Distribuitor autorizat software C.T.C.E. Piatra Neamt
Facebook Twitter Google
Informatii telefonice Lu-Vi: 09-17
0720 528 028

Titularizare 2019

Inapoi
Home » Blog » Titularizare 2019
Titularizare 2019
03/06/2019

Titularizare 2019

 

În articolul Aspecte de noutate privind titularizarea în temeiul art. 253 din Legea educaţiei naţionale am făcut o succintă informare cu privire la modul cum Executivul a încercat să rezolve situaţia creată prin declararea de către CCR a unui articol din Legea nr. 1/2011 - a educației naționale drept neconstituţional.

 

Datorită interesului abonaților noștri față de acest subiect, revenim cu informații de interes privind titularizarea în 2019, după modificările survenite.

 

În acest an, titularizarea de desfășoară conform Ordinului ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018.

 

La data de 15 aprilie 2019 a intrat în vigoare OMEN nr. 3.886 din 11 aprilie 2019 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018.

 

Pe lângă modificările şi completările aduse de OMEN nr. 3.886 din 11 aprilie 2019 Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2019-2020, aprobată prin Ordinul ministrului interimar al educaţiei naţionale nr. 5.460/2018,OMEN nr. 3.886 din 2019 înlocuieşte anexa Anexa nr. 19  (Calendarul mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar pentru anul şcolar 2019-2020) cu o altă anexă.

 

Testeaza iLegis


În sensul Metodologiei, prin cadre didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar se au în vedere acele cadre didactice care au contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

 

Cadrele didactice titulare care şi-au completat norma didactică de predare-învăţare-evaluare pe perioadă nedeterminată sunt cadre didactice titulare în două sau mai multe unităţi de învăţământ ori pe două sau mai multe specializări.

 

Acestor cadre didactice titulare li se va constitui norma didactică de predare-învăţare-evaluare în unităţile de învăţământ ori pe specializările precizate în decizia de completare de normă didactică pe perioadă nedeterminată.

 

Statutul de cadru didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar este dovedit prin documentele de numire/transferare/repartizare pe post/catedră - ordine de ministru, decizii ale inspectorului şcolar general, dispoziţii de repartizare - emise de instituţiile abilitate în acest sens: Ministerul Educaţiei Naţionale, inspectorate şcolare, comisii naţionale de repartizare şi prin contractul individual de muncă pe perioadă nedeterminată.

 

Pentru angajarea pe perioadă nedeterminată (titularizare), candidații trebuie să obțină minimum notă 7 (șapte) atât la probă scrisă, cât și la probă practică/inspecția specială la clasă în profilul postului.

 

Pentru a se titulariza – deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată – candidații trebuie să obțină minimum nota7 (șapte) atât la examenul scris, cât și la inspecția la clasă în profilul postului.

 

Pentru a deveni suplinitor – deci pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să obțină minimum nota 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și inspecția în profilul postului.

 

Examenul de titularizare se susține în România pentru obținerea în învățământ a unui post, pe o perioadă nedeterminată.

 

Examenul are loc la mijlocul verii și pot participa atât cei care au absolvit facultatea, cât și cei care au terminat liceul pedagogic (pentru învățători educatori).

 

Nu au dreptul să participe la concursul național persoanele care se află într-una dintre următoarele situaţii:

 

  a) nu prezintă un document medical din care să reiasă, faptul că nu există incompatibilităţi de ordin medical cu funcţia didactică;

  b) au fost înlăturate din învăţământ printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală;

  c) li s-a interzis dreptul de a fi încadrate într-o funcţie didactică printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală sau care au antecedente penale;

  d) au fost sancţionate, pe parcursul anului şcolar curent sau în ultimii 2 ani şcolari încheiaţi, cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

 

Candidaţii prevăzuţi la lit. d) au dreptul de a participa la concursul organizat la nivel judeţean/nivelul municipiului Bucureşti, precum şi la concursurile organizate pe parcursul anului şcolar.

 

Repartizarea pe posturi se face prin ședință publică, în ordinea notelor obținute la examen. Ca urmare, cadrele didactice titulare în sistemul de învăţământ preuniversitar beneficiază, la cerere, de pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ preuniversitar.

 

Pretransferul este etapa de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar în cadrul căreia un cadru didactic titular în sistemul de învăţământ preuniversitar, la cererea acestuia, poate trece de la o unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică/conexă la o altă unitate de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică/conexă, cu păstrarea statutului de cadru didactic în sistemul de învăţământ preuniversitar.

 

Candidaţii se pot înscrie la concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din învăţământul preuniversitar în mai multe judeţe şi municipiul Bucureşti.

 

Varianta actualizată a calendarului de titularizare 2019 este aceasta:

 

20 mai 2019 Verificarea și publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs

22 – 29 mai 2019 Înscrierea la concursul de titularizare: Înregistrarea la inspectoratele şcolare a dosarelor de înscriere la titularizare, inclusiv pentru absolvenții promoției 2019; depunerea dosarelor de către profesorii titulari în vederea soluționării reducerilor de activitate apărute în perioada aprilie – mai 2019

23 – 30 mai 2019 Verificarea și avizarea dosarelor candidaților la titularizare de către comisia județeană de organizare a concursului și consilierul juridic al inspectoratului școlar

În perioadele: 30 – 31 mai 2019; 10 – 12 iulie 2019 pentru absolvenții promoției 2019/absolvenții 2019 ai programelor de pregătire psihopedagogică oferite de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic

Validarea înscrierii- prin semnătură, de către candidați sau împuterniciții acestora prin procură notarială în original, conform graficului stabilit de comisia de organizare și desfășurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenţilor din promoțiile anterioare atrage după sine anularea înscrierii la concurs

3 iunie 2019 Afișarea listei candidaților înscriși și a graficului privind susținerea probelor practice/orale și a inspecțiilor speciale la clasă;

3 – 28 iunie 2019 Probele practice/orale și Inspecțiile speciale la clasă

17 iulie 2019 Proba scrisă: examenul de titularizare

23 iulie 2019 Afișarea rezultatelor la titularizare 2019

23 – 24 iulie 2019 Depunerea contestațiilor la inspectoratele școlare și transmiterea acestora la centrele de evaluare

30 iulie 2019 Afișarea rezultatelor finale la titularizare

31 iulie 2019 Repartizarea candidaţilor cu media de repartizare minimum 7, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată

 

Testeaza iLegis

 

Ministerul Educației, prin Sistemul Educaţional Informatizat (SEI) susţine procesul de predare-învăţare în învăţământul preuniversitar cu tehnologii de ultimă oră, încă din anul 2001.

 

Sistemul Educaţional Informatizat (SEI) pune la dispoziție cadrelor didactice următoarele informații utile:

 

 

Pentru mai multe informatii ne gasiti si pe Facebook.

 

Text: Ion NISTOR - consilier juridic (detalii facebook, partener LegisTM)

 

Foto: Icons8 team pe Unsplash

 

Testeaza acum aplicatia iLegis

 

Testeaza iLegis

 

Copyright © 2004-2019. Toate drepturile rezervate LEGIS TM.

iLegis
Legislatie Romaneasca
Legislatie Europeana
Practica Judiciara
Jurisprudenta Romaneasca si Europeana

CERE OFERTA NOASTRA!
Copyright © 2021. Toate drepturile rezervate LEGIS TM. Web design by Royalty