Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Procedura in vederea ocuparii unui post vacant

Inapoi
Home » Blog » Procedura in vederea ocuparii unui post vacant
loc de munca vacant - legistm
20/01/2018

Procedura în vederea ocupării unui post vacant/temporar vacant

 

Începând cu 1 ianuarie 2018, până la 31 decembrie 2018, în baza Ordonanței de urgenţă nr. 90 din 6 decembrie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, s-a suspendat ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Pentru posturile pentru care au fost demarate procedurile de organizare a concursurilor anterior intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, anume 07 decembrie 2017, precum şi pentru cele a căror ocupare a fost deja aprobată de Guvern prin memorandum, procedurile de ocupare a acestora, se continuă, conform prevederilor în vigoare la acea dată. 

 

Prin excepţie de la aceste prevederi, ordonatorii de credite pot aproba ocuparea unui procent de maximum 50% din totalul posturilor ce se vor vacanta după data de 1 ianuarie 2018, numai în condiţiile încadrării în cheltuielile de personal aprobate prin buget. 

 

Tot prin excepţie, în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în şedinţa Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituţiile şi autorităţile publice, cu justificarea necesităţii şi cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinaţie în buget. 

 

Codul Muncii, ca act normativ care reglementează domeniul raporturilor de muncă, modul în care se efectuează controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă, precum şi jurisdicţia muncii, prevede ca încadrarea salariaţilor la instituţiile şi autorităţile publice şi la alte unităţi bugetare să se facă numai prin concurs sau examen, după caz.

 

Așadar, posturile vacante existente în statul de funcţii vor fi scoase la concurs, în raport cu necesităţile fiecărei unităţi.

 

În cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării unui post vacant nu s-au prezentat mai mulţi candidaţi, încadrarea în muncă se face prin examen.

 

Principiile generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice sunt  prevăzute în:

 

 

Condiţiile de organizare şi modul de desfăşurare a concursului/examenului se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului, anume prin Hotărârea nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.

 

În vederea ocupării unui post vacant sau temporar vacant, angajatorul, prin comisia de concurs, întocmește o  documentaţie numită Propunerea privind organizarea şi desfăşurarea concursului de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant care trebuie să cuprindă următoarele:

 

 

Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare şi documente expres indicate, cu relevanţă pentru funcţia contractuală vacantă sau temporar vacantă pentru care se organizează concursul. Bibliografia întocmită este aprobată de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice. Tematica concursului se stabileşte pe baza bibliografiei.

 

Angajatorul are obligaţia să publice, cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de data stabilită, pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post vacant, respectiv cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru prima probă a concursului pentru ocuparea unui post temporar vacant, anunţul privind concursul în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, într-un cotidian de largă circulaţie, precum şi la sediul acesteia. 

 

Adresa: Regia Autonomă Monitorul Oficial, Sediul central - Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, cod 012329, http://www.monitoruloficial.ro, e-mail ramo@ramo.ro.

 

Odată cu adoptarea Hotărârii Guvernului nr. 1027/2014 pentru modificarea şi completarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, portalul posturi.gov.ro centralizează și posturile vacante de personal contractual din toate entitățile publice din România.  Portalul posturi.gov.ro reprezintă unificarea într-un portal unic a informațiilor privind posturile vacante din cadrul autorităților și instituțiilor publice din România. Este, în același timp, o modalitate de respectare a principiului transparenței faţă de cetăţeni şi faţă de societatea civilă. Scopul portalului este informarea publicului interesat de ocuparea unui loc de muncă în cadrul administrației centrale și locale din România.

 

Documentele aferente concursului, respectiv anunţul cuprinzând condiţiile generale şi specifice, calendarul de desfăşurare a concursului, bibliografia şi, după caz, tematica, se transmit spre publicare către portalul posturi.gov.ro, prin intermediul adresei de e-mail posturi@gov.ro, în termenele prevăzute. 

 

Afișarea anunțurilor se face obligatoriu și pe pagina de internet a instituţiilor şi autorităţilor publice, la secţiunea special creată în acest scop.

 

Anexă

 

SEDIU

PERSOANĂ CONTACT

TELEFON

FAX

E-MAIL

 

CĂTRE,

REGIA AUTONOMĂ „MONITORUL OFICIAL“

Sediul central - Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureşti, cod 012329, Tel. 021 318 51 28; 021 318 51 29; 021 318 51 31; int. 138 / 251, e-mail: ramo@ramo.ro

Fax 021 401 00 71; 021 401 00 72;

 

 

Subscrisa……………………………………………………………cu sediul in: loc………………………………., str……………………., nr…………….., jud………………….…,vă rugăm să publicaţi, în conformitate cu art. 7 alin (4) aprobat de H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, anunţul de concurs pentru post contractual. 

 

Menţionăm că dorim publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în data de…………….…..

 

Reprezentant legal,

Nume, funcţie

Semnătura şi ştampila,

………………………

descarca cerere

 

ANUNT CONCURS PENTRU POST CONTRACTUAL

 

Subscrisa …………………….. cu sediul in: loc…………………, str……………………., nr……, jud……………. organizează concurs pentru ocuparea următorului post contractual aprobat prin H.G. nr. 286/2011, modificat şi completat de H.G. nr. 1027/2014, în cadrul instituţiei.

 

Denumirea postului - ............................. - post vacant contractual pe perioadă nedeterminată.

Condiţii specifice de participare la concurs:

-nivelul studiilor: ...............................

-vechime în specialitate studiilor necesare ocupării postului:-....................

Data, ora şi locul de desfăşurare a concursului:

Proba scrisă: data de ……......…, ora….., la sediul ………….

Proba practică: data de ……...…, ora….., la sediul ………….

Proba de interviu: data de …......., ora ….., la sediul…..........

Data limită până la care candidaţii vor depune actele pentru dosarul de concurs este  .................., la sediul …………………...

 

Date contact: ..............................tel.: ........................

Pentru mai multe informatii ne gasiti si pe Facebook.

 

Foto: pexels.com

Text: Ion NISTOR - jurist

Testeaza acum aplicatia iLegis

 

Testeaza iLegis

 

Copyright © 2004-2018. Toate drepturile rezervate LEGIS TM.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty