Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Solutionarea cererilor sau a reclamatiilor salariatilor

Inapoi
Home » Blog » Solutionarea cererilor sau a reclamatiilor salariatilor
Solutionarea cererilor sau a reclamatiilor salariatilor - LEGIStm
06/05/2021

Soluționarea cererilor sau a reclamațiilor salariaților

 
În urma modificărilor aduse Codului Muncii de către Legea nr. 213/2020, a fost completată structura Regulamentului intern al unei organizații prin aducerea obligativității existenței procedurii de soluţionare pe cale amiabilă a conflictelor individuale de muncă, alături de procedura de soluţionare a cererilor sau a reclamaţiilor individuale ale salariaţilor.
 
Noua structură a Regulamentului de ordine interioară (ROI) a fost prezentată aici [1].
 

Dreptul de petiționare în UE

 
La nivelul Uniunii Europene, dreptul de petiționare este consacrat prin Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Iată câteva prevederi elocvente:
 
 
Articolul 20, alin.(2), lit. d): ,,Cetățenii Uniunii au drepturile și obligațiile prevăzute în tratate. Aceștia se bucură, printre altele, de (...)dreptul de a adresa petiții Parlamentului European, de a se adresa Ombudsmanului European, precum și dreptul de a se adresa instituțiilor și organelor consultative ale Uniunii în oricare dintre limbile tratatelor și de a primi răspuns în aceeași limbă”.
Articolul 24: ,,Orice cetățean al Uniunii are dreptul de a adresa petiții Parlamentului European, în conformitate cu dispozițiile articolului 227”.
 
Articolul 227: ,,Orice cetățean al Uniunii, precum și orice persoană fizică sau juridică având reședința sau sediul social într-un stat membru are dreptul de a adresa Parlamentului European, cu titlu individual sau în asociere cu alți cetățeni sau cu alte persoane, o petiție privind un subiect care ține de domeniile de activitate ale Uniunii și care îl privește în mod direct”.
 
Obiectul petiției trebuie să privească un subiect care face parte din domeniile de activitate ale Uniunii Europene și care să atingă în mod direct acele domenii.
 
Dreptul de petiționare este reglementat mai pe larg în Regulamentul de procedură al Parlamentului European [2].
 

Dreptul de petiționare în România

 
În România, dreptul de petiționare este un drept fundamental al cetățeanului, fiind prevăzut la art. 51 din Constituția României, drept de care poate face uz oricând se află în relații cu o autoritate sau instituție publică. 
 
 
Art. 51 – ,,Dreptul de petiţionare: (1) Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor.(2) Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă. (3) Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă. (4) Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii.
 
Interdicția exercitării acestui drept reprezintă o încălcare a prevederilor legii speciale, dar si a art. 51 din Constituția României.
 
Indiferent de modul de soluționare al petițiilor, este dreptul fiecărui cetățean de a-și exprima o anumită nemulțumire cu privire la modul în care autoritățile statului își desfășoară activitatea.
 
Activitatea de soluționare a petițiilor este reglementată de O.G. nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de solutionare a petitiilor, aprobată prin Legea nr. 233/2002.
 
În sensul O.G. nr. 27/2002, prin petiție se înţelege ,,cererea, reclamația, sesizarea sau propunerea formulată în scris ori prin poșta electronică, pe care un cetățean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăților naţionale, societăților comerciale de interes judetean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite în continuare autorităţi şi instituții publice.
 
Potrivit articolului 242 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii din 24 ianuarie 2003, republicat, Regulamentul intern [3] trebuie să cuprindă dispoziții privind soluționarea de către angajator a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților.
 
Practic, legiuitorul respectă dreptul de petiționare al cetățeanului, în calitatea sa de angajat, în raporturile sale de muncă care intervin pe timpul muncii și care au legătură directă cu obiectul contractului individual de muncă intervenit între cele două părți.
 
 
Este logic ca dreptul angajatului de a adresa angajatorului cereri sau reclamații individuale trebuie să privească un subiect care face parte din domeniile de activitate ale angajatorului, care să atingă în mod direct domeniile de activitate ale angajatului.
 
Procedura privind soluționarea de către angajator a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților
 
LEGIStm [4] vine în sprijinul angajatorilor, punând la dispoziția acestora Procedura privind soluționarea de către angajator a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților.
 
Salariaţii au dreptul de a adresa conducerii instituției, în scris, cereri sau reclamații individuale, dar numai în legătură cu problemele proprii apărute la locul de muncă, în activitatea desfășurată.
 
 
Reprezentantul legal al angajatorului este direct răspunzător de buna organizare şi desfășurare a activității de primire, evidențiere şi rezolvare a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților, de legalitatea şi de comunicarea soluțiilor în termenul legal.
 
Pentru soluționarea legală a cererilor sau a reclamațiilor individuale ale salariaților, reprezentantul legal sesizat dispune măsuri de cercetare şi analiză detaliată a tuturor aspectelor sesizate.
 
Reprezentantul legal este obligat să primească, să înregistreze și să se îngrijească de rezolvarea cererilor sau a reclamațiilor individuale scrise ale salariaților, apoi să le expedieze răspunsurile fie în scris, fie prin poșta electronică (prin e-mailul de serviciu al angajatului).
 
Reprezentantul legal este obligat să primească și cererea sau reclamația transmisă prin poșta electronică (prin e-mailul de serviciu al angajatului).
 
Cererile sau reclamațiile individuale anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale angajatului nu se iau în considerare şi se clasează.
 
Dacă consideră necesar, reprezentantul legal poate dispune măsuri de cercetare şi analiză detaliată a tuturor aspectelor sesizate chiar și prin reclamațiile anonime.
 
Reprezentantul legal are obligația să comunice răspuns angajatului în termen de 30 de zile de la data înregistrării cererii, indiferent dacă soluția este favorabilă sau nefavorabilă.
 
În situaţia în care aspectele sesizate prin reclamație sau cerere necesită o informare şi o cercetare mai amănunţită, reprezentantul legal poate prelungi termenul de 30 de zile cu cel mult 15 zile, cu notificarea prealabilă a angajatului.
 
În cazul în care un angajat adresează mai multe cereri sau reclamații, sesizând aceeași problemă, acestea se vor conexa, salariatul urmând să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate cererile sau reclamațiile primite.
 
Dacă după trimiterea răspunsului, angajatorul primește o nouă cerere sau reclamație de la același angajat cu același conținut, aceasta se clasează la numărul de înregistrare inițial, făcându-se menţiune despre faptul ca s-a răspuns.
 
În cazul în care prin cerere sau reclamație sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi soluționată de persoana în cauza sau de către un subordonat al acesteia.
 
Semnarea răspunsului la cerere sau reclamație se face de către reprezentantul legal al angajatorului ori de persoana împuternicită de acesta, precum şi de șeful compartimentului care a soluționat petiția.
 
În răspuns se va indica, în mod obligatoriu, temeiul legal al soluției adoptate.
 
------------------------------------------------
 

La cerere, oferim consiliere de specialitate pe linia întocmirii/completării Regulamentului intern.

 

Model de cerere/reclamație

 
Către,
................
 
Subsemnatul(a), .............., domiciliat(a) în ………., în calitate de angajat(a), având funcția ................... în cadrul ..............,
 
În temeiul art. 242 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii din 24 ianuarie 2003, republicat, și a art. …… din Regulamentul intern al ……..........,
 
solicit/reclam următoarele:
 
…………………………..[descrierea cât mai precisă si clară a faptelor care sunt aduse la cunoștința angajatorului].
 
Din situația de fapt expusă mai sus rezultă clar că este necesar să luați/dispuneți următoarele măsuri:
 …………………….[indicarea exactă a doleanțelor pe care angajatorul ar trebui să le îndeplinească; de exemplu: să interzică ceva, să permită ceva, să construiască sau sa repare ceva etc.]
 
Vă solicit ca, în termenul legal, să-mi comunicați modul de soluționare a cererii/reclamației și măsurile dispuse.
 
 
Data:.............
 
Numele, prenumele, calitatea si semnătura:............

 

Autor: Ionut NISTOR - consilier juridic

 

Foto: eskay lim pe Unsplash 

 

Daca ti-a placut acest articol si vrei sa fii la curent cu ultimele informatii legislative, urmareste-ne pe Facebook, selecteaza din meniul "Following/Urmareste" casuta "See first/Vezi mai intai".

Multumim!

 

 

Copyright © 2004-2021. Toate drepturile rezervate LEGIStm.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2022. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty