Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Organizarea si finantarea rezidentiatului

Inapoi
Home » Blog » Organizarea si finantarea rezidentiatului
Prevederi noi privind privind organizarea si finantarea rezidentiatului--LEGIStm
02/07/2022

Prevederi noi privind privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

 

În Monitorul Oficial  nr. 622 din 24 iunie 2022  a fost publicată  Ordonanţa de Urgenţă nr. 87 din 23 iunie 2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind unele măsuri din domeniul sănătăţii.

 

Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009  a fost aprobată prin  Legea nr. 103 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în  Monitorul Oficial nr. 453 din 6 iulie 2012.

 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 87 din 23 iunie 2022 a intrat  în vigoare la data de 24 iunie 2022 și aduce o serie de noutăți privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului și modifică și completează unele acte normative din domeniul sănătăţii.

 

Cu privire la organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, actul normativ nou are  la  bază  următoarele argumente:

 

 

Ordonanţa de Urgenţă nr. 87 din 23 iunie 2022  prevede următoarele aspecte de noutate privind privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului:

    

     Articolul I

 

Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. La articolul 2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

(3) Cifra de şcolarizare pentru rezidenţiat este stabilită anual prin ordin al ministrului sănătăţii. La stabilirea cifrei de şcolarizare se are în vedere capacitatea de pregătire disponibilă comunicată de instituţiile de învăţământ superior cu profil medical acreditate, până cel târziu la data de 1 august a fiecărui an. Pentru domeniul medicină, cifra de şcolarizare este cel puţin egală cu numărul absolvenţilor cu diplomă de licenţă din promoţia anului în curs.

 

2. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Articolul 3

 

(1) Ministerul Sănătăţii organizează admiterea în rezidenţiatul pe locuri şi pe posturi, prin concurs naţional, cu tematică şi bibliografie unice, în temeiul unei metodologii aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei.

 

3. La articolul 4, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

(4) Pentru organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de rezidenţiat, Ministerul Sănătăţii poate încheia contracte cu instituţiile de învăţământ superior publice acreditate care au facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie în baza cărora se stabilesc atât obligaţiile, cât şi responsabilităţile părţilor.

 

4. La articolul 4, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:

 

(5) Necesarul de bunuri şi servicii aferente activităţilor ocazionate de organizarea concursului de rezidenţiat, precum şi categoriile de cheltuieli ce pot fi decontate se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii anterior semnării contractelor prevăzute la alin. (4).

 

5. La articolul 6, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:

 

(7) În situaţia în care un medic specialist, un medic dentist specialist sau un farmacist specialist înscris la programul de pregătire într-o altă specialitate în regim cu taxă într-una din sesiunile bianuale organizate de Ministerul Sănătăţii se înscrie la un nou program de pregătire într-o altă specialitate, acesta se află în stare de incompatibilitate şi are obligaţia de a opta, în scris, în maximum 15 zile de la data începerii unui nou program de pregătire pentru una dintre cele două specialităţi; în caz contrar se consideră că a renunţat la primul program de pregătire.

 

6. La articolul 8, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

 

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2024, gestionarea la nivel naţional a activităţii de pregătire în rezidenţiat, prin Registrul matricol naţional al rezidenţilor, se va face de către Ministerul Sănătăţii prin structura de specialitate, respectiv de Ministerul Educaţiei şi departamentele de învăţământ postuniversitar medical, medico-dentar şi farmaceutic din structura instituţiilor de învăţământ superior cu profil medical acreditate.

 

(4) Normele de gestionare a Registrului matricol naţional al rezidenţilor se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei.

 

7. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Articolul 9

 

(1) Pregătirea în rezidenţiat se desfăşoară în mod descentralizat, regional, la nivelul centrelor universitare cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate, prin departamentele de învăţământ postuniversitar medical, medico-dentar şi farmaceutic în unităţi sanitare publice aflate în subordinea Ministerului Sănătăţii, autorităţilor administraţiei publice locale, ministerelor şi instituţiilor cu reţea sanitară proprie, inclusiv în unităţi medico-militare sau aflate în administrarea universităţilor de medicină şi farmacie, precum şi în cabinete medicale individuale de medicină de familie.

 

8. La articolul 9^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Articolul 9^1

 

(1) Pregătirea în rezidenţiat se poate desfăşura şi în cadrul unităţilor sanitare private şi în instituţiile de învăţământ superior particulare acreditate, care au în structură programe de studii universitare de licenţă în domeniul medicină, medicină dentară sau farmacie.

 

9. La articolul 10, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) şi (4^2), cu următorul cuprins:

 

(4^1)Curriculumurile se revizuiesc ori de câte ori este nevoie, în funcţie de evoluţia ştiinţei şi tehnicii.

 

(4^2)Curriculumurile revizuite, precum şi cele aferente specialităţilor nou-înfiinţate sunt aprobate potrivit dispoziţiilor alin. (3) şi se aplică rezidenţilor care intră în pregătire în urma concursului de rezidenţiat organizat în trimestrul IV al anului respectiv.

 

10. La articolul 12, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

(3) Criteriile şi procedurile de acreditare/reacreditare în vederea derulării programelor de pregătire prin rezidenţiat pentru unităţile sanitare prevăzute la alin. (1), precum şi pentru unităţile sanitare prevăzute la art. 9 alin. (1) şi art. 9^1 alin. (1) sunt aprobate prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei.

 

Testeaza iLegis 3 zile

 

11. La articolul 13, după alineatul (2) se introduc patru noi alineate, alineatele (3)-(6), cu următorul cuprins:

 

(3) Începând cu data de 1 ianuarie 2023, cheltuielile de personal prevăzute la alin. (1) sunt suportate de la bugetul de stat, pentru persoanele care promovează un nou concurs de rezidenţiat, şi sunt confirmate prin ordin al ministrului sănătăţii, în limita a maximum 10 ani de pregătire.

 

(4) În termenul prevăzut la alin. (3) persoanele în cauză pot începe maximum 3 programe de rezidenţiat dacă nu finalizează cel puţin unul dintre acestea cu promovarea examenului de specialist. La calculul celor 3 programe de rezidenţiat se iau în considerare şi eventualele schimbări de specialitate potrivit art. 22^2.

 

(5) După expirarea termenului prevăzut la alin. (3) cheltuielile de personal prevăzute la alin. (1) se pot suporta din bugetele unităţilor sanitare angajatoare.

 

(6) În vederea aplicării prevederilor alin. (3) şi (5), precum şi pentru monitorizarea pregătirii rezidenţilor, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti au obligaţia de a raporta lunar Ministerului Sănătăţii datele privind situaţia acestora.

 

12. La articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

(3) Examenul prevăzut la alin. (2) se organizează de Ministerul Sănătăţii în centrele universitare cu facultăţi de medicină generală, stomatologie şi farmacie acreditate în care s-a efectuat pregătirea. Comisiile de examinare şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor sunt formate din specialişti şi sunt numite prin ordin al ministrului sănătăţii la propunerea instituţiilor de învăţământ superior publice acreditate, care au facultăţi de medicină, stomatologie şi farmacie acreditate, cu avizul colegiilor profesionale.

 

13. La articolul 15, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:

 

(3^1)Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pentru specialitatea anestezie şi terapie intensivă şi, respectiv, specialitatea medicină de urgenţă examenul se organizează potrivit metodologiei specifice aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

 

14. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Articolul 17

 

(1) Rezidenţiatul pe locuri se organizează pentru un număr de locuri în acord cu necesităţile din teritoriu, stabilit conform previziunilor pe specialităţi pentru următorii 3-7 ani transmise de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe baza criteriilor stabilite de Ministerul Sănătăţii, conform politicilor de resurse umane promovate.

 

15. După articolul 18^2 se introduce un nou articol, articolul 18^3, cu următorul cuprins:

 

Articolul 18^3

 

În unităţile sanitare publice, posturile devenite vacante ca urmare a încetării contractelor individuale de muncă încheiate cu rezidenţii pe post pot fi ocupate prin concurs de către rezidenţii aflaţi în anul 3-6 de pregătire, cu avizul Ministerului Sănătăţii.

 

16. La articolul 19, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:

 

(1^1)Metodologia-cadru de înscriere la programul de pregătire în cea de-a doua specialitate în baza prevederilor alin. (1) lit. b) se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.

 

(1^2)Persoanele înscrise la programul de pregătire în cea de-a doua specialitate potrivit alin. (1) lit. b) sunt confirmate în specialitatea de pregătire prin ordin al ministrului sănătăţii.

 

17. La articolul 20, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), stagiile de pregătire efectuate în prima specialitate, similare ca durată şi conţinut, care se regăsesc în curriculumul de pregătire al celei de-a doua specialităţi, se echivalează de către Ministerul Sănătăţii în limita a maximum jumătate din durata totală a noii specialităţi, la recomandarea coordonatorului de rezidenţiat sau directorului de program de rezidenţiat, după caz, şi cu avizul instituţiei de învăţământ superior cu profil medical acreditate unde se derulează programul de pregătire.

 

18. După articolul 22^1 se introduce un nou articol, articolul 22^2, cu următorul cuprins:

 

Articolul 22^2

 

(1) Medicii rezidenţi pe loc pot solicita schimbarea specialităţii alese în urma concursului de rezidenţiat în termen de maximum 36 de luni de la data începerii pregătirii, cu condiţia ca punctajul obţinut la concursul de rezidenţiat promovat să fie cel puţin egal cu cel mai mic punctaj de la specialitatea solicitată în centrul universitar respectiv şi numai cu avizul de primire al instituţiei de învăţământ superior cu profil medical acreditate şi al unui coordonator acreditat din centrul universitar de pregătire. Avizul coordonatorului/directorului de program va conţine obligatoriu şi recomandarea privind stagiile ce pot fi echivalate ca urmare a schimbării specialităţii. Schimbarea specialităţii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, o singură dată pentru acelaşi concurs de rezidenţiat promovat.

 

(2) În cazul medicilor stomatologi rezidenţi şi respectiv al farmaciştilor rezidenţi, termenul prevăzut la alin. (1) este de maximum 18 luni.

 

(3) Rezidenţii care schimbă specialitatea în condiţiile prevăzute la alin. (1), respectiv alin. (2) au obligaţia de a comunica Ministerului Sănătăţii dovada încheierii noului contract individual de muncă sau a actului adiţional la contractul individual de muncă, după caz, în termen de 45 de zile de la data emiterii ordinului ministrului sănătăţii.

 

19. La articolul 23, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:

 

(3) Medicii rezidenţi care nu s-au prezentat la examenul de specialist pot fi încadraţi cu contract individual de muncă pe durată determinată de maximum un an de la finalizarea stagiului de pregătire, în funcţia de medic, în unităţi sanitare publice care înregistrează deficit de personal şi sub îndrumarea unui medic cu drept de liberă practică în specialitatea respectivă.

 

Universul Juridic - LEGIStm

 

(4) Lista unităţilor sanitare publice prevăzute la alin. (3) se publică pe site-ul direcţiei de sănătate publică şi se actualizează trimestrial.

 

20. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

 

Articolul 29

 

(1) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii cetăţeni ai unui alt stat decât statele membre ale Uniunii Europene, statele aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene pot efectua specializare în rezidenţiat prin Ministerul Educaţiei, cu respectarea prevederilor legale, în una dintre specialităţile prevăzute în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

 

(2) Locurile de rezidenţi, oferite românilor de pretutindeni de către Ministerul Educaţiei, conform Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se ocupă prin concurs în condiţiile metodologiei prevăzute la art. 3 alin. (1).

 

(3) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, români de pretutindeni, care ocupă prin concurs un loc de rezident în condiţiile prevăzute la alin. (2) sunt confirmaţi în rezidenţiat prin ordin al ministrului educaţiei.

 

(4) Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, români de pretutindeni, confirmaţi în rezidenţiat potrivit alin. (3) pot solicita Ministerului Sănătăţii încadrarea ca rezidenţi pe loc cu contract individual de muncă pe durată determinată, în condiţiile prevăzute la art. 17 alin. (2), dacă obţin drept de muncă pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.

 

(5) Specializarea pentru persoanele prevăzute la alin. (1) şi (3) se face în limba română, cu respectarea duratei şi curriculumului de pregătire prevăzute pentru rezidenţiatul în specialitatea respectivă în România.

 

(6) Examenul de specialitate se organizează de către Ministerul Sănătăţii, la sfârşitul specializării, cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 15, în sesiune comună.

 

21. În cuprinsul ordonanţei, sintagmele „medic dentist“, „medicină dentară“ şi „Colegiul Medicilor Dentişti din România“ se înlocuiesc cu sintagmele „medic stomatolog“, „stomatologie“ şi „Colegiul Medicilor Stomatologi din România“.

 

Articolul II

 

(1) Până la data de 31 decembrie 2023, Caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului, prevăzut la art. 10 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează atât în format letric, cât şi în format electronic, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranţă informatică şi cu protecţia datelor cu caracter personal, potrivit dispoziţiilor Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 

(2) Începând cu data de 1 ianuarie 2024, Caietul de monitorizare a pregătirii rezidentului, prevăzut la art. 10 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, se completează doar în format electronic. Validarea înscrisurilor se face de către coordonator/directorul de program.

 

Articolul III

 

Prevederile art. 13 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică rezidenţilor aflaţi în pregătire la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

Articolul IV

 

Prin derogare de la prevederile art. 15 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, în vederea prezentării la examenul pentru obţinerea titlului de medic, medic stomatolog şi, respectiv, farmacist specialist, medicii rezidenţi, medicii stomatologi rezidenţi şi farmaciştii rezidenţi detaşaţi în alte unităţi sanitare sau care au întrerupt stagiul în care se aflau, în conformitate cu prevederile art. 19 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sunt consideraţi în perioada respectivă în stagiul de bază în specialitatea în care au fost confirmaţi prin ordin al ministrului sănătăţii. Procedura de modificare şi/sau adaptare a curriculumului de pregătire până la finalizarea duratei de pregătire prin rezidenţiat se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

Articolul V

 

De prevederile art. 29 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază şi medicii, medicii dentişti şi farmaciştii, români de pretutindeni, aflaţi în pregătire la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pe locurile de rezidenţi, oferite românilor de pretutindeni de către Ministerul Educaţiei, dacă au drept de muncă pe teritoriul României.

 

Articolul VI

 

În vederea aplicării prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, normele de gestionare a Registrului matricol naţional al rezidenţilor se aprobă în termen de maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

Articolul VII

 

În vederea aplicării prevederilor art. 12 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului educaţiei se aprobă în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

Articolul VIII

 

În vederea aplicării prevederilor art. 13 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, datele şi procedura de raportare se stabilesc prin ordin al ministrului sănătăţii în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

 

(...)

Articolul XIV

 

Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă renumerotare.

 

Ministerul Sănătății pune la dispoziția rezidenților modalitatea aprobată în prezent pentru schimbarea de specialitate, aici https://rezidentiat.ms.ro/reprofilare/_reprofilare.html .

 

Site-ul oficial al concursurilor naționale de rezidențiat poate fi urmărit la adresa https://rezidentiat.ms.ro/.

 

Pentru  cititorii și abonații LegisTM  punem  la  dispoziție:

 

  1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  2. Legea nr. 103 din 4 iulie 2012 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, cu modificările şi completările ulterioare
  3. Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
  4. Ordonanţa Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare, cu Norme Metodologice incluse în cuprinsul actului
  5. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare
  6. Ordin Comun nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medical, cu modificările și completările ulterioare
  7. Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

 

Autor: Ionut NISTOR - consilier juridic

 

Foto: JESHOOTS.COM pe Unsplash

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

 

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2022. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty