Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Regimul articolelor pirotehnice

Inapoi
Home » Blog » Regimul articolelor pirotehnice
Regimul articolelor pirotehnice
19/12/2019

Regimul articolelor pirotehnice

 

Cu toții ne dorim să petrecem sărbătorile de iarnă alături de cei dragi nouă şi nu prin spitale, ca urmare a accidentelor produse de petarde sau artificii.

 

Legis-TM pune la dispoziția cititorilor cadrul legal privind buna organizare și desfășurare a activităților care au în centrul lor articolele pirotehnice:

 

 

Dispoziţii generale

 

În sensul Legii nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive, republicată, prin materii explozive se înţelege explozivii de tipul amestecuri explozive, emulsii explozive, mijloace de iniţiere, fitile detonante, fitile de siguranţă, fitile de aprindere, capse electrice, capse pirotehnice, tuburi de şoc, relee detonante, inclusiv explozivii de uz civil şi articole pirotehnice

 

Introducerea pe piaţă a explozivilor de uz civil şi a articolelor pirotehnice este admisă numai în condiţiile în care acestea respectă cerinţele esenţiale aplicabile lor, stabilite de legislaţia în vigoare ce urmăreşte să asigure un înalt nivel de protecţie a sănătăţii umane şi siguranţei publice, protecţia şi siguranţa consumatorilor, precum şi protecţia mediului.

 

La introducerea pe piaţă a explozivilor de uz civil şi a articolelor pirotehnice trebuie respectate prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 1.488/94 al Comisiei, precum şi a Directivei 76/769/CEE a Consiliului şi a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE şi 2000/21/CE ale Comisiei, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 396 din 30 decembrie 2006, şi prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi amestecurilor, de modificare şi abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006, cu modificările şi completările ulterioare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 353 din 31 decembrie 2008.

 

Persoanele care produc, deţin, transferă sau comercializează articole pirotehnice, precum şi persoanele care folosesc obiecte pirotehnice pentru scopuri tehnice au obligaţia de a obţine autorizaţia din partea inspectoratului teritorial de muncă şi de la Direcţia Generală de Poliţie a Municipiului Bucureşti sau inspectoratul judeţean de poliţie pe raza cărora îşi desfăşoară activitatea, după caz.

 

Transportul şi mânuirea articolelor pirotehnice se efectuează de către personal special instruit.

 

Persoanele fizice sau juridice autorizate au obligaţia ca la depozitarea, păstrarea sau manipularea articolelor pirotehnice să respecte reglementările tehnice şi instrucţiunile producătorului.

 

Articolele pirotehnice trebuie să aibă inscripţionate în limba română categoria din care fac parte, instrucţiunile de folosire, termenul de garanţie, precum şi pericolele care apar la păstrarea, depozitarea, manipularea sau folosirea lor.

 

Persoanele fizice sau juridice autorizate au obligaţia ca, la solicitarea justificată a autorităţii de supraveghere a pieţei, să furnizeze acesteia toate informaţiile şi documentaţia necesară pentru a demonstra conformitatea produsului cu cerinţele esenţiale de securitate.

 

Vânzarea articolelor pirotehnice se face numai de către persoanele juridice autorizate în acest sens şi numai în locurile autorizate în condiţiile legii.

 

Spaţiile de comercializare a articolelor pirotehnice se vor amenaja în afara imobilelor cu destinaţia de locuit, în condiţiile stabilite prin normele tehnice prevăzute la art. 28 din Legea nr. 126 din 27 decembrie 1995.

 

Se interzic confecţionarea, deţinerea, comercializarea, importul, folosirea sau orice altă operaţiune cu materii explozive de către persoanele fizice sau juridice neautorizate.

 

Testeaza iLegis

 

Persoanele fizice sau juridice autorizate pot folosi articolele pirotehnice de divertisment numai cu luarea măsurilor de protejare a persoanelor, bunurilor materiale, animalelor şi a mediului.

 

Se interzice folosirea articolelor pirotehnice în următoarele situaţii:

 

a) între orele 24.00 şi 6.00, cu excepţia perioadelor autorizate, precum şi a evenimentelor de interes local, naţional sau internaţional, în baza aprobării autorităţilor locale;

b) la o distanţă mai mică de 50 m de construcţiile de locuinţe cu până la 4 niveluri şi la mai puţin de 100 m faţă de cele cu peste 4 niveluri;

c) la o distanţă mai mică de 500 m de instalaţiile electrice de înaltă tensiune, de locurile de depozitare şi livrare a combustibililor lichizi sau solizi, de instalaţiile de gaze;

d) la o distanţă mai mică decât cea prevăzută de reglementările în vigoare pentru obiectivele chimice şi petrochimice ori pentru alte obiective care prezintă pericol de incendiu sau explozie;

e) în locurile în care există riscul producerii de alunecări de teren, avalanşe sau căderi de pietre;

f) pe drumurile publice deschise circulaţiei rutiere, pe aleile pietonale şi în spaţii deschise cu aglomerări de persoane;

g) la o distanţă mai mică de 500 m de păduri.

 

Organizarea de jocuri cu articole pirotehnice de divertisment din categoriile 3 şi 4 este permisă numai în condiţiile în care există acordul primăriei, al inspectoratului pentru situaţii de urgenţă judeţean sau, după caz, al municipiului Bucureşti şi avizul inspectoratului judeţean de poliţie, respectiv al Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, pe a cărui rază se execută jocurile respective.

 

Hotărârea nr. 1.102 din 10 decembrie 2014 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice, cu modificările și completările ulterioare definește termenii şi expresiile de mai jos semnifică, după cum urmează:

 

a) articol pirotehnic - orice articol care conţine substanţe explozive sau un amestec exploziv de substanţe destinate producerii de căldură, lumină, sunete, gaz sau fum ori o combinaţie a acestor efecte prin intermediul reacţiilor chimice exoterme autoîntreţinute;

b) articole pirotehnice de divertisment - articole pirotehnice destinate divertismentului;

c) articole pirotehnice de scenă - articole pirotehnice destinate utilizării pe scenă în interior sau în exterior, inclusiv pentru producţii cinematografice sau de televiziune sau în scopuri asemănătoare;

d) articole pirotehnice destinate vehiculelor - componente ale dispozitivelor de securitate din vehicule, care conţin substanţe pirotehnice folosite pentru activarea acestora sau a altor mecanisme;

e) muniţie - proiectile şi încărcături de propulsie, precum şi muniţie oarbă, utilizate pentru armele uşoare, armele de artilerie şi alte arme de foc;

f) pirotehnician - persoană care are cunoştinţe de specialitate, autorizată să manipuleze şi/sau să utilizeze pe teritoriul României articole pirotehnice de divertisment din categoria F2, F3, F4, articole pirotehnice de scenă din categoria T2 şi/sau alte articole pirotehnice din categoria P2;

g) punere la dispoziţie pe piaţă - orice furnizare a unui articol pirotehnic pentru distribuţie, consum sau uz pe piaţa din România sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene în cursul unei activităţi comerciale, contra cost sau gratuit;

h) introducere pe piaţă - prima punere la dispoziţie a unui articol pirotehnic pe piaţa din România sau din celelalte state membre ale Uniunii Europene;

i) producător - persoană fizică sau juridică care fabrică un articol pirotehnic sau pentru care se proiectează sau se fabrică un astfel de articol şi care comercializează articolul pirotehnic în cauză sub denumirea sau marca sa;

j) importator - orice persoană fizică sau juridică stabilită în România ori în alt stat membru al Uniunii Europene, care introduce un articol pirotehnic dintr-o ţară terţă pe piaţa din România sau pe piaţa dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene;

k) distribuitor - orice persoană fizică sau juridică din lanţul de aprovizionare, alta decât producătorul sau importatorul, care pune un articol pirotehnic la dispoziţie pe piaţă;

l) operatori economici - producătorul, importatorul şi distribuitorul;

m) specificaţie tehnică - un document care stabileşte cerinţele tehnice pe care trebuie să le îndeplinească un articol pirotehnic;

n) standard armonizat - standard armonizat astfel cum este definit la art. 2 pct. 1 lit. (c) din Regulamentul (UE) nr. 1.025/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind standardizarea europeană, de modificare a Directivelor 89/686/CEE şi 93/15/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE şi 2009/105/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului şi a Deciziei nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;

o) acreditare - acreditare astfel cum a fost definită la art. 2 pct. 10 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93;

p) organism naţional de acreditare - organism naţional de acreditare astfel cum a fost definit la art. 2 pct. 11 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008;

r) evaluarea conformităţii - procesul prin care se demonstrează dacă au fost îndeplinite cerinţele esenţiale de securitate din prezenta hotărâre pentru un articol pirotehnic;

s) organism de evaluare a conformităţii - un organism care efectuează activităţi de evaluare a conformităţii, inclusiv etalonare, testare, certificare şi inspecţie;

t) rechemare - orice măsură luată cu scopul de a returna un articol pirotehnic care a fost pus deja la dispoziţia utilizatorului final;

u) retragere - orice măsură luată cu scopul de a împiedica punerea la dispoziţie pe piaţă a unui articol pirotehnic din lanţul de aprovizionare;

  v) legislaţie de armonizare a Uniunii Europene - orice legislaţie a Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a produselor;

  w) marcaj CE - un marcaj prin care producătorul indică faptul că articolul pirotehnic este în conformitate cu toate cerinţele aplicabile stabilite în legislaţia de armonizare a Uniunii Europene care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs.

 

Hotărârea nr. 1.102 din 10 decembrie 2014 clasifică articolele pirotehnice astfel:

 

Articolele pirotehnice se clasifică după cum urmează:

 

a) articole pirotehnice de divertisment;

b) articole pirotehnice de scenă;

c) alte articole pirotehnice.

 

Testeaza iLegis

 

Articolele pirotehnice se clasifică de către producători în conformitate cu tipul lor de utilizare sau cu scopul şi nivelul lor de risc, inclusiv cu nivelul lor de zgomot.

 

Răspunderea penală și contravențională

 

Infracţiuni şi contravenţii prevăzute în Legea nr. 126 din 27 decembrie 1995 privind regimul materiilor explozive, republicată

 

ART. 37

 

Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă:

a) orice operaţiuni cu articole pirotehnice efectuate fără drept;

b) comercializarea articolelor pirotehnice din categoriile 1 şi P1 către persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani;

c) comercializarea către publicul larg a articolelor pirotehnice destinate a fi utilizate de către pirotehnicieni.

ART. 38

 

(1) Constituie contravenţii următoarele fapte şi se sancţionează astfel:

a) nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2), art. 15, 20, 22, 24, art. 25 alin. (1) şi (2), art. 26, 28*) şi art. 29 alin. (2) şi (4), cu amendă de la 1.000 lei la 2.500 lei;

----------------

*) În prezent art. 28 are un conţinut diferit faţă de ultima configuraţie dată prin Legea nr. 262/2005, în sensul că acesta nu are în vedere o faptă care poate constitui o contravenţie sancţionată cu amendă.

b) nerespectarea prevederilor art. 8, art. 11 alin. (3), art. 12, 13, 14, 21, 30 şi 35, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;

c) nerespectarea prevederilor art. 34, cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei;

d) nerespectarea prevederilor art. 3, 4, 5, 7, 9, 16, 17, 18, 19, 23, art. 25 alin. (3), art. 27 alin. (1) şi art. 31, cu amendă de la 5.000 lei la 7.500 lei.

(2) Sancţiunile contravenţionale cu amendă pot fi aplicate şi persoanelor juridice. În cazul persoanelor juridice, limitele minime şi maxime ale amenzilor prevăzute la alin. (1) se majorează cu 100%.

ART. 39

 

(1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţiei Muncii, precum şi de către poliţişti.

(2) Împotriva procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi de aplicare a sancţiunii contravenientul poate face plângere în termen de 15 zile de la comunicare.

ART. 40

 

Contravenţiilor prevăzute la art. 38 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Răspunderea contravenţională potrivit Hotărârii nr. 1.102 din 10 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare:

 

ART. 140

 

(1) Constituie contravenţie după cum urmează:

a) nerespectarea prevederilor art. 10 alin. (1), art. 20, art. 22 şi art. 57;

b) nerespectarea prevederilor art. 16;

c) nerespectarea prevederilor art. 24, art. 25, art. 26, art. 27 alin. (1), art. 28;

d) nerespectarea prevederilor art. 39-47;

e) nerespectarea prevederilor art. 49-52;

f) nerespectarea prevederilor art. 59;

g) nerespectarea prevederilor art. 62-65;

h) nerespectarea prevederilor art. 29 alin. (1), art. 30;

i) nerespectarea prevederilor art. 54-55.

(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:

a) cele de la lit. a), cu amendă de la 8.000 lei la 10.000 lei, retragerea de pe piaţă şi interzicerea punerii la dispoziţie pe piaţă;

b) cele de la lit. b), cu amendă de la 2.000 lei la 3.000 lei şi confiscarea articolelor pirotehnice;

c) cele de la lit. c), f) şi g), cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei şi interzicerea de a pune la dispoziţie pe piaţă sau introducerea pe piaţă;

d) cele de la lit. d), h), i), cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei şi interzicerea de a pune la dispoziţie pe piaţă sau introducerea pe piaţă;

e) cele de la lit. e), cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei şi interzicerea de a pune la dispoziţie pe piaţă articole pirotehnice fără marcaj de conformitate sau cu marcaj incorect.

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac după cum urmează:

a) de către personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Muncii, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) şi c)-i);

b) de către ofiţeri şi agenţi din cadrul Poliţiei Române, pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. b).

  

ART. 141

 

Contravenţiilor prevăzute la art. 140 le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 142

 

Personalul cu atribuţii în domeniu din cadrul Poliţiei Române, în colaborare cu personalul împuternicit din cadrul Inspecţiei Muncii, poate dispune verificarea şi reţinerea oricărui transport sau oricărei cantităţi de articole pirotehnice, potrivit legii, despre care există probe că nu respectă dispoziţiile prezentei hotărâri.

 

Testeaza iLegis

 

Contravenții prevăzute în Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, cu modificările și completările ulterioare:

 

Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:

(...)

25) tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;

26) tulburarea liniştii locatarilor între orele 22.00-8.00 şi 13.00-14.00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora;

(...)

 

ART. 3

 

(1) Contravenţiile prevăzute la art. 2 se sancţionează după cum urmează:

(...)

b) cu amendă de la 200 lei la 1.000 lei, cele prevăzute la pct. 25)

c) cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, cele prevăzute la pct. 26)

(...)

 

ART. 4

 

(1) Sunt supuse confiscării lucrurile care au servit la săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 2 pct. 4) şi 5), dacă sunt ale contravenientului, precum şi lucrurile dobândite prin săvârşirea contravenţiilor, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate.

ART. 5

 

(1) Contravenţiile se constată de către primar, împuterniciţii acestuia, de către ofiţerii sau agenţii de poliţie ori de către ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii din jandarmerie, precum şi, pentru faptele constatate în zona specifică de competenţă, de către poliţiştii de frontieră.

(2) În cazul contravenţiilor pentru care legea prevede sancţiunea amenzii, agentul constatator, odată cu constatarea, aplică şi sancţiunea.

 

Text: Ion NISTOR - consilier juridic (detalii facebook, partener LegisTM)

 

Foto:  Unsplash 

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty