Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Protectia si promovarea drepturilor copilului

Inapoi
Home » Blog » Protectia si promovarea drepturilor copilului
Protectia si promovarea drepturilor copilului
12/05/2020

 Protecţia şi promovarea drepturilor copilului

 

În anul 1946 a luat ființă UNICEF - Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite cu scopul de oferi asistență umanitară și pentru dezvoltarea copiilor și mamelor lor în țările în curs de dezvoltare.

 

Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite a fost creat de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite. În 1953, numele său a fost prescurtat în Fondul pentru Copii al Națiunilor Unite, dar este mai cunoscut sub acronomimul său popular UNICEF.

 

Cu sediul în New York, UNICEF oferă asistență umanitară și pentru dezvoltarea copiilor și mamelor lor în țările în curs de dezvoltare. Agenție fondată prin voluntariat, UNICEF supraviețuiește prin fonduri guvernamentale și donații private. UNICEF a primit în 1965 Premiul Nobel pentru Pace.

 

UNICEF se concentrează în principal pe cinci priorități de bază: educația fetelor, plus de imunizare, protecția copilului, HIV/SIDA și copilărie pentru copii. Alte priorități includ supraviețuirea copiilor, copilul și familia și sporturi pentru dezvoltare.

 

Îmbunătățirea naturii acestor priorități se face printr-o gamă de 14 metode, începând cu intervenții directe și legale, educație și până la colectare de date prin cercetări și recensăminte [1].

 

România a fost printre primele state care au aderat la Convenţia cu privire la drepturile copilului [2], adoptată la 20 noiembrie 1989 de Adunarea Națiunilor Unite. Ţara noastră a ratificat Convenţia în septembrie 1990.

 

Testeaza iLegis

Convenția asupra Drepturilor Copilului a fost adoptată de către Adunarea Generala a Națiunilor Unite la data de 20 noiembrie 1989. Convenția a fost asumată și de România prin adoptarea legii Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Convenției cu privire la drepturile copilului (publicată în Monitorul Oficial nr. 314 din 13 iunie 2001) [3].

 

Convenția privind Drepturile Copilului încorporează, mai mult decât oricare alt document, întreg spectrul drepturilor omului – civile, politice, economice, sociale și culturale cu scopul de a asigura dezvoltarea completa a potențialului copiilor într-o atmosfera de libertate, demnitate și justiție. Convenția definește într-un mod cuprinzător drepturile copilului [4].

 

Implementarea drepturilor copilului este detaliată în România în numeroase acte normative, un loc central ocupându-l Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, lege care până în prezent a suferit modificări și completări, fiind republicată [5].

 

Forma prezentă a Legii nr. 272/2004 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de:

 

 

Ultima modificare și completare a Legii nr. 272/2004 a fost realizată de Parlament prin LEGEA nr. 45 din 3 aprilie 2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial nr. 287 din 6 aprilie 2020. Data intrării în vigoare: 09 aprilie 2020.


  Articolul unic al Legii nr. 45 din 3 aprilie 2020 prevede:


,,Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 5 martie 2014, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

 

1. La articolul 46 alineatul (3), partea introductivă şi litera i) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
 

"(3) Organele de specialitate ale administraţiei publice centrale, autorităţile administraţiei publice locale, precum şi orice alte instituţii publice sau private cu atribuţii în domeniul sănătăţii şi în domeniul educaţiei sunt obligate să adopte, în condiţiile legii, toate măsurile necesare pentru:

 

(...)
 

i) derularea sistematică în unităţile şcolare, cel puţin o dată pe semestru, de programe de educaţie pentru viaţă, inclusiv educaţie sexuală pentru copii, în vederea prevenirii contactării bolilor cu transmitere sexuală şi a gravidităţii minorelor."


2. La articolul 46 alineatul (3), după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:
 

"j) derularea sistematică în unităţile şcolare, cel puţin o dată pe semestru, de programe de educaţie pentru sănătate, inclusiv pentru dezvoltarea capacităţilor psihoemoţionale, a competenţelor sociale şi interpersonale."
 

3. La articolul 52 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:
 

"g) facilitarea accesului la programe de educaţie pentru sănătate al tuturor elevilor înscrişi în învăţământul preuniversitar."
  

Urmărirea procesului legislativ poate fi urmărit aici: Pl-x nr. 119/2019-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck2015.proiect?cam=2&idp=17540 [6].

 

Dispoziţii generale

 

Legea nr. 272/2004 reglementează cadrul legal privind respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului.

 

Potrivit acesteia, autorităţile publice, organismele private autorizate, precum şi persoanele fizice şi persoanele juridice responsabile de protecţia copilului sunt obligate să respecte, să promoveze şi să garanteze drepturile copilului stabilite prin Constituţie şi lege, în concordanţă cu prevederile Convenţiei Organizaţiei Naţiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr. 18/1990, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale celorlalte acte internaţionale în materie la care România este parte.

 

Legea nr. 272/2004, cât și orice alte reglementări adoptate în domeniul respectării şi promovării drepturilor copilului, precum şi orice act juridic emis sau, după caz, încheiat în acest domeniu se subordonează cu prioritate principiului interesului superior al copilului.

 

Interesul superior al copilului se circumscrie dreptului copilului la o dezvoltare fizică şi morală normală, la echilibru socioafectiv şi la viaţa de familie.

 

Principiul interesului superior al copilului este impus inclusiv în legătură cu drepturile şi obligaţiile ce revin părinţilor copilului, altor reprezentanţi legali ai săi, precum şi oricăror persoane cărora acesta le-a fost plasat în mod legal.

 

Principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, întreprinse de autorităţile publice şi de organismele private autorizate, precum şi în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti.

 

Autorităţile publice, organismele private autorizate și instanţele judecătoreşti sunt obligate să implice familia în toate deciziile, acţiunile şi măsurile privitoare la copil şi să sprijine îngrijirea, creşterea şi formarea, dezvoltarea şi educarea acestuia în cadrul familiei.

 

Testeaza iLegis

În determinarea interesului superior al copilului se au în vedere cel puţin următoarele:

 

a) nevoile de dezvoltare fizică, psihologică, de educaţie şi sănătate, de securitate şi stabilitate şi apartenenţă la o familie;

b) opinia copilului, în funcţie de vârsta şi gradul de maturitate;

c) istoricul copilului, având în vedere, în mod special, situaţiile de abuz, neglijare, exploatare sau orice altă formă de violenţă asupra copilului, precum şi potenţialele situaţii de risc care pot interveni în viitor;

d) capacitatea părinţilor sau a persoanelor care urmează să se ocupe de creşterea şi îngrijirea copilului de a răspunde nevoilor concrete ale acestuia;

e) menţinerea relaţiilor personale cu persoanele faţă de care copilul a dezvoltat relaţii de ataşament.

De dispoziţiile Legii nr. 272/2004 beneficiază:

a) copiii cetăţeni români aflaţi pe teritoriul României;

b) copiii cetăţeni români aflaţi în străinătate;

c) copiii fără cetăţenie aflaţi pe teritoriul României;

d) copiii care solicită sau beneficiază de o formă de protecţie în condiţiile reglementărilor legale privind statutul şi regimul refugiaţilor în România;

e) copiii cetăţeni străini aflaţi pe teritoriul României, în situaţii de urgenţă constatate, în condiţiile prezentei legi, de către autorităţile publice române competente.

 

Copiii au dreptul la protecţie şi asistenţă în realizarea şi exercitarea deplină a drepturilor lor, în condiţiile Legii nr. 272/2004.

 

Răspunderea pentru creşterea şi asigurarea dezvoltării copilului revine în primul rând părinţilor, aceştia având obligaţia de a-şi exercita drepturile şi de a-şi îndeplini obligaţiile faţă de copil ţinând seama cu prioritate de interesul superior al acestuia.

 

În subsidiar, responsabilitatea revine colectivităţii locale din care fac parte copilul şi familia sa.

 

Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a sprijini părinţii sau, după caz, alt reprezentant legal al copilului în realizarea obligaţiilor ce le revin cu privire la copil, dezvoltând şi asigurând în acest scop servicii diversificate, accesibile şi de calitate, corespunzătoare nevoilor copilului.

 

Intervenţia statului este complementară; statul asigură protecţia copilului şi garantează respectarea tuturor drepturilor sale prin activitatea specifică realizată de instituţiile statului şi de autorităţile publice cu atribuţii în acest domeniu.

 

Respectarea şi garantarea drepturilor copilului se realizează conform următoarelor principii:

 

a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului;

b) egalitatea şanselor şi nediscriminarea;

c) responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părinteşti;

d) primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului;

e) descentralizarea serviciilor de protecţie a copilului, intervenţia multisectorială şi parteneriatul dintre instituţiile publice şi organismele private autorizate;

f) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate pentru fiecare copil;

g) respectarea demnităţii copilului;

h) ascultarea opiniei copilului şi luarea în considerare a acesteia, ţinând cont de vârsta şi de gradul său de maturitate;

i) asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copilului, ţinând cont de originea sa etnică, religioasă, culturală şi lingvistică, în cazul luării unei măsuri de protecţie;

j) celeritate în luarea oricărei decizii cu privire la copil;

k) asigurarea protecţiei împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi oricărei forme de violenţă asupra copilului;

l) interpretarea fiecărei norme juridice referitoare la drepturile copilului în corelaţie cu ansamblul reglementărilor din această materie.

 

Testeaza iLegis

 

Structura Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată

 

Legea este structurată pe 12 capitolele cu următoarea denumire:

 

 1. CAP. I Dispoziţii generale şi definiţii
 2. CAP. II Drepturile copilului
 3. CAP. III Protecţia specială a copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea părinţilor săi
 4. CAP. IV Protecţia copiilor refugiaţi şi protecţia copiilor în caz de conflict armat
 5. CAP. V Protecţia copilului care a săvârşit o faptă penală şi nu răspunde penal
 6. CAP. VI Protecţia copilului împotriva abuzului, neglijării, exploatării şi a oricărei forme de violenţă
 7. CAP. VII Instituţii şi servicii cu atribuţii în protecţia copilului
 8. CAP. VIII Organisme private
 9. CAP. IX Finanţarea sistemului de protecţie a copilului
 10. CAP. X Reguli speciale de procedură
 11. CAP. XI Răspunderi şi sancţiuni

 

Pentru cititorii fideli ai iLegis.ro punem la dispoziție Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, urmând ca în următoarele articole să prezentăm în detaliu modul concret de protecţie şi promovare a drepturilor copilului.

 

Bibliografie:

[1] Wikipedia

[2] Convenţie cu privire la drepturile copilului, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite la 20 noiembrie 1989

[3] Cunoaşterea, importanţa şi respectarea drepturilor copilului în România - opiniile elevilor - Studiu sociologic la nivel naţional

[4] Wikipedia

[5] Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată

[6] Pl-x nr. 119/2019-Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului 

 

 

Text: Ion NISTOR - consilier juridic (detalii facebook, partener LEGIStm)

 

Foto: Poza de Ben White pe Unsplash

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2020. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty