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identităţii membrilor filialei. Dispoziţiile art. 6, art. 7 alin. (2^1) şi ale art. 9-12 sunt aplicabile în mod corespunzător."

 

6. La articolul 13^1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:

"(2^1) Sucursalele îşi pot desfăşura activitatea numai după înscrierea lor în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor. Cererea de înscriere, însoţită de hotărârea adunării generale, se va depune la grefa judecătoriei în a cărei circumscripţie îşi are sediul asociaţia, prevederile art. 8-12 aplicându-se în mod corespunzător."

 

7. La articolul 15, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"(2) Activul patrimonial iniţial al fundaţiei trebuie să includă bunuri în natură sau în numerar, a căror valoare totală să fie de cel puţin 100 de ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, la data constituirii fundaţiei.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), în cazul fundaţiilor al căror scop exclusiv, sub sancţiunea dizolvării pe cale judecătorească, este efectuarea operaţiunilor de colectare de fonduri care să fie puse la dispoziţia altor asociaţii sau fundaţii, în vederea realizării de programe de către acestea din urmă, activul patrimonial iniţial poate avea o valoare totală de cel puţin 20 de ori salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată."

 

8. La articolul 16 alineatul (2), literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

"a) datele de identificare ale fondatorului sau, după caz, ale fondatorilor: numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate pentru persoanele fizice, denumirea şi codul de identificare fiscală a persoanei juridice şi, după caz, domiciliul/reşedinţa ori adresa sediului social;

 

c) denumirea fundaţiei: denumirea va conţine în mod obligatoriu cuvântul «fundaţie». Dispoziţiile art. 6 alin. (2) lit. c) teza a II-a se aplică în mod corespunzător."

 

9. La articolul 16, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (2^1) şi (2^2), cu următorul cuprins:

 

"(2^1) În cazul în care numele sau denumirile fondatorilor sunt redactate într-o altă grafie decât cea latină, acestea sunt transliterate în grafia latină, conform actelor de identitate, respectiv actelor de înfiinţare emise de autorităţile statului de apartenenţă ori statului român şi sunt folosite în forma astfel transliterată ori de câte ori aceste persoane sunt prevăzute în documentele oficiale ale fundaţiei.

(2^2) Dispoziţiile alin. (2^1) se aplică în mod corespunzător în cazul membrilor consiliului director al fundaţiei."

 

10. La articolul 17 alineatul (2), după litera c) se introduc două noi litere, literele c^1) şi c^2), cu următorul cuprins:

"c^1) copii certificate pentru conformitate cu originalul ale actelor doveditoare ale identităţii fondatorilor şi membrilor consiliului director;

c^2) declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, a persoanei prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. h), care cuprinde datele de identificare ale beneficiarilor reali ai fundaţiei, în sensul reglementărilor din domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului. Dispoziţiile art. 16 alin. (2) lit. a) se aplică în mod corespunzător. Datele de identificare ale beneficiarului real sunt: numele, prenumele, data naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa;"

 

11. La articolul 17, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

"(3) Dispoziţiile art. 7 alin. (1), (2^1), (3)-(3^5) şi (4), ale art. 8-12 şi ale art. 14 se aplică în mod corespunzător."

 

12. La articolul 27^2, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

"a) verifică, cel puţin o dată pe an, modul în care este administrat patrimoniul asociaţiei;"

 

13. După articolul 27^2 se introduce un nou articol, articolul 27^3, cu următorul cuprins:

 

"ART. 27^3 Asociaţiile au obligaţia de a păstra cel puţin 5 ani registrele tranzacţiilor efectuate."

 

14. La articolul 31, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

"(2) Dispoziţiile art. 27-27^3 se aplică în mod corespunzător."

 

15. Titlul capitolului IV se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

"CAP. IV Modificarea actului constitutiv, a statutului ori a beneficiarului real al asociaţiei sau fundaţiei. Fuziunea şi divizarea"

 

16. După articolul 34^3 se introduc două noi articole, articolele 34^4 şi 34^5, cu următorul cuprins:

 

"ART. 34^4 (1) Anual sau ori de câte ori intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, asociaţia sau fundaţia are obligaţia de a comunica Ministerului Justiţiei datele de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenţei privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor.

(2) În acest scop, consiliul director al asociaţiei sau fundaţiei împuterniceşte o persoană fizică pentru a comunica, printr-o declaraţie pe propria răspundere, încheiată în formă autentică, datele de identificare ale beneficiarului real.

(3) Declaraţia anuală prevăzută la alin. (1) se comunică Ministerului Justiţiei până la data de 15 ianuarie.

(4) Dacă intervine o modificare privind datele de identificare ale beneficiarului real, declaraţia prevăzută la alin. (1) se depune în termen de 30 zile de la data la care aceasta a intervenit.

ART. 34^5 (1) Nerespectarea de către o asociaţie sau fundaţie a obligaţiei prevăzute la art. 34^4 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 200 lei la 2.500 lei.

(2) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (1) se face de către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor prin agenţi constatatori proprii.

(3) Contravenientul are obligaţia ca în termen de 30 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei prevăzute la alin. (1) să comunice datele de identificare ale beneficiarului real.

(4) În procesul-verbal de constatare a contravenţiei se înscrie o menţiune privind obligaţia prevăzută la alin. (3).

(5) Procesul-verbal se comunică contravenientei, precum şi Ministerului Justiţiei în vederea înregistrării în evidenţa privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor.

(6) Necomunicarea de către o asociaţie sau fundaţie a datelor de identificare ale beneficiarului real, în vederea înregistrării actualizării evidenţei privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor, dacă aceasta a fost anterior sancţionată pentru nerespectarea dispoziţiilor prevăzute la art. 34^4, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei.

(7) Contravenientul sancţionat potrivit alin. (6) are obligaţia ca în termen de 30 zile de la comunicarea procesului-verbal de constatare a contravenţiei prevăzute la alin. (6) să comunice datele de identificare ale beneficiarului real.

(8) În procesul-verbal de constatare a contravenţiei prevăzute la alin. (6) se înscrie o menţiune privind obligaţia prevăzută la alin. (7), precum şi sancţiunea aplicabilă în cazul necomunicării datelor de identificare ale beneficiarului real, în termen de 30 zile de la momentul comunicării acestuia, respectiv dizolvarea asociaţiei sau fundaţiei potrivit art. 56 alin. (1^1) sau, după caz, art. 59. Dispoziţiile alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

(9) Contravenţiilor prevăzute de prezenta ordonanţă le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."

 

17. La articolul 38 alineatul (1), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:

 

"d^1) valoarea activului patrimonial pe fiecare dintre cei 3 ani anteriori în parte este cel puţin egală cu valoarea patrimoniului iniţial/de 3 ori valoarea salariului brut pe ţară garantat în plată;"

 

18. La articolul 39 alineatul (1^1), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

"e) datele de identificare ale persoanelor fizice: numele, prenumele, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, respectiv denumirea, sediul şi codul de identificare fiscală a persoanelor juridice, cu care asociaţia sau fundaţia colaborează în mod frecvent în vederea realizării obiectului său de activitate pentru care aceasta solicită recunoaşterea statutului de utilitate publică;"

 

19. La articolul 56, partea introductivă a alineatului (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

"ART. 56 (1) Asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a oricărei alte persoane interesate:"

 

20. La articolul 56, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:

 

"(1^1) În cazul necomunicării datelor de identificare ale beneficiarului real în termenul prevăzut la art. 34^5 alin. (7), asociaţia se dizolvă, prin hotărâre judecătorească, la cererea Ministerului Public sau a Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor."

 

21. La articolul 56, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

 

"(3) Cauza de dizolvare prevăzută la alin. (1^1) poate fi înlăturată înainte de a se pune concluzii în fond."

 

22. La articolul 60, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

"(4) În cazul în care asociaţia sau fundaţia a fost dizolvată pentru motivele prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. a)-c) sau art. 56 alin. (1^1), bunurile rămase după lichidare vor fi preluate de către stat, prin Ministerul Finanţelor Publice, sau, după caz, de comuna sau oraşul în a cărui rază teritorială asociaţia sau fundaţia îşi avea sediul, dacă aceasta din urmă era de interes local."

 

23. La articolul 73, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

"(2) Registrul naţional se ţine de Ministerul Justiţiei prin direcţia de specialitate, în format electronic."

 

24. La articolul 74, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

"ART. 74 (1) În scopul constituirii şi funcţionării Registrului naţional, instanţele judecătoreşti sunt obligate ca, din oficiu, să comunice electronic Ministerului Justiţiei copii de pe hotărârile judecătoreşti rămase definitive privind constituirea, modificarea şi încetarea oricărei asociaţii, fundaţii sau federaţii, precum şi de pe înscrisurile doveditoare, în termen de 3 zile de la data rămânerii definitive a fiecărei hotărâri judecătoreşti. În acelaşi termen, instanţele judecătoreşti vor efectua transferul înscrierilor cuprinse în registrele speciale ţinute de acestea către serverul central instalat la sediul Ministerului Justiţiei."

 

25. La articolul 75, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

 

"ART. 75 (1) Registrul naţional al persoanelor juridice fără scop patrimonial este public, cu excepţia datelor care se supun reglementărilor privind protecţia datelor cu caracter personal şi a datelor din evidenţa privind beneficiarii reali ai asociaţiilor şi fundaţiilor.

(2) Ministerul Justiţiei eliberează, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de pe înregistrările efectuate în Registrul naţional şi de pe înscrisurile doveditoare, cu excepţia datelor care se supun reglementărilor privind protecţia datelor cu caracter personal."
 

Vă prezentăm gratuit Legea nr. 129 din 11 iulie 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, așa cum a fost publicată în Monitorul Oficial.

 

De asemenea, vă punem la dispoziție Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 31 ianuarie 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Pentru mai multe informatii ne gasiti si pe Facebook.

 

Text: Ion NISTOR - consilier juridic (detalii facebook, partener LegisTM)

 

Foto: Poza de Sebastian Herrmann pe Unsplash 

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, uramareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty