Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Instagram Youtube
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Programul Start-up Nation

Inapoi
Home » Blog » Programul Start-up Nation
start-up nation
06/12/2018

Programul Start-up Nation`

 

Programul Start-up Nation este un program de încurajare și de stimulare a înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat prin intermediul Oficiilor Teritoriale pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii și Cooperație.

 

Temeiul legal al  Programului Start-up Nation

 

Programul se desfășoară în conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici, cu modificările și completările ulterioare, cu  prevederile Legii nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind înființarea, organizarea și funcționarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, cu modificările și completările ulterioare.

 

Obiectivul principal al Programului Start-up Nation

 

Obiectivul principal al Programului îl constituie stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii și îmbunătățirea performanțelor economice ale acestora, crearea de noi locuri de muncă, inserția pe piață muncii a persoanelor defavorizate, șomerilor și absolvenților, creșterea investițiilor în tehnologii noi inovative. 

 

Aplicabilitatea  Programului Start-up Nation

 

Programul se aplică pe întreg teritoriul României, în toate cele 8 regiuni de dezvoltare.

 

Responsabiliatea implementării Programului Start-up Nation

 

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat (http://www.imm.gov.ro) implementează în perioada 2017-2020 Programul pentru stimularea înfiinţării de întreprinderi mici şi mijlocii, denumit în continuare Programul Start-up Nation - Romania (http://www.imm.gov.ro/2018/12/04/start-up-nation-2018-ultimul-pas-inainte-de-depunerea-proiectelor).

 

Beneficiarii Programului Start-up Nation - Romania

 

Întreprinderile beneficiare ale Programului «Start-up Nation - Romania» sunt întreprinderile înfiinţate după data de 30 ianuarie 2017 în baza prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată.

 

Beneficiarii Programului Start-up Nation - Romania trebuie să facă dovada că îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanţare:

 

a) criteriile de eligibilitate impuse de legislaţia în domeniul ajutoarelor de minimis,

b) condiţiile de eligibilitate prevăzute în schema de ajutor de minimis care va fi aprobată potrivit art. 8 al  Ordonanței de Urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici, cu modificările și completările ulterioare, 

c) condiţiile specifice în cazul finanţării din fonduri europene.

 

Întreprinderile beneficiare sunt întreprinderile înfiinţate după data de 30 ianuarie 2017 de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acţionar sau de asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfăşoară sau care a desfăşurat aceeaşi activitate autorizată pentru care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.

 

Prin Programul «Start-up Nation - Romania» se acordă un ajutor de minimis unui număr maxim anual de 10.000 de beneficiari întreprinderi mici şi mijlocii în sensul Legii nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, în sumă maximă de 200.000 lei/beneficiar, reprezentând 100% din valoarea cheltuielilor eligibile.

 

Sumele necesare implementării Programului «Start-up Nation - Romania» se asigură anual de la bugetul de stat cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat şi/sau din fonduri externe.

 

În procesul de implementare a Programului «Start-up Nation - Romania», indiferent de sursa de finanţare, se utilizează atât mecanismul rambursării cheltuielilor efectuate, cât şi cel al decontării cererilor de plată, aşa cum sunt reglementate de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016.

 

În afara obligaţiilor stabilite prin actele normative în vigoare, aplicabile oricărui operator economic, întreprinderea beneficiară de ajutor de minimis în condiţiile Programului «Start-up Nation - Romania» are şi obligaţia să facă dovada, cel târziu la momentul depunerii ultimei cereri de plată sau de rambursare, a angajării prin proiect, cu contract de muncă pe durată nedeterminată şi cu normă întreagă, a minimum unui loc de muncă pentru care beneficiază de finanţare, precum şi obligaţia menţinerii acestuia pentru cel puţin 2 ani după finalizarea implementării proiectului.

 

Etape pentru obţinerea ajutorului de minimis

 

Înregistrarea pentru obţinerea ajutorului de minimis se realizează prin parcurgerea următoarelor etape: 

 

a) pentru a beneficia de ajutorul de minimis solicitantul trebuie să se înregistreze şi să completeze on-line planul de afaceri;

b) planul de afaceri corect şi integral completat se transmite şi se înregistrează on-line o singură dată în cadrul unei sesiuni de înscriere, aplicaţia on-line nepermiţând înscrierea de două ori a aceluiaşi solicitant în aceeaşi sesiune de înscriere;

c) aplicaţia on-line generează automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuării înregistrării planului de afaceri şi punctajul obţinut.

 

Etape pentru evaluarea planului de afaceri

 

Evaluarea planului de afaceri se realizează prin parcurgerea următoarelor etape:

 

a) pe baza criteriilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă, aplicaţia on-line generează automat punctajul în urma transmiterii planului de afaceri;

b) verificarea administrativă şi de eligibilitate, precum şi verificarea veridicităţii şi coerenţei informaţiilor înscrise în planul de afaceri se efectuează în ordinea punctajului generat de aplicaţia on-line, în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis prevăzute la art. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici, cu modificările și completările ulterioare;

c) solicitanţii pot beneficia de finanţare nerambursabilă obţinută în cadrul Programului «Start-up Nation - Romania» o singură dată. 

Contractarea şi finanţarea se realizează în conformitate cu prevederile schemei de ajutor de minimis prevăzute la art. 5 din Ordonanța de Urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici, cu modificările și completările ulterioare.

 

Plata se face anual în limita creditelor bugetare evidenţiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv al Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat. Pentru contractele semnate într-un an în baza creditelor de angajament, plata se poate face în limita creditelor bugetare evidenţiate în bugetul aprobat pentru anul respectiv şi a creditelor bugetare aprobate pentru anii următori până la ultimul contract semnat.

 

Măsurile de natura ajutorului de minimis se implementează prin intermediul unei scheme de ajutor de minimis, care se aprobă prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat şi se derulează cu respectarea criteriilor stabilite de normele europene şi de legislaţia naţională în domeniu.

 

Raportarea şi monitorizarea ajutoarelor acordate în baza schemei de ajutor se fac în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene în vigoare. 

 

Activităţile şi cheltuielile eligibile sunt menţionate în schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 5  al Ordonanței de Urgență nr. 10/2017 pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici, cu modificările și completările ulterioare.

 

Recuperarea ajutorului de minimis şi dobânda aferentă se va efectua potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare.

 

În cazul în care se constată că beneficiarii nu au respectat obligaţia păstrării locurilor de muncă şi a investiţiei pe perioada prevăzută în schema de ajutor de minimis, au făcut declaraţii incomplete sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de minimis sau au schimbat destinaţia acestuia ori se constată că nu au respectat obligaţiile prevăzute în contractul de finanţare, se recuperează total ajutorul de minimis acordat.

 

Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii ajutorului până la data recuperării acestuia. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin legislaţia specifică naţională şi europeană în vigoare.

 

Schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 5 din Ordonanța de Urgență 10/2017 se elaborează şi se aprobă prin ordin al ministrului pentru mediul de afaceri, comerţ şi antreprenoriat, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Schema de ajutor minimis Start–up Nation 2018

 

Descarca proiect actualizat procedura implementare

Descarca proiect actualizat model plan de afaceri

 

Text: Ion NISTOR - consilier juridic (detalii facebook, partener LegisTM)

 

Foto: aippimm.ro

 

Testeaza acum aplicatia iLegis

 

Testeaza iLegis

 

Copyright © 2004-2018. Toate drepturile rezervate LEGIS TM.

 

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2024. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty