Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Ordine emise de M.E.C. in 2020

Inapoi
Home » Blog » Ordine emise de M.E.C. in 2020
Ordine emise de MEC in 2020 - LEGIStm
18/01/2021

ORDINE emise în anul 2020 de catre Ministerul Educaţiei şi Cercetării

 

Actele cu text ingrasat complet pot fi descarcate gratuit in PDF, resul se pot comanda individual sau puteti achizitiona aplicatia iLegis.

 

 1. O. nr. 1.200/22.10.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului fondurilor europene privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis VIITOR PENTRU TINERII NEETs I, aferentă Programului operational Capital uman 2014-2020, axa prioritară 1 "Initiativa Locuri de muncă pentru tineri", obiectivul specific 1.1 "Cresterea ocupării tinerilor NEETs someri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta în regiunile eligibile" si obiectivul specific 1.2 "îmbunătătirea nivelului de competente, inclusiv prin evaluarea si certificarea competentelor dobândite în sistem non-formal si informai al tinerilor NEETs someri cu vârsta între 16-29 ani, înregistrati la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidenta în regiunile eligibile".
 2. O. nr. 3.016/09.01.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Calendarului desfăsurării concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti în management educational, seria a 15-a.
 3. O. nr. 3019/10.01.2020 (M.E.C.) - Ordin al ministrului educatiei si cercetării pentru constituirea grupului de lucru privind elaborarea Normelor metodologice de aplicare a art. III din Legea nr. 221/2019 de modificare si completare a Legii educatiei nationale nr. 1/2011.
 4. O. nr. 3.063/16.01.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.750/2019.
 5. O. nr. 3.066/20.01.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind organizarea simulării evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VII l-a şi a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat naţional, în anul şcolar 2019-2020, şi pentru aprobarea calendarului acestora.
 6. O. nr. 3.067/20.01.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Normelor metodologice pentru vizarea actelor de studii, a anexelor la actele de studii si a documentelor scolare universitare emise de institutiile de învătământ superior din România.
 7. O. nr. 1.850/3069/11-12,20.01.2020 (M.S., M.E.C.) - ORDIN al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea "Curriculumului de pregătire în specialitatea obstetrică- ginecologie" din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.
 8. O. nr. 3.092/21.01.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Centralizatorului privind disciplinele din învătământul preuniversitar, domeniile si specializările absolventilor învătământului liceal pedagogic, postliceal si superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învătământul preuniversitar precum si disciplinele pentru examenul national de definitivare în învătământ 2020.
 9. O. nr. 3.115/27.01.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Metodologiei de alocare şi utilizare a fondului pentru dezvoltarea instituţionala a instituţiilor de învăţământ superior de stat.
 10. O. nr. 3.116/27.01.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Metodologiei de alocare a fondurilor bugetare pentru finantarea de bază si finantarea suplimentară a institutiilor de învătământ superior de stat din România, pentru anul 2020.
 11. O. nr. 3.125/29.01.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei si cercetării privind structura anului şcolar 2020-2021.
 12. O. nr. 3.126/29.01.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a cluburilor sportive universitare din subordinea instituţiilor de învăţământ superior de stat.
 13. O. nr. 3/3131/08-01,30.01.2020 (M.S., M.E.C.) - ORDIN al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea Curriculumului de pregătire în specialitatea oncologie medicală din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistentă medicală.
 14. O. nr. 3.132/30.01.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind constituirea şi utilizarea fondului pentru finanţarea situaţiilor speciale care nu pot fi integrate în formula de finanţare a instituţiilor de învăţământ superior de stat, pentru anul 2020.
 15. O. nr. 4/3166/08-01,03.02.2020 (M.S., M.E.C.) - ORDIN al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea Curriculumului de pregătire în specialitatea expertiza medicală a capacităţii de muncă, Curriculumului de pregătire în specialitatea medicină de laborator şi Curriculumului de pregătire în specialitatea neonatologie din anexa nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.
 16. O. nr. 3.200/07.02.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Metodologiei de evaluare a studiilor universitare de doctorat şi a sistemelor de criterii, standarde şi indicatori de performanţă utilizaţi în evaluare.
 17. O. nr. 3.201/543/07-02,21.02.2020 (M.E.C., M.M.P.S.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii şi protectiei sociale pentru modificarea Metodologiei de elaborare, actualizare şi gestionare a Registrului naţional al calificărilor profesionale din România, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale si al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 3.177/660/2019.
 18. O. nr. 3.237/12.02.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea alineatului (1) al articolului 2 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.714/2018 privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a Registrului Matricol Unic al Universităţilor din România.
 19. O. nr. 3.241/12.02.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Calendarului activităţilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învăţământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă, pentru cadrele didactice din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2019-2020.
 20. O. nr. 3.244/12-01-2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Calendarului sesiunii speciale de bacalaureat 2020 pentru absolvenţii de liceu participanţi la loturile olimpice şi la competiţiile sportive şi artistice internaţionale care se desfăşoară în perioada examenului naţional de bacalaureat - sesiunea iunie-iulie 2020.
 21. O. nr. 3.261/14.02.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea componentei Comisiei de elaborare si a Comisiei de validare a planurilor-cadru pentru învătământul primar, gimnazial, liceal si profesional.
 22. O. nr. 3.277/17.02.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea calendarului si a metodologiei de înscriere a copiilor în învătământul primar pentru anul scolar 2020-2021.
 23. O. nr. 3.307/21.02.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru aprobarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020.
 24. O. nr. 3.309/21.02.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea Criteriilor generale de admitere în învăţământul postliceal, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.346/2011.
 25. O. nr. 3.310/21.02.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea programelor de Limba română - curs de iniţiere pentru străinii adulţi care au dobândit o formă de protecţie internaţională în România şi resortisanţi ţări terţe şi Limba română - curs de iniţiere pentru copiii străini care au dobândit o formă de protecţie internaţională în România şi resortisanţi ţări terţe.
 26. O. nr. 3.338/26.02.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Aletheea" din municipiul Bucureşti. 
 27. O. nr. 3.344/26.02.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Liceul Tehnologic "Henri Coandă" din municipiul Dej.
 28. O. nr. 3.345/26.02.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa Creştină cu Program Prelungit "Seventh Heaven" din municipiul Cluj-Napoca.
 29. O. nr. 3.371/28.02.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru aprobarea conţinutului şi formatului foilor matricole anexe la Certificatele de absolvire a Programului de formare psihopedagogică (nivelul I şi nivelul II).
 30. O. nr. 3.374/28.02.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru completarea Centralizatorului privind disciplinele din învăţământul preuniversitar, domeniile si specializările absolvenţilor învăţământului liceai pedagogic, postliceal şi superior, probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum şi disciplinele pentru examenul naţional de definitivare în învăţământ 2020, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.092/2020.
 31. O. nr. 3.375/1786/576/02-03,23-03,03.03.2020 (M.E.C., M.F.P., M.M.P.S.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării, al ministrului finantelor publice si al ministrului muncii si protectiei sociale privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Editura Didactică si Pedagogică - S.A.
 32. O. nr. 3.453/06.03.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării pentru modificarea anexelor nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3261/2020 privind aprobarea componentei Comisiei de elaborare si a Comisiei de validare a planurilor-cadru pentru învătământul primar, gimnazial, liceal si profesional.
 33. O. nr. 3.454/06.03.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita "Don Castor" din municipiul Bucuresti.
 34. O. nr. 3.455/06.03.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învătământ, specializările si calificările profesionale ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019.
 35. O. nr. 3.456/06.03.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita cu Program Normal "Edustar" din municipiul Buzău.
 36. O. nr. 3.457/06.03.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învătământ, specializările si calificările profesionale ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 19 noiembrie 2018-22 noiembrie 2019.
 37. O. nr. 3.463/09.03.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National al Cercetării Stiintifice, precum si a componentei nominale a acestuia.
 38. O. nr. 3.472/10.03.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea programelor pentru sustinerea evaluării nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, începând cu anul scolar 2020-2021.
 39. O. nr. 3.856/30.03.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială Metropolitană "ARC" din municipiul Bucureşti.
 40. O. nr. 3.857/30.03.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Domino Servite" din comuna Voiteg.
 41. O. nr. 3.861/30.03.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învătământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Ioanid" din municipiul Bucureşti.
 42. O. nr. 3.974/01.04.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 24 octombrie-6 decembrie 2019.
 43. O. nr. 3.975/01.04.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Henri Coandă" din municipiul Oradea.
 44. O. nr. 3.976/01.04.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita "Sano Vita Active Kids" din municipiul Râmnicu Vâlcea.
 45. O. nr. 3.979/01.04.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniverşitar de stat evaluate în perioada 14 noiembrie - 6 decembrie 2019.
 46. O. nr. 3.980/01.04.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din municipiul Galati.
 47. O. nr. 3.985/01.04.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita "Piticul Curajos" din municipiul Bucuresti.
 48. O. nr. 3.986/01.04.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ "postliceal", domeniul "sănătate si asistentă pedagogică", calificările profesionale "asistent medical de laborator", "asistent medical de radiologie", "asistent medical balneofiziokinetoterapie si recuperare" din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală FEG din municipiul Bucuresti.
 49. O. nr. 3.988/01.04.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ "postliceal", domeniul "sănătate şi asistenţă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical de radiologie" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală Sanitară "Domniţa Ruxandra" din municipiul Bucureşti.
 50. O. nr. 3.992/02.04.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea functiilor de inspector scolar general, inspector scolar general adjunct din inspectoratele scolare si de director al casei corpului didactic.
 51. O. nr. 3.993/02.04.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăsurare a concursului pentru ocuparea functiei de inspector scolar din inspectoratele scolare.
 52. O. nr. 4.019/06.04.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind suspendarea organizării si desfăsurării evaluărilor nationale la finalul claselor a ll-a, a IV-a si a Vl-a, a simulării evaluării nationale pentru absolventii clasei a Vlll-a si a simulării probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, în anul scolar 2019-2020.
 53. O. nr. 4.020/07.04.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind derogarea de la prevederile legale în domeniul învătământului superior, pe durata stării de urgentă pe teritoriul României.
 54. O. nr. 4.032/09.04.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind modificarea unor acte normative.
 55. O. nr. 4.115/10.04.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea programelor pentru evaluarea natională pentru absolventii clasei a Vlll-a si pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat national în anul scolar 2019-2020.
 56. O. nr. 4.135/21.04.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Instructiunii pentru crearea si/sau întărirea capacitătii sistemului de învătământ preuniversitar prin învătare on-line.
 57. O. nr. 4.151/24.04.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind modificarea Metodologiei de primire la studii si scolarizare a cetătenilor străini începând cu anul scolar/universitar 2017-2018; aprobată prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 3.473/2017.
 58. O. nr. 4.156/27.04.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind regimul actelor de studii si al documentelor universitare în sistemul de învătământ superior.

 59. O. nr. 4.188/30.04.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Unităţii pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Preuniversitar.

 60. O. nr. 4.205/06.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licentă, de master si de doctorat, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice nr. 6.102/2016.

 61. O. nr. 4.206/06.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind luarea unor măsuri în domeniul învătământului superior din România.

 62. O. nr. 4.216/08.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru completarea Metodologiei-cadru de organizare şi înregistrare a programelor postuniversitare de către instituţiile de învăţământ superior, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.750/2019.

 63. O. nr. 4.220/769/08.05.2020 (M.E.C., M.S.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului sănătătii pentru stabilirea unor măsuri de prevenire si combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitătile/institutiile de învătământ.

 64. O. nr. 4.231/11.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Specială "Rază de Soare" din municipiul Arad.

 65. O. nr. 4.241/12.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind luarea unor măsuri pentru eficientizarea serviciilor furnizate de Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor.

 66. O. nr. 4.244/12.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării pentru modificarea si completarea calendarului si a metodologiei de înscriere a copiilor în învătământul primar pentru anul scolar 2020-2021, aprobate prin Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3277/2020.

 67. O. nr. 4.247/13.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea şi completarea Metodologiei de evaluare anuală a activităţii personalului didactic şi didactic auxiliar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 6.143/2011.

 68. O. nr. 4.248/13.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului educatiei nationale, interimar, nr. 4.916/2019 privind organizarea si desfăsurarea evaluării nationale pentru absolventii clasei a VIII-a în anul scolar 2019-2020.

 69. O. nr. 4.249/13.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării pentru modificarea si completarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice nr. 5.079/2016.

 70. O. nr. 4.253/13.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.241/2020 privind aprobarea Calendarului activitătilor prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învătământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licentă, pentru cadrele didactice din învătământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educatiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.553/2011, sesiunea 2019-2020.

 71. O. nr. 4.259/827/15.05.2020 (M.E.C., M.S.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării si al ministrului sănătătii pentru stabilirea unor măsuri de prevenire si combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unitătile/institutiile de învătământ, institutiile publice si toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educatiei si Cercetării.

 72. O. nr. 4.261/15.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea Metodologiei şi criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2020, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 3.307/2020.

 73. O. nr. 4.266/840/18-05,19.05.2020 (M.E.C., M.S.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii pentru punerea în aplicare a măsurilor privind sistemul de învăţământ în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României.

 74. O. nr. 4.267/841/18-05,19.05.2020 (M.E.C., M.S.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii pentru stabilirea unor măsuri de prevenire şi combatere a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2 în unităţile/instituţiile de învăţământ, instituţiile publice şi toate structurile aflate în subordonarea sau coordonarea Ministerului Educaţiei si Cercetării.

 75. O. nr. 4.298/20.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice susţinute de elevii secţiilor bilingve francofone în vederea obţinerii menţiunii speciale "secţie bilingvă francofonă" pe diploma de bacalaureat în anul şcolar 2019-2020.

 76. O. nr. 4.300/21.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind completarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 5.211/2018.

 77. O. nr. 4.302/21.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei si cercetării nr. 5.259/2019.

 78. O. nr. 4.303/21.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea şi completarea Metodologiei privind formarea continuă a personalului din învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului si sportului nr. 5.561/2011.

 79. O. nr. 4.307/21.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea si desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional-2020.

 80. O. nr. 4.311/21.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială din comuna Ocniţa.

 81. O. nr. 4.312/21.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Grădiniţa cu program prelungit nr. 1 din municipiul Carei.

 82. O. nr. 4.313/21.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială nr. 1 din comuna Izvoarele.

 83. O. nr. 4.316/21.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind organizarea şi desfăşurarea probelor specifice din cadrul examenului de bacalaureat, susţinute de absolvenţii secţiilor bilingve româno-spaniole în anul şcolar 2019-2020.

 84. O. nr. 4.317/21.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021.

 85. O. nr. 4.321/22.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale pentru absolvenţii învăţământului profesional cu durata de 3 ani, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.435/2014, pentru anul şcolar 2019-2020.

 86. O. nr. 4.322/22.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.434/2014 privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera tehnologică, pentru anul şcolar 2019-2020.

 87. O. nr. 4.323/22.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind modificarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile de pregătire practică, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.222/2011, pentru anul şcolar 2019-2020.

 88. O. nr. 4.324/22.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a învăţământului profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării stiintifice nr. 5.033/2016, pentru anul şcolar.

 89. O. nr. 4.325/22.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021

 90. O. nr. 4.326/22.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale si cercetării stiintifice nr. 5.068/2016, pentru anul şcolar 2020-2021.

 91. O. nr. 4.341/27.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea/ recunoaşterea nivelurilor de competenţă din cadrul probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale - examenul de bacalaureat naţional 2020.

 92. O. nr. 4.343/27.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 7 alin. (11), art. 561 şi ale pct. 61 din anexa la Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, privind violenţa psihologică - bullying.

 93. O. nr. 4.405/28.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învătământ, specializările si calificările profesionale ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 23 noiembrie 2017-13 decembrie 2019.

 94. O. nr. 4.406/28.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "King George II" din municipiul Bucureşti.

 95. O. nr. 4.408/28.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Standardului de pregătire profesională (SPP) şi a Programei şcolare pentru pregătirea practică din aria curriculară Tehnologii pentru clasa a Xl-a învăţământ profesional, inclusiv dual, pentru calificarea profesională de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor, lutier.

 96. O. nr. 4.421/29.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind organizarea si desfăsurarea examenului de atestare a competentelor profesionale ale absolventilor claselor de matematică-informatică si matematică-informatică, intensiv informatică, în anul scolar 2019-2020.

 97. O. nr. 4.422/29.05.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a probelor pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-IV de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţători-educatoare, pentru anul şcolar 2019-2020.

 98. O. nr. 4.440/02.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.916/2019 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a Vlll-a în anul şcolar 2019-2020.

 99. O. nr. 4.441/02.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020.

 100. O. nr. 4.450/03.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării absolvenţilor învăţământului liceal, filiera vocaţională, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.433/2014.

 101. O. nr. 4.458/04.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.908/2018 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Little Star" din municipiul Arad.

 102. O. nr. 4.459/04.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.668/2019 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita "Orhideea Kids" din municipiul Bucuresti.

 103. O. nr. 4.461/04.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind organizarea şi desfăşurarea testului de competenţe lingvistice pentru admiterea în clasa a V-a cu program intensiv de studiu al unei limbi moderne de circulaţie internaţională în anul şcolar 2019-2020.

 104. O. nr. 4.471/09.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ "postliceal", domeniul "sănătate si asistentă pedagogică", calificarea profesională "asistent medical de farmacie" din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Scoala Postliceală Sanitară "Carol Davila" din municipiul Târgu Jiu.

 105. O. nr. 4.472/09.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Grădinita "Montessori School of Iasi" din municipiul Iasi.

 106. O. nr. 4.473/09.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală "Henri Coandă" din municipiul Sebeş.

 107. O. nr. 4.474/09.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind acordarea acreditării pentru nivelul de învătământ "postliceal", domeniul "sănătate si asistenţă pedagogică", calificările profesionale "asistent medical generalis şi "asistent medical balneofiziokinetoterapie şi recuperare" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală FEG din municipiul Slobozia

 108. O. nr. 4.475/09.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Happy Junior" din municipiul Bucureşti.

 109. O. nr. 4.476/09.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învătământ, specializările si calificările profesionale ale unitătilor de învătământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 14 noiembrie 2019-6 martie 2020.

 110. O. nr. 4.477/09.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind acordarea acreditării pentru nivelurile de învăţământ, specializările şi calificările profesionale ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat evaluate în perioada 16 noiembrie 2017-6 decembrie 2019.

 111. O. nr. 4.478/09.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Postliceală ,Auxila" din municipiul Mediaş.

 112. O. nr. 4.479/09.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "preşcolar" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Dr. Luca" din municipiul Brăila.

 113. O. nr. 4.488/09.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Procedurii privind modalitatea de derulare online a activitătilor de evaluare externă în vederea acordării autorizatiei de functionare provizorie si a acreditării pentru unitătile de învătământ preuniversitar de stat si particular pe perioada stării de alerta.

 114. O. nr. 4.494/10.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.005/2014.

 115. O. nr. 4.495/10.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2020.

 116. O. nr. 4.510/11.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", filieră "vocaţională", profilul "sportiv", specializarea "instructor sportiv (disciplina sportivă rugby)" din cadrul unitătii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic Mecanic "Griviţa" din municipiul Bucureşti.

 117. O. nr. 4.511/11.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "liceal", filieră "vocaţională", profilul "sportiv", specializările "instructor sportiv (disciplina sportivă fotbal)" şi "instructor sportiv (disciplina sportivă handbal)" din cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic Construcţii de Maşini din oraşul Mioveni.

 118. O. nr. 1.076/4518/3936/12.06.2020 (M.S., M.E.C., M.M.P.S.) - ORDIN al ministrului sănătăţii, al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului muncii şi protecţiei sociale privind stabilirea măsurilor necesare în vederea redeschiderii creşelor, grădiniţelor, afterschool-urilor pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2.

 119. O. nr. 4.523/12.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru aprobarea Normelor metodologice privind procedura de avizare a acordului de primire pentru cercetătorii străini în scopul desfăşurării în România de activităţi de cercetare-dezvoltare-inovare.

 120. O. nr. 4.524/12.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind înfiintarea si organizarea programelor universitare de master didactic.

 121. O. nr. 4.532/15.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale, interimar, nr. 4.948/2019 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2020-2021.

 122. O. nr. 4.540/16.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ Jioeal", filieră "vocaţională", profilul "sportiv", specializarea "instructor sportiv" (disciplinele sportive "fotbal", "handbal", "baschet", "volei", "tenis de masă") din cadrul unitătii de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Tehnic "luliu Maniu" din municipiul Bucureşti.

 123. O. nr. 4.544/16.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice nr. 6.156/2016 privind organizarea si desfăsurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetătenii străini.

 124. O. nr. 4.549/17.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru suspendarea organizării si desfăşurării unor activităţi prevăzute în anexa nr. 19 ia Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019.

 125. O. nr. 4.567/18.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3.556/2017 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a admiterii în învăţământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor şi a Calendarului admiterii în învăţământul profesional dual de stat pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului naţional al calificărilor, pentru anul şcolar 2017-2018.

 126. O. nr. 4.596/19.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al documentelor şcolare gestionate de unităţile de învătământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale si cercetării stiintifice nr. 3.844/2016.

 127. O. nr. 4.617/22.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.087/2019 privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual pentru anul şcolar 2020-2021.

 128. O. nr. 4.621/23.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare.

 129. O. nr. 4.635/26.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind stabilirea modalităţii de acordare a voucherelor de vacanţă pentru unităţile/instituţiile de învăţământ de stat, Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi alte instituţii publice din subordinea acestuia, pentru anul 2020.

 130. O. nr. 4.655/30.06.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării, precum şi a componenţei nominale a acestuia.

 131. O. nr. 4.657/01.07.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.552/2017 privind componenţa Consiliului de etică şi management universitar.

 132. O. nr. 4.660/01.07.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.495/2020 pentru aprobarea Listei nominale a beneficiarilor Legii nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, pentru anul 2020.

 133. O. nr. 4.667/06.07.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea anexei nr. 19 la Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2020-2021, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.259/2019.

 134. O. nr. 4.676/07.07.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor si Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020-2024.

 135. O. nr. 4.679/08.07.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Calendarului desfăşurării concursului de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional, seria a 16-a.

 136. O. nr. 4.680/08.07.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 4.950/2019 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat naţional - 2020.

 137. O. nr. 4.685/10.07.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind schimbarea sediului Şcolii Primare din satul Floru, structură a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială din comuna Icoana.

 138. O. nr. 4.686/10.07.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic "Liviu Rebreanu" din oraşul Bălan.

 139. O. nr. 4.711/14.07.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind acordarea acreditării pentru nivelul de învăţământ "gimnazial", respectiv pentru nivelul "liceal", profilul "real", specializarea "ştiinţe ale naturii" din cadrul unităţii de învăţământ preu ni verşi tar de stat Colegiul Naţional "Cantemir Vodă" din municipiul Bucureşti.

 140. O. nr. 4.714/15.07.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică nr. 5.076/2014 pentru aprobarea Metodologiei privind recrutarea şi selecţia lectorilor de limba română care urmează să predea cursuri de limbă, literatură, cultură şi civilizaţie românească în universităţi din străinătate şi a Regulamentului privind funcţionarea Corpului lectorilor în cadrul Institutului Limbii Române.

 141. O. nr. 4.725/16.07.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind extinderea unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială "Kollo Miklos" din oraşul Ciumani.

 142. O. nr. 4.726/16.07.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru completarea art. 1 din Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 3.788/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Adeona Kindergarten" din municipiul Buzău.

 143. O. nr. 4.738/20.07.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea necesarului de dispozitive electronice cu conexiune la internet, precum şi a criteriilor de repartizare a acestor dispozitive achiziţionate prin Programul naţional "Şcoala de acasă".

 144. O. nr. 4.742/1334/21-07,27.07.2020 (M.E.C., M.S.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii pentru aprobarea constituirii grupului de lucru interministerial în vederea stabilirii normelor/ măsurilor pentru începerea anului scolar/anului universitar 2020-2021.

 145. O. nr. 4.749/24.07.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante în unităţile de învăţământ preuniversitar particular în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2.

 146. O. nr. 4.811/30.07.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei si cercetării privind aprobarea Metodologiei-cadru de înfiinţare, organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie.

 147. O. nr. 4.812/30.07.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru organizarea şi funcţionarea învăţământului pedagogic în sistemul de învăţământ preuniversitar.

 148. O. nr. 4.813/30.07.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei si cercetării pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de învăţământ preuniversitar cu statut de unităţi-pilot, experimentale şi de aplicaţie.

 149. O. nr. 4.916/03.08.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a competiţiilor sportive şcolare.

 150. O. nr. 4.979/14.08.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Metodologiei pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale.

 151. O. nr. 5.229/17.08.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru aprobarea metodologiilor referitoare la acordarea atestatului de abilitare, acordarea titlului de doctor, precum şi la soluţionarea sesizărilor cu privire la nerespecta re a standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existenţa plagiatului, în cadrul unei teze de doctorat.

 152. O. nr. 1.382/5248/04-08,19.08.2020 (M.S., M.E.C.) - ORDIN al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei şi cercetării pentru completarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

 153. O. nr. 5.271/25.08.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.315/2018 privind stabilirea gradelor pentru funcţiile de conducere din Ministerul Educaţiei şi Cercetării si din unităţile/instituţiile aflate în subordinea acestuia.

 154. O. nr. 5.272/25.08.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Gradinita cu program prelungit "Super Kids Center ODT" din municipiul Bucuresti.

 155. O. nr. 5.333/28.08.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind extinderea unitătii de învătământ preuniversitar de stat Liceul Teologic Baptist "Alexa Popovici" din municipiul Arad.

 156. O. nr. 5.356/28.08.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării pentru completarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.018/2013 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Gradinita "Sapte ani" din municipiul Bucuresti.

 157. O. nr. 5.400/31.08.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării pentru completarea Ordinului ministrului educatiei nationale si cercetării stiintifice nr. 5.858/2016 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară "Ana Lugojana" din municipiul Bucuresti.

 158. O. nr. 5.418/31.08.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind schimbarea sediului nivelului de învatamant "prescolar" din cadrul Colegiului National "Barbu Stirbei" din municipiul Călărasi.

 159. O. nr. 5.419/31.08.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind schimbarea sediului nivelului de învăţământ "preşcolar" din cadrul Şcolii Gimnaziale "Tudor Vladimirescu" din municipiul Călăraşi.

 160. O. nr. 5.427/31.08.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind schimbarea sediului Grădiniţei cu program prelungit din satul Zetea, structură a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic "Dr. P. Boros Fortunat" din satul Zetea.

 161. O. nr. 5.428/31.08.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind schimbarea sediului Grădiniţei cu program prelungit nr. 3 din oraşul Segarcea, structură a unităţii de învăţământ preuniversitar de stat Şcoala Gimnazială din oraşul Segarcea.

 162. O. nr. 5.434/31.08.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional pentru definitivare în învăţământul preuniversitar.

 163. O. nr. 5.440/31.08.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind acordarea acreditării unitătii de învătământ preuniversitar de stat Liceul "Voltaire" din municipiul Craiova.

 164. O. nr. 5.442/31.08.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind extinderea unitătii de învătământ preuniversitar particular Liceul Teoretic "Sfintii Trei Ierarhi" din municipiul Bucuresti.

 165. O. nr. 5.443/31.08.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Primară "Echilibria - Montessori Education" din orasul Voluntari.

 166. O. nr. 5.446/31.08.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale nr. 5.490/2013 privind acordarea autorizării de funcţionare provizorie pentru nivelul de învăţământ "gimnazial" din cadrul unitătii de învătământ preuniversitar particular Şcoala Gimnazială "Step by Step" din municipiul Bucureşti.

 167. O. nr. 5.447/31.08.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar.

 168. O. nr. 5.448/31.08.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării pentru completarea Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 3.618/2014 privind acordarea acreditării pentru unitatea de învătământ preuniversitar particular Scoala Gimnazială "Anastasia Popescu" din municipiul Bucuresti.

 169. O. nr. 5.449/31.08.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind organizarea, desfăşurarea şi calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat şi în învăţământul dual de stat pentru anul şcolar 2021-2022.

 170. O. nr. 5.453/31.08.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind organizarea si desfăsurarea examenului national de bacalaureat - 2021.

 171. O. nr. 5.455/31.08.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul şcolar 2020-2021.

 172. O. nr. 5.457/31.08.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022.

 173. O. nr. 5.459/31.08.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor din învăţământul profesional si tehnic preuniversitar în anul şcolar 2020-2021.

 174. O. nr. 5.460/31.08.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului pentru obţinerea atestatului de competenţă lingvistică pentru absolvenţii claselor cu studiu intensiv şi bilingv al unei limbi moderne şi pentru absolvenţii claselor cu predare în limbile minorităţilor, precum şi a atestatului pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din învăţământul preşcolar si primar de către absolvenţii claselor cu profil pedagogic, specializarea învăţător-educatoare.

 175. O. nr. 5.487/1494/31.08.2020 (M.E.C., M.S.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

 176. O. nr. 5.528/08.09.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind modificarea Metodologiei pentru înfiinţarea şi organizarea programelor de master didactic, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.524/2020 privind înfiinţarea şi organizarea programelor universitare de master didactic.

 177. O. nr. 5.545/10.09.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetarii pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind desfăsurarea activitătilor didactice prin intermediul tehnologiei si al internetului, precum si pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

 178. O. nr. 5.558/14.09.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea Calendarului de organizare si desfăsurare a examenului national de definitivare în învătământ în anul scolar 2020-2021.

 179. O. nr. 5.562/14.09.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a centrelor judeţene de excelenţă/ Centrului Municipiului Bucureşti de Excelenţă.

 180. O. nr. 5.564/14.09.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind măsuri de aplicare si corelare a planurilor de învătământ pentru învătământul profesional, liceal - filiera tehnologică si postliceal cu structura anului scolar 2020-2021.

 181. O. nr. 5.565/14.09.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind modificarea Metodologiei pentru constituirea corpului de profesori evaluatori pentru examenele şi concursurile naţionale, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei si cercetării nr. 4.979/2020.

 182. O. nr. 5.574/17.09.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind organizarea şi desfăşurarea concursurilor de ocupare a posturilor didactice/catedrelor care se vacantează pe parcursul anului şcolar în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coranavirusului SARS-CoV-2.

 183. O. nr. 5.578/17.09.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea Calendarului etapelor şi acţiunilor pentru stabilirea cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional pentru anul şcolar 2021-2022, precum şi a modelelor pentru avizarea de către Comitetul local de dezvoltare a parteneriatului social, Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic şi unitatea administrativ-teritorială a Proiectului cifrei de şcolarizare în învăţământul dual şi în învăţământul profesional.

 184. O. nr. 5.585/18.09.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 4.655/2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Etică a Cercetării Stiintifice, Dezvolării Tehnologice si Inovării, precum si a componentei nominale a acestuia.

 185. O. nr. 5.599/21.09.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru învătământul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati în unitătile de învătământ particular, precum si emiterea avizului conform în vederea organizării retelei unitătilor de învătământ preuniversitar pentru anul scolar 2021-2022.

 186. O. nr. 5.617/23.09.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind suspendarea activitătilor didactice care presupun prezenta fizică a elevilor si a cadrelor didactice în unitătile de învătământ preuniversitar în care sunt organizate sectii de votare pentru alegerile locale 2020.

 187. O. nr. 5.618/23.09.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.568/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv integrat.

 188. O. nr. 5.619/23.09.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 5.570/2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ cu program sportiv suplimentar.

 189. O. nr. 5.620/23.09.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind înfiintarea Centrului National de Excelentă Sfantu Gheorghe pentru pregătirea elevilor la disciplina sportivă handbal.

 190. O. nr. 5.629/25.09.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 6.156/2016 privind organizarea şi desfăşurarea anului pregătitor de limbă română pentru cetăţenii străini.

 191. O. nr. 5.638/28.09.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării pentru aprobarea Metodologiei privind echivalarea de către inspectoratele şcolare judeţene şi Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a perioadelor de studii efectuate în străinătate şi la organizaţiile furnizoare de educaţie, care organizează şi desfăşoară, pe teritoriul României, activităţi de învăţământ corespunzătoare unui sistem educaţional din altă ţară, înscrise în Registrul special al Agenţiei Române de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Preuniversitar, şi pentru aprobarea modelului atestatului de echivalare a studiilor efectuate în străinătate si în România.

 192. O. nr. 5.650/1670/29.09.2020 (M.E.C., M.S.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii privind modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/ instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2.

 193. O. nr. 5.655/29.09.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării de stabilire a tarifelor percepute de Centrul National Politici si Evaluare în Educatie pentru activităti derulate în vederea aprobării auxiliarelor didactice utilizate în învătământul preuniversitar pentru care se solicită acordul Ministerului Educatiei si Cercetării.

 194. O. nr. 5.658/30.09.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind aprobarea listei instituţiilor de învăţământ superior acreditate care pot organiza Programul de formare psihopedagogică în vederea certificării competenţelor pentru profesia didactică, în anul universitar 2020-2021.

 195. O. nr. 5.663/30-01-2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educaţiei şi cercetării privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Şcoala Primară "Little Genius" din municipiul Bucureşti.

 196. O. nr. 5.665/30.09.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind aprobarea listei universitătilor de prestigiu din alte state.

 197. O. nr. 5.708/08.10.2020 (M.E.C.) - ORDIN al ministrului educatiei si cercetării privind desemnarea membrilor Consiliului National pentru Finantarea Învătământului.

 

Autor: Ionut NISTOR - consilier juridic

 

Foto: Aaron Burden pe Unsplash

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2021. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty